Účet 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

Ako účtovať na účte 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku?

Účet 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD.

Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného obdobia, kde predstavuje Začiatočný stav (viď základné pravidlá účtovania).

Na tomto účte účtujeme záväzky voči spoločníkom na zisku spoločnosti alebo družstva, a to súvzťažným zápisom na účte 596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom, keď ide o spoločníkov vo verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov v komanditnej spoločnosti a účte 431 – Výsledok v hospodárení v schvaľovaní, ak ide o spoločníkov v ostatných obchodných spoločnostiach, členov družstiev a komanditistov v komanditnej spoločnosti.

364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

Príklad 1: Rozhodnutie o výplate podielov na zisku spoločníkom

V prípade, ak sa spoločnosť rozhodne použiť časť zisku na výplatu podielov na zisku spoločníkom, predkontácia bude vyzerať takto:
431 / 364

Povedzme, že v tomto prípade spoločnosť použije časť zisku na výplatu podielov na zisku spoločníkovi, čo v tomto prípade predstavuje 500 Eur.

Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

Kedže zisk z minulého roka sme na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia zaúčtovali na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na stranu D, jeho použitie musíme účtovať na tomto účte na opačnej strane a teda na strane MD. Preto použitie zisku na výplatu podielov na zisku spoločníkovi vo výške 500 Eur účtujeme práve na stranu MD.

V tomto kroku ešte neúčtujeme samotné vyplatenie sumy na účet spoločníka, ale zatiaľ len predpis záväzku vyplatiť tomuto spoločníkov podiel na zisku. Tento záväzok evidujeme na účte 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku.

Vznik záväzku účtujeme ako prírastok na účet 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku. Účet 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

 

Príklad 2: Výplata podielov na zisku spoločníkom

Samotné vyplatenie sumy z bankového účtu spoločnosti na bankový účet spoločníka budeme účtovať predkontáciou 364/221.
364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme úhradu časti zisku spoločníkovi vo výške 500 Eur na stranu D účtu 221 – Bankové účty. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a preto sa úbytok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). A teda pri vyplatenie zisku spoločníkovi účtujeme  na stranu MD účtu 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku, keďže úhradou sa spoločnosti, ktorá v podstate “dlžila” spoločníkovi, znižuje záväzok voči tomuto spoločníkovi vo výške 500 Eur. Účet 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku je pasívny účet a všetky úbytky na pasívnom účte zaznamenávame na stranu MD.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VBÚ Vyplatenie dividend, podielov spoločníkov na zisku 364 221
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku 364 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – dividendy, podiely spoločníkov na zisku 431 364
IÚD Nárok na podiel na zisku spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti 596 364
IÚD Nárok na podiel na zisku komplementárov komanditnej spoločnosti 596 364
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku 701 364

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment