Účet 191 – Opravné položky k materiálu

Ako účtovať na účte 191 – Opravné položky k materiálu?

Účet 191 – Opravné položky k materiálu je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania). Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte sa účtuje tvorba a zúčtovanie opravnej položky k materiálu.

191 – Opravné položky k materiálu

Opravné položky k materiálu tvoríme, ak je jeho úžitková hodnota (posudzuje sa pri inventarizácii) nižšia ako ich ocenenie v účtovníctve. Opravnú položku k materiálu tvoríme, ak ho pri inventarizácii ocením nižšou hodnotou, ako máme uvedené v účtovníctve (teda akou sme ho ocenili v minulosti).  Opravnú položku vytvoríme v prípade, že sa jedná o zníženie hodnoty tohto majetku, ktoré nemá trvalý charakter. Ak by zníženie hodnoty materiálu malo trvalý charakter, museli by sme účtovať škodu a nie opravnú položku.

Podstatné je, aby ocenenie zásob v účtovníctve nebolo vyššie, ako je ich predpokladaná predajná cena alebo použitie pre vlastné potreby účtovnej jednotky.

Pri inventarizácii zásob musí účtovná jednotka prehodnotiť, či úžitková hodnota zásob (reálna hodnota) zodpovedá ich oceneniu v účtovníctve. Ak zistí, že došlo k zníženiu ich ocenenia, pričom toto zníženie nie je definitívne, vytvára sa k zásobám opravná položka.

Príklad 1: Vytvorenie opravnej položky k materiálu

Spoločnosť pri inventarizácií precenila hodnotu materiálu a zistila, že aktuálna hodnota ich ocenenia je o 300 Eur nižšia ako bola ocenená v minulosti. Túto zmenu musíme zaznamenať v účtovníctve.
Predkontácia bude vyzerať takto:   505 / 191    suma:   300 Eur

191 – Opravné položky k materiálu

Tvorbu opravnej položky vo výške 300 Eur zaúčtujeme na stranu D na účte 191 – Opravné položky k materiálu. Účet 191 – Opravné položky k materiálu je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D.

Tvorbu opravnej položky k materiálu zaevidujeme na stranu MD na účte 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám ako vznik nákladu. Účet 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám je nákladový účet a vznik nákladu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Zrušenie opravnej položky k materiálu z dôvodu neadekvátnosti

Ak zistíme, že dočasné zníženie hodnoty materiálu už nie je opodstatnené, musíme predtým vytvorenú opravnú položku zrušiť.
Predkontácia bude vyzerať takto:    191 / 505    suma:   300 Eur

505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám

Zrušenie opravnej položky k materiálu účtujeme opačným zápisom ako jej tvorbu. Sumu 300 Eur zaevidujeme na stranu MD na účte 191 – Opravná položka k materiálu a na stranu D na účte 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám.

Príklad 3: Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení materiálu z majetku spoločnosti

V tomto prípade dochádza k zrušeniu opravnej položky z dôvodu vyradenia materiálu z majetku spoločnosti.
Predkontácia bude vyzerať takto:   191 / 112    suma:   300 Eur

191 – Opravné položky k materiálu

Na stranu MD na účte 191 – Opravná položka k materiálu účtujeme sumu 300 Eur ako zrušenie vytvorenej opravnej položky. Ide o účet pasív a preto úbytky na tomto účte evidujeme na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Vyradením materiálu z majetku spoločnosti musíme sumu 300 Eur zaúčtovať aj na stranu D na účte 112 – Materiál na sklade. Je to účet aktív a úbytky na takomto účte evidujeme práve na stranu D. Teda tento materiál už evidovať v účtovníctve nebudeme (ostalo nám tam 200 €, avšak ide o iný materiál).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k materiálu z dôvodu neadekvátnosti 191 505
IÚD Zrušenie opravnej položky k materiálu pri jeho vyradení z majetku 191 112
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 191 – Opravné položky k materiálu 191 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k materiálu 505 191
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 191 – Opravné položky k materiálu 701 191

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment