Účet 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

Ako účtovať na účte 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty?

Účet 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom alebo členom družstva, vo výške predpísanej úhrady súvzťažne s účtom 596 – Prevod podielov na hospodárskom výsledku spoločníkom alebo účtom 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

Príklad: Úhrada straty vlastníkmi spoločnosti

V prípade, ak sa vlastník spoločnosti rozhodne uhradiť stratu dosiahnutú v minulom účtovnom období sám, predkontácia bude vyzerať takto:

345 / 431   suma: 228 Eur

Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

Kedže stratu z minulého roka sme na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia zaúčtovali na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na stranu MD, jej úhradu musíme účtovať na tomto účte na opačnej strane a teda na strane D. Preto úhradu straty zo strany spoločníka vo výške 228 Eur účtujeme práve na stranu D na účte 431.

V tomto prípade však neuhrádzame stratu z prostriedkov akumulovaných v nejakom fonde (teda na nejakom účte), avšak uhradí ju sám vlastník spoločnosti. Preto vzniká spoločnosti pohľadávka voči spoločníkovi vo výške straty (teda 228 Eur). Vznik takejto pohľadávky účtujeme na účet 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty ako prírastok na tento účet (teda vznik pohľadávky na účte aktív). Účet 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty je účet aktív a prírastok či vznik pohľadávky účtujeme vždy na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). V budúcnosti samozrejme očakávame, že spoločník pohľadávku uhradí a na účte 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty bude po úhrade konečný zostatok nula (zatiaľ tam však evidujeme stratu vo výške 228 Eur).

Konečný zostatok na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní je teda nula.

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – úhrada straty vlastníkmi 354 431
IÚD Povinnosť úhrady straty spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti 354 596
IÚD Povinnosť úhrady straty komplementármi komanditnej spoločnosti 354 596
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty 354 701

Účtovanie na strane D:

VBÚ Inkaso uhradenej straty spoločníkmi 221 354
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty 702 354

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment