Účet 474 – Záväzky z nájmu

Ako účtovať na účte 474 – Záväzky z nájmu?

Účet 474 – Záväzky z nájmu je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme dlhodobé záväzky z nájmu majetku ako aj z finančného prenájmu.

Finančný prenájom, najčastejšie označovaný pojmom finančný lízing znamená obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. Finančný prenájom sa nesmie zamieňať s obstaraním veci formou jej kúpy na splátky.

Počas trvania nájomného vzťahu je právnym vlastníkom lízingová spoločnosť, ale ekonomickým vlastníkom je nájomca, ktorý majetok eviduje vo svojom účtovníctve a tiež ho aj daňovo odpisuje. Po skončení prenájmu a po zaplatení všetkých splátok prechádza vlastnícke právo na nájomcu.

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/financie-na-podnikanie/financny-lizing © Podnikajte.sk

474 – Záväzky z nájmu

Príklad 1: Obstaranie DHM prostredníctvom finančného prenájmu

Spoločnosť obstratala automobil na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci vo výške 25 000 Eur (suma bez DPH). Dňom prevzatia automobilu spoločnosť účtuje:   042 / 474 001   suma: 25 000 Eur

474 – Záväzky z nájmu

Na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci vo výške 25 000 Eur spoločnosť účtuje obstaranie automibilu na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku na stranu MD ako prírastok na účet aktív. Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V našom príklade sme použili analytický účet 041 001 pre lepšiu evidenciu, keďže neskôr budeme potrebovať rozlíšiť krátkodobú a dlhodobú časť záväzku. Pre viac info o analytických účtoch kliknite sem.

Obstaraním automobilu prostredníctvom prenájmu sa spoločnosť zaviazala, že za prenájom aj zaplatí. Vznikol jej teda záväzok za prenájom zaplatiť a teda musíme účtovať vznik záväzku vo výške 25 000 Eur na stranu D na účte 474 – Záväzky z nájmu resp. v našom prípade na analytickom účte 474 001 ako prírastok na tento účet. Účet 474 – Záväzky z nájmu  je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Úhrada 1. zvýšenej splátky (akontácie)

Spoločnosť uhradila 1. zvýšenú splátku (tzv. akontáciu) vo výške 5000 Eur zo svojho bankového účtu. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyberať takto:   474 / 221    suma: 5 000 Eur

474 – Záväzky z nájmu

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme úhradu akontácie vo výške 5 000 Eur na stranu D účtu 221 – Bankové účty. Účet 221 je aktívny účet a preto sa úbytok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

A teda pri úhrade akontácie účtujeme zároveň aj na stranu MD účtu 474 – Záväzky z nájmu, keďže úhradou akontácie sa spoločnosti znižuje záväzok voči prenajímateľovi. Účet 474 – Záväzky z nájmu je pasívny účet a všetky úbytky na pasívnom účte zaznamenávame na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 3: Vznik úroku z nájmu

Na základe informácie zo splátkového kalendára musíme zaúčtovať vznik úroku z nájmu vo výške 200 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:   562 / 474   suma: 200 Eur

474 – Záväzky z nájmu

Úrok z prenájmu predstavuje pre spoločnosť náklad, ktorý evidujeme na účte 562 – Úroky. Účet 562 – Úroky je teda nákladový účet a vznik nákladu účtujeme vždy na stranu MD (viď Základné pravidlá účtovania). Preto sme účtovali úrok z prenájmu vo výške 200 Eur na stranu MD na účet 562 – Úroky.

Spoločnosti však vznikol aj záväzok za tento úrok zaplatiť a teda musíme účtovať vznik záväzku vo výške 200 Eur na stranu D na účte 474 – Záväzky z nájmu ako prírastok na tento účet, keďže úrok súvisí s prenájom. Účet 474 – Záväzky z nájmu  je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VBÚ Splátka finančného prenájmu 474 221
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 474 – Záväzky z nájmu 474 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Obstaranie DNM prostredníctvom finančného prenájmu 041 474
IÚD Obstaranie DHM prostredníctvom finančného prenájmu 042 474
ID DPH pri jednotlivých splátkach finančného prenájmu 343 474
ID Úrok pri jednotlivých splátkach finančného prenájmu 562 474
ID Poistenie pri jednotlivých splátkach finančného prenájmu 548 474
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 474 – Záväzky z nájmu 701 474

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment