Účet 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Ako účtovať na účte 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku ?

Účet 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D.

Na tomto účte sa účtujú opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku, o ktorom sa účtuje na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok.

25 – Krátkodobý finančný majetok:

251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie
252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie
255 – Vlastné dlhopisy
256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere
259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku

Schéma:

Účet 291 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Príklad 1: Tvorba opravnej položky

Spoločnosť potrebuje vytvoriť opravnú položku vo výške 300 Eur ku krátkodobým cenným papierom a to k dlhopisom.
Predkontácia bude vyzerať takto: 565 / 291   suma: 300 Eur

291 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Tvorbu opravnej položky vo výške 300 Eur účtujeme na stranu D na účte 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku. Účet 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku je účet pasív a prírastok na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Opravná položka predstavuje pre spoločnosť náklad. Preto sumu 300 Eur účtujeme aj na stranu MD na účte 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku ako vznik nákladu. Účet 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku je teda účet nákladov a vznik nákladov účtujeme vždy na stranu MD na príslušnom nákladovom účte (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Zrušenie opravnej položky k dlhopisom

Spoločnosť ide zrušiť (hovorí sa aj zúčtovať) opravnú položku k dlhopisu, keďže táto opravná položka už nie je relevantná (opodstatnená).
Predkontácia bude vyzerať takto: 291 / 565    suma: 300 Eur

291 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Zrušenie opravnej položky účtujeme presne opačne ako jej tvorbu (príklad 1)!

Na stranu MD na účte 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku účtujeme sumu 300 Eur ako úbytok na účte pasív. Účet 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku je účet pasív a úbytok na takomto účte účtujeme vždy na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Sumu 300 Eur musíme zaúčtovať aj na stranu D na účet 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku ako zrušenie nákladu. Účet 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku je nákladový účet a zrušenie (zníženie nákladu) účtujeme vždy opačne ako jeho tvorbu, teda na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Vidíme teda, že konečný zostatok na účte 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku je nula, keďže sme opravnú položku zrušili. Takisto aj konečný stav na účte 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku je nula, keďže aj tu sme náklad zrušili.

Príklad 3: Zrušenie opravnej položky k dlhopisom pri vyradení cenného papiera z majetku spoločnosti

Spoločnosť ide dlhopis vyradiť z majetku z dôvodu, avšak v účtovníctve eviduje k týmto dlhopisom opravnú položku vo výške 3000 Eur (v 100%-nej výške dlhopisu). Po vyradení dlhopisu z majetku spoločnosti už totiž nemôže k tomuto majetku ani evidovať žiadne opravné položky.
Predkontácia bude vyzerať takto:      291 / 253   suma: 3 000 Eur

291 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Zrušenie opravnej položky účtujeme na stranu MD na účte 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku. Účet 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku je účet pasív a úbytok na takomto účte účtujeme vždy na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). Zrušenie teda účtujeme rovnako ako v príklade 2, pokiaľ ide to účet 291.

Na opačnú stranu však účtujeme na účet 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie ako úbytok na účte aktív, keďže ideme tento cenný papier vyradiť z majetku spoločnosti. Účet 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie je teda účet aktív a úbytky na takomto účte účtujeme vždy na stranu D (viď základné pravidlá účtovania). Na obrázku vidíme, že na tomto účte bolo predtým účtované obstaranie tohto majetku v hodnote 3000 Eur (predkontácia 253/259).

Vidíme teda, že po zrušení opravnej položky je logicky aj konečný zostatok na účte 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku nula. Konečný zostatok na účte 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie je takisto nula, keďže sme ho vyradili z majetku a teda už ho v účtovníctve evidovať nebudeme (a teda ani k nemu vytvorenú opravnú položku na účte 291).

Účtovanie na strane MD:

IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky ku krátkodobým cenným papierom z dôvodu neadekvátnosti 291 565
IÚD Zrušenie opravnej položky k akciám určeným na obchodovanie pri ich vyradení z majetku 291 251
IÚD Zrušenie opravnej položky k dlhopisom pri ich vyradení z majetku 291 253
IÚD Zrušenie opravnej položky k realizovateľným cenným papierom pri ich vyradení z majetku 291 257
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku 291 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky ku krátkodobým cenným papierom 565 291
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku 701 291

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie

Leave a Comment