Účet 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby

Ako účtovať na účte 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby?

Účet 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte sa účtuje tvorba a zúčtovanie opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby.

Opravné položky k zásobám tvoríme, ak je ich úžitková hodnota (posudzuje sa pri inventarizácii) nižšia ako ich ocenenie v účtovníctve. Opravnú položku k polotovarom vlastnej výroby tvoríme, ak ich pri inventarizácii ocením nižšou hodnotou, ako máme uvedené v účtovníctve (teda akou sme ich ocenili v minulosti).  Opravnú položku vytvoríme v prípade, že sa jedná o zníženie hodnoty tohto majetku, ktoré nemá trvalý charakter. Ak by zníženie hodnoty výrobkov malo trvalý charakter, museli by sme účtovať Na ťarchu účtu zmeny vnútroorganizačných zásob.

193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby

Príklad 1: Vytvorenie opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby

Spoločnosť pri inventarizácií precenila hodnotu polotovarov vlastnej výroby a zistila, že aktuálna hodnota ich ocenenia je o 300 Eur nižšia ako bola ocenená v minulosti. Túto zmenu musíme zaznamenať v účtovníctve.
Predkontácia bude vyzerať takto:   612 / 193    suma:   300 Eur

193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby

Tvorbu opravnej položky vo výške 300 Eur zaúčtujeme na stranu D na účte 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby. Účet 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D.

Tvorbou opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby zaevidujeme v podstate zmenu stavu polotovarov vlastnej výroby a preto sumu 300 Eur zaúčtujeme na stranu MD na účte 612 – Zmena stavu polotovarov ako zníženie výnosu. Účet 612 – Zmena stavu polotovarov je výnosový účet a zníženie výnosu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Zrušenie opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby

Ak zistíme, že dočasné zníženie hodnoty polotovarov vlastnej výroby už nie je opodstatnené, musíme predtým vytvorenú opravnú položku zrušiť.
Predkontácia bude vyzerať takto:    193 / 612   suma:   300 Eur

193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby

Zrušenie opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby účtujeme opačným zápisom ako jej tvorbu. Sumu 300 Eur zaevidujeme na stranu MD na účte 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby a na stranu D na účte 612 – Zmena stavu polotovarov.

Príklad 3: Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení polotovarov vlastnej výroby z majetku spoločnosti

V tomto prípade dochádza k zrušeniu opravnej položky z dôvodu vyradenia polotovarov vlastnej výroby z majetku spoločnosti.
Predkontácia bude vyzerať takto:   193 / 122    suma:   300 Eur

193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby

Na stranu MD na účte 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby účtujeme sumu 300 Eur ako zrušenie vytvorenej opravnej položky. Ide o účet pasív a preto úbytky na tomto účte evidujeme na stranu MD.

Vyradením polotovarov vlastnej výroby z majetku spoločnosti musíme sumu 300 Eur zaúčtovať aj na stranu D na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby. Je to účet aktív a úbytky na takomto účte evidujeme práve na stranu D. Teda tieto polotovary už evidovať v účtovníctve nebudeme.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby z dôvodu neadekvátnosti 193 612
IÚD Zrušenie opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby pri ich vyradení z majetku 193 122
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby 193 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby 612 193
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby 701 193

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment