Účet 383 – Výdavky budúcich období

Účet 383 – Výdavky budúcich období je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach.

383 – Výdavky budúcich období

V prospech účtu 383 (teda na stranu D) účtujeme sumy, ktoré spoločnosť neuhradila v bežnom účtovnom období (výdavky sa uskutočnia v budúcich účtovných obdobiach). Teda v tomto období spoločnosť ešte žiadne peniaze nikam neposielala. Na stranu MD účtujeme na príslušný nákladový účet, keďže náklad sa týka tohto účtovného obdobia.

Účet 383 – Výdavky budúcich období používame napríklad na zaúčtovanie nájomného plateného pozadu, prémii a odmien, pokiaľ nárok na ich výplatu prechádza do nasledujúceho roka a je známa ich presná suma, napr. zo zmluvy, či bankového poplatku za bežné účtovné obdobie, ktoré banka zinkasuje v nasledujúcom účtovnom období a pod.)

Je to účet pasív a pre ľahšie zapamätanie nám môže pomocť predstava, že tento náklad budeme raz musieť aj zaplatiť a teda vzniká nám záväzok, ktorý predstavujem pasívum (preto je to účet úasív). V bežnom období účtujeme o náklade a o vzniku pasíva a v budúcom období účtujeme zánik pasíva a úbytok na účte aktív (napríklad úbytok z bankového účtu).

Príklad 1: Zaúčtovanie nájomného za bežné účtovné obdobie, ktoré bude uhradené v nasledujúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného bdobia

Spoločnosti vznikol náklad za nájomné v decembri 2021 vo výške 300 Eur. Toto nájomné sa však podľa zmluvy platí až nasledujúci mesiac, teda bude sa platiť až v januári 2022. Túto skutočnosť však musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:   518 / 383   suma: 300 Eur

383 - Výdavky budúcich období

Vznik nákladu za nájomné vo výške 300 Eur zaúčtujeme na stranu MD na účet 518 – Ostatné služby. Účet 518 – Ostatné služby je nákladový účet a vznik nákladu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Spoločnosť vie, že platbu za nájomné bude uhrádzať až ďalší mesiac a teda musí zaúčtovať, že v budúcom období bude mať výdavok.  V zmluve je totiž dohodnuté, že nájom sa platí až nasledujúci mesiac. Nevzniká preto spoločnosti bežný záväzok, ktorý by sme účtovali na účte 321 na základe faktúry. Vzniká pasívum vo forme výdavku budúcich období, ktorý účtujeme na účet 383. Preto sumu 300 Eur účtujeme na stranu D na účet 383 – Výdavky budúcich období ako prírastok na účte pasív.  Účet 383 – Výdavky budúcich období je pasívny účet a preto sa prírastok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Vzniok nám teda náklad a zároveň aj pasívum vo forme výdavku budúcich období, keďže zatiaľ spoločnosť žiadne peniaze neposielala.

Príklad 2: Úhrada nájomného za predchádzajúce účtovné obdobie

Spoločnosť v januári 2022 už uhradila nájomné za december 2021 a preto na základe výpisu z bankového účtu musí túto skutočnosť aj zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:   383 / 221    suma: 300 Eur

383 - výdavky budúcich období

Spoločnosť nájomné uhradila a na základe výpisu z bankového účtu musí zaúčtovať úbytok na účte 221 – Bankové účty. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a všetky úbytky na aktívnom účte zaznamenávame na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Výdavok budúceho obdobia, ktorého vznik sme účtovali minulý mesiac, sme uhradili a tak musíme na účte 383 zaúčtovať úbytok na tomto účte. Účet 383 – Výdavlky budúcich období je pasívny účet a všetky úbytky na pasívnom účte zaznamenávame na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Na obrázku vidíme, že konečný zostatok na účte 383 – Výdavlky budúcich období je nula. Ak však behom mesiaca na tento účet zase zaúčtujeme vznik výdavku budúceho obdobia na nájom za február 2022, konečný zostatok na účte samozrejme bude (ak teda spoločnosť zostavuje účtovnú závierku mesačne a teda potrebovala by si aj vyčísliť konečné zostatky).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VBÚ Úhrada nájomného za predchádzajúce účtovné obdobie 383 221
VBÚ Bankový poplatok za predchádzajúce účtovné obdobie 383 221
VBÚ Debetný úrok za predchádzajúce účtovné obdobie 383 221
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 383 – Výdavky budúcich období 383 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Zaúčtovanie nájomného za bežné účtovné obdobie, ktoré bude uhradené v nasledujúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného bdobia 518 383
IÚD Zaúčtovanie bankového poplatku za bežné účtovné obdobie, ktoré banka zinkasuje v nasledujúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného bdobia 568 383
IÚD Zaúčtovanie debetného úroku za bežné účtovné obdobie, ktoré banka zinkasuje v nasledujúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného bdobia 562 383
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 383 – Výdavky budúcich období 701 383

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment