Účet 562 – Úroky

Ako účtovať na účte 562 – Úroky?

Účet 562 – Úroky je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie.

Na tomto účte účtujeme úroky voči bankám, dodávateľom, pri pôžičkách, finančných operáciách, napr. eskonte cenných papierov.

562 - Úroky. Predkontácie

Príklad 1: Úrok z čerpaného úveru z banky platený z bežného účtu spoločnosti

Spoločnosť čerpala bankový úver, ktorého výška úroku predstavovala 24 000 Eur.
Predkontácia: 562/221     suma: 24 000 Eur

Úrok predstavuje pre spoločnosť náklad, ktorý evidujeme na účte 562 – Úroky. Účet 562 – Úroky je teda nákladový účet a vznik nákladu účtujeme vždy na stranu MD (viď Základné pravidlá účtovania).

Splatenie úroku z bežného bankového účtu zaúčtujeme na účet 221 – Bankové účty. Tento účet je aktívny a preto úbytok z takéhoto účtu evidujeme na strane D.

Ďalšie informácie o účtovaní v súvislosti s bankovým úverom nájdete v článku Účtovanie dlhodobého bankového úveru I a Účtovanie dlhodobého bankového úveru II.

Príklad 2: Vznik úroku z nájmu

Na základe informácie zo splátkového kalendára musíme zaúčtovať vznik úroku z nájmu vo výške 200 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:   562 / 474   suma: 200 Eur

474 – Záväzky z nájmu

Úrok z prenájmu predstavuje pre spoločnosť náklad, ktorý evidujeme na účte 562 – Úroky. Účet 562 – Úroky je teda nákladový účet a vznik nákladu účtujeme vždy na stranu MD (viď Základné pravidlá účtovania). Preto sme účtovali úrok z prenájmu vo výške 200 Eur na stranu MD na účet 562 – Úroky.

Spoločnosti však vznikol aj záväzok za tento úrok zaplatiť a teda musíme účtovať vznik záväzku vo výške 200 Eur na stranu D na účte 474 – Záväzky z nájmu ako prírastok na tento účet, keďže úrok súvisí s prenájom. Účet 474 – Záväzky z nájmu  je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Úrok z prijatej krátkodobej pôžičky od iného subjektu 562 249
VEÚ Poskytnutý krátkodobý eskontný úver eskontný úrok

prevod na bankový účet

celková suma esk. úveru

562

261

x

x

x

232

IÚD Úhrada faktúry dodávateľovi krátkodobou zmenkou suma faktúry

zmenkový úrok

menovitá hodnota zm.

321

562

x

x

x

322

IÚD Úrok z krátkodobej pôžičky prijatej od dcérskej spoločnosti 562 361
IÚD Úrok z krátkodobej pôžičky prijatej od materskej spoločnosti 562 361
IÚD Úrok z krátkodobej pôžičky prijatej od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 562 361
IÚD Úrok z krátkodobej pôžičky prijatej od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 562 361
IÚD Úrok z krátkodobej pôžičky prijatej od spoločníka 562 365
IÚD Zaúčtovanie debetného úroku za bežné účtovné obdobie, ktoré banka zinkasuje v nasledujúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného bdobia 562 383
IÚD Úrok z dlhodobej pôžičky prijatej od dcérskej spoločnosti 562 471
IÚD Úrok z dlhodobej pôžičky prijatej od materskej spoločnosti 562 471
IÚD Úrok z dlhodobej pôžičky prijatej od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 562 471
IÚD Úrok z dlhodobej pôžičky prijatej od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 562 471
ID Úrok pri jednotlivých splátkach finančného prenájmu 562 474
IÚD Úhrada faktúry dodávateľovi dlhodobou zmenkou suma faktúry

zmenkový úrok

menovitá hodnota zm.

321

562

x

x

x

478

IÚD Úrok z prijatej dlhodobej pôžičky od iného subjektu 562 479
VBÚ Debetný úrok zinkasovaný bankou 562 221

Účtovanie na strane D:

IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 562 – Úroky 710 562

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment