Účet 562 – Úroky

Ako účtovať na účte 562 – Úroky?

Účet 562 – Úroky je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden začiatočný zostatok či začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie.

Na tomto účte účtujeme úroky voči bankám, dodávateľom, pri pôžičkách, finančných operáciách, napr. eskonte cenných papierov.

562 - Úroky. Predkontácie

Príklad : Úrok z čerpaného úveru z banky platený z bežného účtu spoločnosti

Spoločnosť čerpala bankový úver, ktorého výška úroku predstavovala 24 000 Eur.
Predkontácia: 562/221     suma: 24 000 Eur

Úrok predstavuje pre spoločnosť náklad, ktorý evidujeme na účte 562 – Úroky. Účet 562 – Úroky je teda nákladový účet a vznik nákladu účtujeme vždy na stranu MD (viď Základné pravidlá účtovania).

Splatenie úroku z bežného bankového účtu zaúčtujeme na účet 221 – Bankové účty. Tento účet je aktívny a preto úbytok z takéhoto účtu evidujeme na strane D.

Ďalšie informácie o účtovaní v súvislosti s bankovým úverom nájdete v článku Účtovanie dlhodobého bankového úveru I a Účtovanie dlhodobého bankového úveru II.

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment