Účet 312 – Zmenky na inkaso

Ako účtovať na účte 312 – Zmenky na inkaso?

Účet 312 – Zmenky na inkaso je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme prijatie cudzích zmeniek, zmeniek cudzích na vlastný rad a vlastných zmeniek prijatých od odberateľov a od iných dlžníkov.

Zmenka je cenný papier, ktorý vydá dlžník a tým sa zaviaže, že v dohodnutom čase (lehote) zaplatí majiteľovi zmenky (tomu kto ju obdržal) jeho nominálnu hodnotu (teda sumu uvedenú na zmenke vrátane úroku). Je to teda prostriedok, ktorým môže strana, ktorá zmenku vydala zaplatiť miesto použitia peňažných prostriedkov.

Keď dodávateľ prijal zmenku miesto peňažných prostriedkov, očakáva že bude vo vyššej hodnote v porovnaní so sumou na faktúre, ktorú by obdržal, ak by od zákazníka prijal hneď peňažné prostriedky (či už v hotovosti alebo na účet v banke). Rozdiel medzi nominálnou hodnotou zmenky a výškou pohľadávky z faktúry, predstavuje práve zmenkový úrok. Vidíme, že dodávateľ obdržal od svojho klienta namiesto “peňazí” cenný papier. Teda namiesto jedného druhu aktíva (t.j. peniaze v hotovosti alebo peniaze na bankový účet) dostal iný druh aktíva (t.j. cenný papier).

Ako účtovať na účte 322 – Zmenky na úhradu nájdete tu!

Príklad: Prijatie zmeny od odberateľa

Spoločnosť (dodávateľ) vystavila faktúru odberateľovi (zákazníkovi) v hodnote 3000 Eur za predaj výrobkov (500 Eur predstavovala DPH a 2500 Eur základ dane). Predajom výrobkov teda spoločnosti vznikol výnos a zároveň aj pohľadávka voči odberateľovi, ktorý za výrobky zaplatí.
Predkontácia na základe vystavenej faktúry bude vyzerať takto: 311 / 601, 343    suma: 3000 Eur

Účtovanie DPH. Účet 343

Vystavením faktúry na odberateľa spoločnosti vzniká pohľadávka. Spoločnosť očakáva, že odberateľ samozrejme zaplatí celú fakturovanú sumu teda 3000 Eur. Preto účtujeme na stranu MD na účte 311 – Odberatelia sumu 3000 Eur, keďže spoločnosti vznikol pohľadávka. Účet 311 – Odberatelia je aktívny účet a prírastok na takomto účte účtujeme vždy na stranu MD daného účtu.

Výšku základu dane zaúčtujeme ako výnos. V našom prípade teda účtujeme na stranu D na účte 601 – Tržby za vlastné výrobky sumu 2500 Eur, keďže spoločnosti vznikol výnos a vznik výnosu účtujeme vždy na stranu D daného účtu.

DPH účtujeme na stranu D na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty a to vo výške 500 Eur.

Keďže zákazník momentálne nemá k dispozícií peňažné prostriedky na úhradu faktúry spoločnosti, dohodli sa, že uhradí faktúru zmenkou. Zákazník teda vydal zmenku v nominálnej hodnote 3 300 Eur, kde 3 000 Eur predstavuje výšku pohľadávky spoločnosti, od ktorej si zákazník kúpil výrobky a 300 Eur predstavuje zmenkový úrok. A spoločnosť teda zmenku prijala. Túto skutočnosť (prijatie zmenky od odberateľa) musíme v spoločnosti zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto: 312 / 311, 662

312 - Zmenky na inkaso

Prijatím zmenky od odberateľa spoločnosti vzniká “iný druh” pohľadávky, resp. aktíva a to zmenka na inkaso. Teda pohľadávka z obchodného styku voči odberateľovi sa zmenila na zmenkovú pohľadávku. Preto účtujeme sumu 3300 Eur (celú nominálnu hodnotu zmenky) na účet 312 – Zmenky na inkaso ako prírastok na účet aktív. Účet 312 – Zmenky na inkaso je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Keďže zmenkou odberateľ uhradil pohľadávku spoločnosti, ktorá vznikla pri predaji výrobku, musíme túto pohľadávku “zrušiť”. Preto účtujeme sumu 3000 Eur (len sumu, ktorá bola uvedená na faktúre pri predaji) na stranu D na účet 311 – Odberatelia ako úbytok na tomto účte. Účet 311 – Odberatelia je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Rozdiel medzi nominálnou hodnotou zmenky a výškou pohľadávky z faktúry, predstavuje práve zmenkový úrok. V tomto prípade to bolo 300 Eur. Sumu 300 Eur účtujeme na stranu D na účet 662 – Úroky, keďže obdržaný úrok predstavuje pre spoločnosť výnos. Účet 662 – Úroky je výnosový účet a vznik výnosov účtujeme vždy na stranu D na príslušnom výnosovom účte (viď základné pravidlá účtovania).

Pohyby na účtoch od prijatia faktúry až po inkaso zmenky v deň splatnosti:

Účtovanie zmenky

Vidíme, že v konečnom dôsledku je konečný zostatok na účte 311 – Odberatelia a aj na účte 312 – Zmenky na inkaso nula, keďže obe pohľadávky boli uhradené. Spoločnosti vznikol výnos celkovo vo výške 2800 Eur (2500+300).

Ostatné predkontácie v súvislosti so zmenkou nájdete tu!

Účtovanie na účte 312 na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Inkaso faktúry od odberateľa krátkodobou zmenkou suma faktúry

zmenkový úrok

menovitá hodnota zm.

x

x

312

311

662

x

IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 312 – Zmenky na inkaso 312 701

Účtovanie na na účte 312 strane D:

VBÚ Inkaso krátkodobej zmenky v deň splatnosti 221 312
IÚD Eskont krátkodobej zmenky 313 312
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 312 – Zmenky na inkaso 702 312

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie

Leave a Comment