Účet 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

Ako účtovať na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom? Účet 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD. Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného … Read more

Účet 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti

Ako účtovať na účte 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti? Účet 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD. Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša … Read more

Účet 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Ako účtovať na účte 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti? Účet 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu … Read more

Účet 372 – Záväzky z kúpy podniku

Ako účtovať na účte 372 – Záväzky z kúpy podniku? Účet 372 – Záväzky z kúpy podniku je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného … Read more

Účet 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

Ako účtovať na účte 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku? Účet 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD. Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša … Read more

Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku

Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku predstavujú pohľadávky a záväzky, či už krátkodobé alebo dlhodobé, ktoré sa týkajú vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi a účtujeme o nich na účtoch účtovej skupiny 31 – Pohľadávky  a 32 – Záväzky. Jednoduché príklady účtovania o odberateľoch a dodávateľoch, nájdete tu! Pozor! Nejde o všetky účty účtovej skupiny 31 a … Read more

Účet 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

Ako účtovať na účte 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov? Účet 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte … Read more