Účet 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

Ako účtovať na účte 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom? Účet 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde … Read more

Účet 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Ako účtovať na účte 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti? Účet 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na … Read more

Účet 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

Ako účtovať na účte 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty? Účet 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša … Read more

Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku

Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku predstavujú pohľadávky a záväzky, či už krátkodobé alebo dlhodobé, ktoré sa týkajú vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi a účtujeme o nich na účtoch účtovej skupiny 31 – Pohľadávky  a 32 – Záväzky. Jednoduché príklady účtovania o odberateľoch a dodávateľoch, nájdete tu! Pozor! Nejde o všetky účty účtovej skupiny 31 a … Read more

Účet 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Ako účtovať na účte 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie? Účet 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný … Read more

Zvyšovanie základného imania v akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť IRINA má na vybraných účtoch tieto zostatky v EUR: 221      Bankové účty: 140 000,- 41101  Základné imanie (pri vzniku 320 akcií): 160 000,- 412      Emisné ážio: 35 000,- 417      Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov:40 000,- 421      Zákonný rezervný fond: 80 000,- 431      Výsledok hospodárenia v schvaľovaní: 60 000,- Valné zhromaždenie na návrh manažmentu … Read more