063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

Ako účtovať na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely?

Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme cenné papiere a podiely, ktoré nie sú cennými papiermi na obchodovanie, cennými papiermi držanými do doby splatnosti, cennými papiermi a podielmi v ovládanej osobe, cennými papiermi a podielmi v spoločnosti s podstatným vplyvom. Na tomto účte sa účtujú akcie a podiely, ak ich hodnota tvorí menej ako 20% podiel na hlasovacích právach spoločnosti, v ktorých podnik nadobudol akcie alebo podiel.

063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

Príklad: Zaradenie obstaraných realizovateľných cenných papierov a podielov do majetku spoločnosti

Ako účtovať obstaranie majetku, nájdete tu!

Po obstaraní však potrebujeme majetok aj zaradiť majetku spoločnosti (hovoríme “do užívania”). V našom prípade ideme zaradiť do užívania realizovateľné cenné papiere, ktoré boli ocenené na 50 000 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto: 063 / 043   suma: 50 000 Eur

063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

Na základe protokolu o zaradení do užívania spoločnosť zaúčtuje zaradenie cenných papierov do používania na stranu MD účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely vo výške 50 000 Eur. Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Zaradenie majetku do užívania sa nám prejaví aj na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 50 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže cenu obstaraných podielových cenných papierov už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže sme ho už zaradili do majetku spoločnosti (vidíme, že konečný zostatok na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely je 50 000 Eur). Účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení “obstaranej veci” do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”. Vidíme, že konečný zostatok (KZ) na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku je nula.

Ako účtovať vyradenie majetku, nájdete tu!

Účtovania na strane MD:

IÚD Upísanie vkladu v inej účtovnej jednotke 063 367
IÚD Zaradenie obstaraných realizovateľných cenných papierov a podielov do majetku 063 043
IÚD Zvýšenie reálnej hodnoty podielu v inej účtovnej jednotke 063 414
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely 063 701

Účtovanie na strane D:

IÚD Zrušenie opravnej položky k realizovateľným CP a podielom pri ich vyradení z majetku 096 063
IÚD Zníženie reálnej hodnoty podielu v inej účtovnej jednotke 414 063
IÚD Úbytok predaných realizovateľných cenných papierov a podielov 561 063
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely 702 063

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment