Účet 316 – Čistá hodnota zákazky

Ako účtovať na účte 316 – Čistá hodnota zákazky? Účet 316 – Čistá hodnota zákazky je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal. Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a … Read more

Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku

Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku predstavujú pohľadávky a záväzky, či už krátkodobé alebo dlhodobé, ktoré sa týkajú vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi a účtujeme o nich na účtoch účtovej skupiny 31 – Pohľadávky  a 32 – Záväzky. Jednoduché príklady účtovania o odberateľoch a dodávateľoch, nájdete tu! Pozor! Nejde o všetky účty účtovej skupiny 31 a … Read more

Účet 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere

Ako účtovať na účte 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere? Účet 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný … Read more

Účet 312 – Zmenky na inkaso

Ako účtovať na účte 312 – Zmenky na inkaso? Účet 312 – Zmenky na inkaso je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné … Read more

Účet 315 – Ostatné pohľadávky

Ako účtovať na účte 315 – Ostatné pohľadávky? Účet 315 – Ostatné pohľadávky je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania). … Read more

Účet 314 – Poskytnuté preddavky

Ako účtovať na účte 314 – Poskytnuté preddavky? Účet 314 – Poskytnuté preddavky je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá … Read more

Účet 311 – Odberatelia

Ako účtovať na účte 311 – Odberatelia? Účet 311 – Odberatelia je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD. Na tomto … Read more