Účet 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

Ako účtovať na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom?

Účet 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD.

Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného obdobia, kde predstavuje Začiatočný stav (viď základné pravidlá účtovania).

Na tomto účte účtujeme krátkodobé záväzky, napr. z pôžičiek od spoločníkov obchodnej spoločnosti, záväzky z dôvodu úrokov zo splatených vkladov spoločníkov vo verejnej obchodnej spoločnosti, v komanditnej spoločnosti a v spoločnosti s ručením obmedzeným.

365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

Príklad 1: Krátkodobá pôžička prijatá od spoločníka

Spoločnosť prijala od spoločníka krátkodobú pôžičku vo výške 5 000 Eur. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto: 221 / 365    suma: 5 000 Eur

365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

Poskytnutie krátkodobej pôžičky od spoločníka vo výške 5 000 Eur účtujeme na stranu MD na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom ako prírastok na tento účet. Účet 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Keďže spoločnosť získala pôžičku od svojho spoločníka, zaviazala sa, že mu pôžičku aj vríti a preto jej vznikol záväzok túto požičku vrátiť. Účtujeme teda sumu 5 000 Eur aj na stranu D na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom ako prírastok na tomto účte (resp. vznik záväzku). Účet 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom je pasívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenávame práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Vidíme teda, že jeden druh majetku (peňažné prostriedky na bankovom účte) sa zmenil na iný druh majetku (poskytnuté pôžičky).

Príklad 2: Splátka pôžičky od spoločníka

Spoločnosť v čase splatnosti vrátila celú sumu istiny, teda 5 000 Eur, spolčníkovi. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:  365 / 221   suma: 5 000 Eur

365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

Vo výpise z bankového účtu spoločnosť vidí, že spoločníkovi krátkodobú pôžicku vo výške 5 000 Eur vrátila a teda prostriedky zaslala z bankového účtu. Preto musíme účtovať sumu 5 000 Eur na stranu D na účte 221 – Bankové účty ako úbytok na tomto účte. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a preto sa úbytok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Splatením krátkodobej pôžičky spoločníkovi vo výške 5 000 Eur v podstate zanikol záväzok spoločnosti voči spoločníkovi. Preto účtujeme sumu 5 000 Eur aj na stranu MD na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom ako úbytok na tomto účte. Účet 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom je pasívny účet a preto sa úbytok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VBÚ Úhrada ostatných záväzkov voči spoločníkovi 365 221
VPD Úhrada ostatných záväzkov voči spoločníkovi 365 211
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky prijatej od spoločníka 365 221
IÚD Odpis premlčaných záväzkov voči spoločníkom a členom 365 648
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom 365 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Vyúčtovanie nákupu materiálu, PHM a pod. spoločníkom, na ktorý mu nebol poskytnutý preddavok bez DPH

DPH 20%

Spolu

501

343

x

x

x

365

IÚD Vyúčtovanie výdavkov na pracovnú cestu spoločníkom, na ktorú mu nebol poskytnutý preddavok bez DPH

DPH 20%

Spolu

512

343

x

x

x

365

VBÚ Krátkodobá pôžička prijatá od spoločníka 221 365
IÚD Úrok z krátkodobej pôžičky prijatej od spoločníka 562 365
IÚD Zníženie základného imania pred zápisom do obchodného registra 419 365
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom 701 365

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment