Účet 461 – Bankové úvery

Ako účtovať na účte 461 – Bankové úvery?

Účet 461 – Bankové úvery je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD. Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného obdobia, kde predstavuje Začiatočný stav (viď základné pravidlá účtovania).

Účet 461 - Bankové úvery. Dlhodobý bankový úver.

Na tomto účte účtujeme úvery poskytnuté komerčnou bankou so splatnosťou dlhšou ako 1 rok (teda dlhodobé úvery).

Na strane D účtujeme poskytnutie úveru (prírastok na účet) a na strane MD jeho splácanie (úbytok z účtu). Účtuje sa na základe výpisu z bankového úveru.

Ak spoločnosť požiada banku o poskytnutie bankového úveru a tá jej žiadosť schváli, môžu nastať dve situácie:

  • prevod peňažných prostriedkov z úverového účtu na bežný bankový účet
  • priama úhrada dodávateľovi

Prevod z úverového účtu na bežný bankový účet

Na základe výpisu z úverového účtu zaúčtujeme poskytnutie dlhodobého bankového úveru bankou vo výške 250 000 Eur. Pre spoločnosť vzniká pri poskytnutí úveru bankou záväzok, že tento úver aj splatí. Poskytnutie úveru a teda vznik záväzku zaúčtujeme na stranu D na účte 461 – Bankové úvery. Ide o pasívny účet a prírastky na tento účet sa účtujú práve na stranu D.

V podvojnom účtovníctve však musíme účtovať na dve strany. Keďže nemáme ešte peňažné prostriedky na bežnom bankovom účte, použijeme účet 261 – Peniaze na ceste. Na tomto účte sa peňažné prostriedky z úveru budú evidovať až do doby, kedy na základe výpisu z bankového účtu neuvidíme, že peniaze boli pripísané na bežný účet. Musíme teda sumu 250 000 Eur zaúčtovať na stranu MD na účte 261 – Peniaze na ceste.

Prvá predkontácia bude teda vyzerať takto:    261 / 461   suma: 250 000 Eur

Účet 461 - Bankové úvery. Dlhodobý bankový úver.

Keď sa nám dostane do rúk výpis z bežného bankového účtu a uvidíme, že peňažné prostriedky boli pripísané na účet, môžeme sumu úveru odúčtovať z dočasného účtu 261 – Peniaze na ceste a zaúčtovať na účet 221 – Bankové úvery.

Predkontácia bude vyzerať takto:      221 / 261      suma: 250 000 Eur

Účet 261 - Peniaze na ceste.

Na základe výpis z bežného účtu zaúčtujeme príjem peňazí vo výške 250 000 Eur na stranu MD na účte 221 – Bankové účty. Je to aktívny účet a prírastok na takýto účet účtujeme práve na stranu MD. Keďže už vieme, že peniaze boli pripísané na bežný účet, môžeme výšku úveru odúčtovať z dočasného účtu a to tak, že sumu úveru zaúčtujeme na stranu D na účte 261 – Peniaze na ceste.

Neskôr môže spoločnosť uhrádzať faktúry dodávateľom z peňažných prostriedkoch uložených na bankovom účte a účtovanie bude prebiehať na účte 221 – Bankové účty a na účte 321 – Dodávatelia.

Splatenie úveru

Keďže úvery treba aj splácať, musíme vedieť zaúčtovať aj samotné splácanie úveru. Splatenie úveru v tomto prípade bolo jednorazové o tri roky od poskytnutia úveru.

Predkontácia bude vyzerať takto:    261 / 221     suma: 250 000 Eur

Účet 261 - Peniaze na ceste

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme splatenie úveru vo výške 250 000 Eur na stranu D na účte 221 – Bankové účty. Ide o aktívny účet a úbytok na takomto účte evidujeme práve na strane D. Keďže ešte nemáme informáciu, že suma bola pripísaná na úverový účet, musíme tento krok zaúčtovať dočasne na stranu MD na účet 261 – Peniaze na ceste.

Keď už máme k dispozícii výpis z úverového účtu, môžeme zaúčtovať splatenie istiny úveru aj na účet 461 – Bankové úvery.

Predkontácia bude vyzerať takto:    461 / 261      suma: 250 000 Eur

Na základe výpisu z úverového účtu teda zaúčtujeme splatenie úveru vo výške 250 000 Eur na stranu MD na účte 461– Bankové úvery. Splatením istiny sa spoločnosti znižuje záväzok (teda zaniká záväzok). Ide o pasívny účet a úbytok na tomto účte účtujeme na takomto účte práve na stranu MD.

Priama úhrada dodávateľovi

Môže nastať aj situácia, že spoločnosť čerpá dlhodobý bankový úver na úhradu faktúr dodávateľovi a peňažné prostriedky sa na bežný bankový účet spoločnosti ani len nedostanú, ale prebehne priama úhrada dodávateľovi.

Predkontácia bude vyzerať takto:      321 / 461      suma: 250 000 Eur

Účet 461 - Bankové úvery. Dlhodobý úver.

Na základe výpisu z úverového účtu zaúčtujeme sumu 250 000 Eur na stranu D na účet 461 – Bankové úvery, keďže spoločnosti vznikol záväzok. Je to pasívny účet a preto prírastok na takomto účte účtujeme práve na stranu D.

Keďže čerpanie úveru sa na bankový účet spoločnosti ani nedostalo, ale priamo sa ním uhradili faktúry dodávateľovi, ktoré predstavovali takisto záväzok spoločnosti, musíme sumu 250 000 Eur zaúčtovať aj na stranu MD na účte 321 – Dodávatelia.  Záväzok dodávateľovi vo výške 250 000 Eur vznikol spoločnosti už predtým, teda prírastok na účte 321 – Dodávatelia už zaúčtovaný máme. V prípade účtu 321 – Dodávatelia príde teda k úbytku z tohto účtu (splatenie záväzku). Je to takisto pasívny účet a úbytok na takomto účte účtujeme práve na stranu MD.

Vidíme, že teda jeden záväzok (zaplatiť faktúry dodávateľovi) sme „vymenili“ za iný záväzok (splatiť banke výšku čerpaného úveru).

Splatenie istiny úveru už prebieha rovnako ako sme uviedli v prípade prevodu peňažných prostriedkov z úverového účtu na bežný bankový účet .

Ďalšie príklady účtovania o úveroch nájdete v časti Účtovanie o úveroch.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VÚÚ Splátka dlhodobého úveru z bankového účtu 461 261
IÚD Kurzový zisk pri prepočte dlhodobého úveru v cudzej mene na konci účtovného obdobia 461 663
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 461 – Bankové úvery 461 702

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VÚÚ Čerpanie dlhodobého úveru prevodom na bankový účet 261 461
VÚÚ Čerpanie dlhodobého úveru formou úhrady faktúry dodávateľovi 321 461
IÚD Kurzová strata pri prepočte dlhodobého úveru v cudzej mene na konci účtovného obdobia 563 461
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 461 – Bankové úvery 701 461

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment