Účet 322 – Zmenky na úhradu

Ako účtovať na účte 322 – Zmenky na úhradu?

Účet 322 – Zmenky na úhradu je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

 Na tomto účte účtujeme vydané vlastné zmenky a akceptované cudzie zmeny pri ich použití na uspokojenie záväzku voči dodávateľovi, pri ktorom je zmenkový záväzok pre spoločnosť najviac jeden rok.

Zmenka je cenný papier, ktorý vydá dlžník a tým sa zaviaže, že v dohodnutom čase (lehote) zaplatí majiteľovi zmenky (tomu kto ju obdržal) jeho nominálnu hodnotu (teda sumu uvedenú na zmenke vrátane úroku). Je to teda prostriedok, ktorým môže strana, ktorá zmenku vydala zaplatiť miesto použitia peňažných prostriedkov.

Keďže zmenku spoločnosť vydala na úhradu faktúry miesto použitia peňažných prostriedkov, sumu, ktorú neskôr zaplatí v konečnom dôsledku bude vo vyššej hodnote v porovnaní so sumou na faktúre, ktorú by zaplatil, ak by dodávateľovi spoločnosť zaplatila hneď peňažné prostriedky (či už v hotovosti alebo na účet v banke). Rozdiel medzi nominálnou hodnotou zmenky a výškou pohľadávky z faktúry, predstavuje práve zmenkový úrok. Vidíme, že spoločnosť zaplatila dodávateľovi miesto “peniazmi” cenným papierom. Teda miesto jedného druhu pasíva (t.j. záväzok voči dodávateľovi) jej vznikol iný druh pasíva (t.j. zmenka na úhradu).

322 – Zmenky na úhradu

Ako účtovať na účte 312 – Zmenky na inkaso, nájdete tu!

Príklad 1: Úhrada faktúry dodávateľovi krátkodobou zmenkou

Spoločnosť vydala zmenku na úhradu záväzku voči dodávateľovi v menovitej hodnote 450 Eur, pričom 400 Eur predstavovala suma faktúry od dodávateľa a 50 Eur predstavoval zmenkový úrok. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácie bude vyzerať takto: 321, 562 / 322    suma: 450 Eur

322 - Zmenky na úhradu

Spoločnosť evidovala v účtovníctve faktúru vo výške 400 Eur. Rozhodla sa vydať na jej zaplatenie zmenku v menovitej hodnote 450 Eur, z čoho 50 Eur tvoril zmenkový úrok.

Vydanie zmenky v menovitej hodnote 450 Eur účtujeme na stranu D na účte 22 – Zmenky na úhradu. Účet 322 – Zmenky na úhradu je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Zmenku použila spoločnosť na “úhradu” záväzku voči dodávateľovi vo výške 400 Eur (teda záväzok voči dodávateľovi na účte 321 – Dodávatelia musíme “dať z tohto účtu preč”). Preto účtujeme sumu 400 Eur na stranu MD na účet 321 – Dodávatelia. Účet 321 – Dodávatelia je účet pasív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Zostáva nám zaúčtovať ešte zmenkový úrok vo výške 50 Eur, ktorý predstavuje pre spoločnosť náklad. Preto účtujeme sumu 50 Eur na stranu MD na účet 562 – Úroky. Účet 562 – Úroky je nákladový účet a preto všetky prírastky na tento účet (vznik nákladu) účtujeme na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Vidíme teda, že síce nám zanikol záväzok vo výške 400 Eur, ktorý bol spoločnosti fakturovaný, vznikol nám iný záväzok a to vo forme zmeny na úhradu. Tento nový záväzok je o čosi vyšší ako predchádzajúci záväzok, keďže musíme brať do úvahy aj zmenkový úrok, ktorý spoločnosti vznikol.

Príklad 2: Pohyby na účtoch od nákupu tovaru po zaplatenie zmenky na úhradu:

Účtovanie zmenky

Vidíme, že konečný zostatok na účte 321 – Dodávatelia a aj 322 – Zmenky na úhradu je nakoniec nula, keďže oba záväzky boli uhradené.

Účtovanie na účte 322 – Zmenky na úhradu na strane MD:

VBÚ Úhrada krátkodobej zmenky 322 221
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 322 – Zmenky na úhradu 322 702

Účtovanie na účte 322 – Zmenky na úhradu na strane D:

IÚD Úhrada faktúry dodávateľovi krátkodobou zmenkou suma faktúry

zmenkový úrok

menovitá hodnota zmenky

321 562 x"}" data-sheets-numberformat="{"1":1}" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{"2":[null,2,1136076],"9":1}]{"1":5}[null,15,{"2":[null,2,1136076],"9":1}]{"1":18}" data-sheets-hyperlinkruns="[null,0,"https://zrozumitelne-uctovnictvo.com/ucet-321-dodavatelia/"]{"1":5}[null,15,"https://zrozumitelne-uctovnictvo.com/ucet-562-uroky/"]{"1":18}">321

562

x

x

x

322

IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 322 – Zmenky na úhradu 701 322

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie

Leave a Comment