Účty aktív

Ktoré účty patria medzi účty aktív?

Účty účtovej osnovy sa rozdeľujú na:

Ako účtovať na účtoch aktív sa dozviete v článku Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve. Príklady predkontácií v praxi nájdete tu!

Medzi účty aktív patria:

012         Aktivované náklady na vývoj

013         Software

014         Oceniteľné práva

019         Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

021         Stavby

022         Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

025         Pestovateľské celky trvalých porastov

026         Základné stádo a ťažné zvieratá

029         Ostatný dlhodobý hmotný majetok

031         Pozemky

032         Umelecké diela a zbierky

041         Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

042         Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

043         Obstaranie dlhodobého finančného majetku

051         Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

052         Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

053         Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

061         Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

062         Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom

063         Realizovateľné cenné papiere a podiely

065         Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

066         Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

067         Ostatné pôžičky

069        Ostatný dlhodobý finančný majetok

111         Obstaranie materiálu

112         Materiál na sklade

119         Materiál na ceste

121         Nedokončená výroba

122         Polotovary vlastnej výroby

123         Výrobky

124         Zvieratá

131         Obstaranie tovaru

132         Tovar na sklade a v predajniach

133         Nehnuteľnosti na predaj

139         Tovar na ceste

211         Pokladnica

221        Bankové účty

213         Ceniny

251         Majetkové cenné papiere a podiely na obchodovanie

252         Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

253         Dlhové cenné papiere na obchodovanie

255         Vlastné dlhopisy

256         Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

257         Ostatné realizovateľné cenné papiere

258         Virtuálna mena

259         Obstaranie krátkodobého finančného majetku

311         Odberatelia

312         Zmenky na inkaso

313         Pohľadávky za eskontované cenné papiere

314         Poskytnuté preddavky

315         Ostatné pohľadávky

335         Pohľadávky voči zamestnancom

351         Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

353         Pohľadávky za upísané vlastné imanie

354         Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

355         Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

358         Pohľadávky voči účastníkom združenia

371         Pohľadávky z predaja podniku

374         Pohľadávky z nájmu

375         Pohľadávky z vydaných dlhopisov

376         Nakúpené opcie

378         Iné pohľadávky

381         Náklady budúcich období

382         Komplexné náklady budúcich období

385         Príjmy budúcich období

395         Vnútorné zúčtovanie

Leave a Comment