Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku

Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku predstavujú pohľadávky a záväzky, či už krátkodobé alebo dlhodobé, ktoré sa týkajú vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi a účtujeme o nich na účtoch účtovej skupiny 31 – Pohľadávky  a 32 – Záväzky. Jednoduché príklady účtovania o odberateľoch a dodávateľoch, nájdete tu! Pozor! Nejde o všetky účty účtovej skupiny 31 a … Read more

Účet 384 – Výnosy budúcich období

Ako účtovať na účte 384 – Výnosy budúcich období? Účet 384 – Výnosy budúcich období je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na … Read more

Evidencia nákladov budúcich období

Ako vytvoriť tabuľku, ktorá nám uľahčí evidenciu a účtovanie nákladov budúcich období? Ako a čo účtovať na účte 381 – Náklady budúcich období nájdete v článku Účet 381 – Náklady budúcich období. Kvôli prehľadnej evidencii a aj kontrole je dobré mať vytvorenú tabuľku, ktorá nám poskytne vždy aktuálny prehľad o tom, čo všetko spoločnosť považuje … Read more

Účet 381 – Náklady budúcich období

Ako účtovať na účte 381 – Náklady budúcich období? Účet 381 je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný zostatok. Na tomto účte účtujeme v prvom rade … Read more