Účet 561 – Predané cenné papiere a podiely

Ako účtovať na účte 561 – Predané cenné papiere a podiely?

Účet 561 – Predané cenné papiere a podiely je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie. Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme úbytok cenných papierov a podielov pri ich predaji, a to v cene, v ktorej sa viedli na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok a účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok.

561 – Predané cenné papiere a podiely

Príklad 1: Predaj realizovateľných cenných papierov v obstarávacej cene

V prípade predaja realizovateľných cenných papierov je potrebné zaúčtovať dve skutočnosti. Prvou sú tržby z predaja týchto cenných papierov a druhou je úbytok cenných papierov. Aby sme videli pohyby na účtoch ako celok, ukážeme si aj ako sa účtujú tržby z predaja takýchto cenných papierov.

Tržby z predaja

Spoločnosti sa podarilo predať tieto cenné papiere za sumu 12 000 Eur, ktoré pri predaji obdržala. Táto suma predstavuje pre spoločnosť tržby a predkontácia bude vyzerať takto:   221 / 661  suma: 12 000 Eur

661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov

Spoločnosť obdržala finančné prostriedky z predaja týchto cenných papierov priamo na bankový účet. Preto účtujeme sumu 12 000 Eur na stranu MD na účte 221 – Bankové účty ako prírastok na tento účet. Účet 221 – Bankové účty je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Suma, ktorú spoločnosť obdržala, predstavuje pre spoločnosť výnos a preto účtujeme 12 000 Eur aj na stranu D na účte 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov. Účet 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov je výnosový účet a vznik výnosu účtujeme vždy na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Vidíme teda, že v tomto prvom kroku sme ani účet 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere nepoužili. Riešili sme totiž len prijaté finančné prostriedky a tržby, pričom sme pri účtovaní použili predajnu cenu (teda tržby inkasované na bankový účet spoločnosti).

Úbytok cenných papierov

Keďže spoločnosť cenné papiere predala, teda už ich nebude evidovať na svojom majetkovom účte, musíme zaúčtovať aj ich úbytok resp. spotrebu, pričom použijeme obstarávaciu cenu týchto cenných papierov.
Predkontácia bude vyzerať takto: 561 / 257   suma: 10 000 Eur

257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere

Keďže spoločnosť cenné papiere predala, už ich nemôže evidovať na svojom majetkovom účte. Preto účtujeme sumu 10 000 Eur (čo bola ich obstarávacia cena), na stranu D na účte 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere. Účet 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Predajom cenných papierov ich spoločnosť “ako keby spotrebovala”. Na takúto “spotrebu” máme nákladový účet 561 – Predané cenné papiere a podiely. Preto účtujeme sumu 10 000 Eur aj na stranu MD na tomto účte. Účet 561 – Predané cenné papiere a podiely je nákladový účet a vznik nákladu účtujeme vždy na stranu MD na príslušnom nákladovom účte (viď základné pravidlá účtovania).

Vidíme, že účet 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere použijeme pri predaji až na účtovanie úbytku týchto cenných papierov.

Zároveň vidíme, že po predaji je konečný zostatok na účte 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere nula. Logicky, po predaji ho už nebudeme evidovať v majetku spoločnosti.

v257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere

Príklad 2: Úbytok predaných cenných papierov držaných do splatnosti

Pri predaji cenných papierov musíme zaúčtovať úbytok týchto cenných papierov z majetku.
Predkontácia bude vyzerať takto: 561/065   suma: 405 Eur

065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

Predaj cenných papierov prejaví na nákladovom účte 561 – Predané cenné papiere a podiely, ktorý sa nachádza v skupine 56 – Finančné náklady. Predstavme si to, ako keby sme tieto cenné papiere “spotrebovali” či minuli. Účtujeme teda sumu 405 Eur na stranu MD na účte 561 – Predané cenné papiere a podiely ako vznik nákladu. Účet 561 – Predané cenné papiere a podiely je nákladový účet a na takomto účte účtujeme vznik nákladu vždy na stranu MD.

Ako sme vraveli, predajom nám cenné papiere aj ubudnú, nebudeme ich mať už v majetku. Preto musíme sumu 405 Eur účtovať aj na stranu D na účte 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti ako úbytok na tomto účte. Účet 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti je účet aktív a úbytky na takomto účte účtujeme vždy na stranu D.

Na obrázku vyššie vidíme, že konečný zostatok na účte 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti bude nula, teda spoločnosť už nebude mať žiadne cenné papiere takéhoto typu.

Príklad 2: Úbytok predaných cenných papierov na obchodovanie

Spoločnosť sa neskôr rozhodla, že nakúpený cenný papier určený na obchodovanie predá.
Predkontácia bude vyzerať takto:  561  / 253    suma:   300 Eur

 Predané cenné papiere a podiely

Keď spoločnosť predá cenný papier určený na obchodovanie, ktorý mala v majetku spoločnosti, musíme zaúčtovať úbytok na strane D na účte 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie, keďže tento cenný papier už nebude majetkom spoločnosti. Účet 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie je účet aktív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Predaj však musíme zaevidovať aj na stranu MD na účet  561 – Predané cenné papiere a podiely ako vznik nákladu. Účet 561 –  Predané cenné papiere a podiely je nákladový účet a vznik nákladu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Úbytok predaných akcií určených na obchodovanie 561 251
IÚD Úbytok predaných vlastných akcií 561 252
IÚD Úbytok predaných dlhopisov 561 253
IÚD Úbytok predaných vlastných dlhopisov 561 255
IÚD Úbytok predaných realizovateľných cenných papierov 561 257
IÚD Úbytok predaného podielu v dcérskej spoločnosti 561 061
IÚD Úbytok predaného podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom 561 062
IÚD Úbytok predaných realizovateľných cenných papierov a podielov 561 063
IÚD Úbytok predaného ostatného DFM 561 069

Účtovanie na strane D:

IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 561 – Predané cenné papiere a podiely 710 561

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment