Účet 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

Ako účtovať na účte 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku ?

Účet 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav tohto účtu predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie.

Na tomto účte sa účtuje tvorba a zúčtovanie opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku (25 – Krátkodobý finančný majetok), k dlhodobému finančnému majetku (06 – Dlhodobý finančný majetok) a aj k poskytnutým preddavkom na finančný majetok (053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok).

Príklad 1: Tvorba opravnej položky

Spoločnosť potrebuje vytvoriť opravnú položku vo výške 300 Eur ku krátkodobým cenným papierom a to k dlhopisom.
Predkontácia bude vyzerať takto: 565 / 291   suma: 300 Eur

291 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Tvorbu opravnej položky vo výške 300 Eur účtujeme na stranu D na účte 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku. Účet 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku je účet pasív a prírastok na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Opravná položka predstavuje pre spoločnosť náklad. Preto sumu 300 Eur účtujeme aj na stranu MD na účte 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku ako vznik nákladu. Účet 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku je teda účet nákladov a vznik nákladov účtujeme vždy na stranu MD na príslušnom nákladovom účte (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Zrušenie opravnej položky k dlhopisom

Spoločnosť ide zrušiť (hovorí sa aj zúčtovať) opravnú položku k dlhopisu, keďže táto opravná položka už nie je relevantná (opodstatnená).
Predkontácia bude vyzerať takto: 291 / 565    suma: 300 Eur

291 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Zrušenie opravnej položky účtujeme presne opačne ako jej tvorbu (príklad 1)!

Na stranu MD na účte 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku účtujeme sumu 300 Eur ako úbytok na účte pasív. Účet 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku je účet pasív a úbytok na takomto účte účtujeme vždy na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Sumu 300 Eur musíme zaúčtovať aj na stranu D na účet 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku ako zrušenie nákladu. Účet 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku je nákladový účet a zrušenie (zníženie nákladu) účtujeme vždy opačne ako jeho tvorbu, teda na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Vidíme teda, že konečný zostatok na účte 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku je nula, keďže sme opravnú položku zrušili. Takisto aj konečný stav na účte 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku je nula, keďže aj tu sme náklad zrušili.

Účtovanie na strane MD:

IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k DFM 565 096
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky ku krátkodobým cenným papierom 565 291
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (záporný stav) 565 710

Účtovanie na strane D:

IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k DFM z dôvodu neadekvátnosti 096 565
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky ku krátkodobým cenným papierom z dôvodu neadekvátnosti 291 565
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (kladný stav) 710 565


Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie

Leave a Comment