Účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Ako účtovať na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov?

Účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov je účet s premenlivým zostatkom. Účty s premenlivým zostatkom môžu mať zostatok na strane Má Dať alebo na strane Dal.

Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom zostatku nájdete tu).

Zoznam účtov s premenlivým zostatkom nájdete v časti Účty s premenlivým zostatkom.

Účtuje sa sem zmena reálnej hodnoty pri:

1. realizovateľných majetkových a dlhových cenných papieroch, pričom ak

a) pôvodné ocenenie < nové ocenenie, potom nastalo zvýšenie reálnej hodnoty majetkových a dlhových cenných papierov a rozdiel sa zaúčtuje na strane MD príslušného účtu cenného papiera (zaznamená sa na analytický účet) a na stranu D účtu 414,

b) pôvodné ocenenie > nové ocenenie, potom nastalo zníženie reálnej hodnoty majetkových a dlhových cenných papierov a rozdiel sa zaúčtuje na strane D príslušného účtu cenného papiera (zaznamená sa na analytický účet) a na stranu MD účtu 414;

2. derivátoch určených na obchodovanie na neverejnom trhu, derivátoch neurčených na obchodovanie a zabezpečovacích derivátoch,

3. majetku a záväzkoch, ktoré sú zabezpečené derivátmi.

Príklad: Účtovanie zmeny reálnej hodnoty realizovateľných cenných papierov

Účtovná jednotka kúpila 1 000 ks akcií v nominálnej hodnote 700 Eur za akciu a získala 5% podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti. Akcie kúpila s úmyslom vykonávať menšinový podiel. Burzový poplatok pri nákupe akcií predstavoval 1 000 Eur.

K 31.12. 2011 je podľa kurzového lístka Burzy cenných papierov cena akcií 710 €/akcia.

Cena akcií bude predstavovať 701 000 Eur. Nominálna hodnota akcií je 700 000 Eur (1 000  akcií po 700 Eur) a burzový poplatok vo výške 1 000 Eur tiež tvorí hodno cenu akcií. Najskôr teda musíme zaúčtovať obstaranie tohto majetku.
Predkontácia bude vyzerať takto:   043 / 221   suma: 701 000 Eur.

043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť nakúpila na burze akcie a preto musíme zaúčtovať obstaranie dlhodobého finančného majetku na stranu MD  na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku vo výške 701 000 Eur. Účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Obstarávacia cena sa rovná celkovým nákladom, ktoré súvisia s obstaraním. V prípade finančného majetku je to nákupná cena vrátanie poplatkov na burze či provízií maklérom alebo poradcom. Teda v našom prípade je obstarávacia cena rovná cene za akcie (100 000 Eur) plus burzové poplatky (1000 Eur).

Spoločnosť za akcie už hneď aj zaplatila a preto musíme účtovať úbytok na účte aktív a to na účte 221 – Bankové účty vo výške 701 000 Eur. Účet 221 – Bankové účty je účet aktív a preto všetky úbytky na tomto účte účtujeme na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Po obstaraní cenných papierov musíme zaúčtovať aj ich zaradenie do majetku spoločnosti (hovoríme “do užívania”).
Predkontácia bude vyzerať takto:            063 / 043    suma: 701 000 Eur

063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

Na základe protokolu o zaradení do užívania spoločnosť zaúčtuje zaradenie cenných papierov do používania na stranu MD účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely vo výške 701 000 Eur. Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Zaradenie majetku do užívania sa nám prejaví aj na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 701 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže cenu obstaraných cenných papierov už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže sme ho už zaradili do majetku spoločnosti (vidíme, že konečný zostatok na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely je 701 000 Eur). Účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení “obstaranej veci” do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”. Vidíme, že konečný zostatok (KZ) na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku je nula.

K 31.12. 2011 je podľa kurzového lístka Burzy cenných papierov cena akcií 710 €/akcia. Keďže spoločnosť má 1 000 akcií a ich cena je 710 Eur, mala byť evidovať na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely vo výške 710 000 Eur, teda 710 x 1000. Ako však môžeme vidieť na obrázku vyššie konečný zostatok na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely je iba 701 000 Eur. 9 000 Eur (710 000 – 701 000) teda predstavuje rozdiel z precenenia tohto majetku majetku, ktorý musíme na konci roka zaúčtovať.

Logicky, aby sme dosiahli na účte s konečným zostatkom 701 000 Eur, že tam budeme mať 710 000 Eur, musíme na tento účet zaúčtovať prírastok v hodnote 9 000 Eur. Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

V podvojnom účtovníctve musíme účtovať vždy na dve strany. Rozdiel sme už zaúčtovali na stranu MD a teda ešte ho musíme zaúčtovať na stranu D na nejaký účet v účtovom rozvrhu spoločnosti. Slúži nám na to účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

Vidíme, že sme dosiahli, že na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely eviduje spoločnosť cenné papiere v hodnote 710 000 Eur.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zníženie ocenenia podielu v dcérskej účtovnej jednotke metódou vlastného imania 414 061
IÚD Zníženie ocenenia podielu v účtovnej jednotke s podstatným vplyvom metódou vlastného imania 414 062
IÚD Zníženie reálnej hodnoty podielu v inej účtovnej jednotke 414 063
IÚD Odložená daň z príjmov zo zvýšenia reálnej hodnoty DFM alebo precenenia metódou vlastného imania 414 481
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (záporný zostatok) 414 701
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (kladný zostatok) 414 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Zvýšenie ocenenia podielu v dcérskej účtovnej jednotke metódou vlastného imania 061 414
IÚD Zvýšenie ocenenia podielu v účtovnej jednotke s podstatným vplyvom metódou vlastného imania 062 414
IÚD Zvýšenie reálnej hodnoty podielu v inej účtovnej jednotke 063 414
IÚD Odložená daň z príjmov zo zníženia reálnej hodnoty DFM alebo precenenia metódou vlastného imania 481 414
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (kladný zostatok) 701 414
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (záporný zostatok) 702 414

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

2 thoughts on “Účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov”

  1. Je možné použiť tento účet a účtovný postup v prípade ak klasická účtovná jednotka vloží svoje finančné prostriedky na účet o.c.p., ktorý za ňu uskutočňuje obchodovanie s CP a mesačne mu zasiela pravidelný výpis zmluvného investičného klienta podľa mesiacov, kde je uvedený PS, +vklad, výber, +výsledok obchodovania, -poplatky, zhodnotenie, KS?
    K poslednému dňu obdobia podľa výpisu je portfólio klienta tvorené peňažnými prostriedkami a podielovými jednotkami v podielovom fonde kolektívneho investovania.

    Reply

Leave a Comment