Účet 122 – Polotovary vlastnej výroby

Ako účtovať na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby?

Účet 122 – Polotovary vlastnej výroby je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme o produktoch, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a musia sa preto dokončiť alebo skompletizovať do finálnych výrobkov v ďalšom výrobnom procese. Na rozdiel od nedokončených výrobkov ich možno realizovať bez toho, aby boli skompletizované, dajú sa teda predávať aj individuálne (napr. pneumatiky).

122 – Polotovary vlastnej výroby

Pri spôsobe účtovania zásob A je dôležité si uvedomiť, že účty účtovej triedy 1 – Zásoby používame už v priebehu roka, pričom pri spôsobe účtovania B nás účty účtovej triedy 1 – Zásoby zaujímajú až na konci roka pred zostavením účtovnej závierky.

Na to, aby spoločnosť získala polotvary vlastnej výroby, musí vynaložiť určitý materiál, vzniknú jej náklady v súvislosti so mzdou a s výrobným procesom. Tieto náklady účtuje na účet účtovej skupiny 5 – Náklady podľa typu nákladu.

Vytvorenie zásob vlastnej výroby spoločnosť účtuje Na ťarchu účtov skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby a V prospech účtu výnosov skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (teda predkontácia typu 122/612).

V prípade, že spoločnosť vyrába zásoby vlastnej výroby vo viacerých krokoch (teda postupne), prvý krok predstavuje výrobu nedokončenej výroby, druhý krok výrobu polotovarov vlastnej výroby a posledný krok vytvorenie hotových výrobkov. V takomto prípade spotrebu použitých zásob vlastnej výroby účtuje spoločnosť ako úbytok majetku na účtoch účtovej skupiny 12 –  Zásoby vlastnej výroby (teda V prospech príslušného účtu) a Na ťarchu účtu skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, čo znamená teda, že účtuje presne naopak ako v prípade vytvorenia takýchto zásob (napríklad predkontáciou 612/122).

Ak spoločnosť zásoby vlastnej výroby predá, mimo toho, že musí zaúčtovať úbytok zásob (napríklad 612/122), nesmie zabudnúť zaúčtovať aj výnos z predaja a to pomocou predkontácie 601/311, kde účet 601 predstavuje tržby za vlastné výrobky a na účte 311 zaúčtuje vznik pohľadávky voči odberateľovi.

Príklad 1: Prírastok polotovarov vlastnej výroby – spôsob A

Spoločnosť vytvorila polotovary vlastnej výroby v hodnote 300 Eur a túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácie  bude vyzerať takto:       122 / 612    suma 300 Eur

122 – Polotovary vlastnej výroby

Vytvorenie zásob vlastnej výroby vo forme polotovarov vlastnej výroby účtujeme vo výške 300 Eur na stranu MD na účet 122 – Polotovary vlastnej výroby ako prírastok na účet aktív. Účet 122 – Polotovary vlastnej výroby je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). Logicky sa nám teda navýšila hodnota zásob na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby.

Keďže v podvojnom účtovníctve musíme účtovať na obe strany, zmeny stavu vnútroorganizačných zásob v tomto prípade účtujeme na stranu D na účte 612 – Zmena stavu polotvarov.

Príklad 2: Úbytok polotovarov – spôsob A

Spoločnosť ďalšou činnosťou pôvodne účtované polotovary spotrebovala a teda túto zmenu je potrebné aj zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:          612 / 122    suma: 300 Eur

122 – Polotovary vlastnej výroby

Na základe výdajky zo skladu spoločnosť zaúčtuje sumu 300 Eur na stranu D na účet 122 – Polotovary vlastnej výroby, keďže polotovary boli spotrebované a tým pádom musíme účtovať ich úbytok. Účet 122 – Polotovary vlastnej výroby je účet aktív a úbytky na takomto účte účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Keďže v podvojnom účtovníctve musíme účtovať na obe strany, zmeny stavu vnútroorganizačných zásob v tomto prípade účtujeme na stranu MD na účte 612 – Zmena stavu polotvarov, teda na opačnú stranu ako sme účtovali na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby.

Príklad 3: Zaúčtovanie konečného stavu polotovarov pri účtovaní spôsobom B

V prípade, že účtujeme zásoby spôsobom B, spoločnosť nepoužíva počas roka účet 122 – Polotovary vlastnej výroby, ale účtuje len náklady spojené s výrobou. Na konci účtovného obdobia však preúčtuje Začiatočný zostatok účtu 122 – Polotovary vlastnej výroby na stranu MD na účte 612– Zmena stavu polotovarov a na stranu D na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby. Tým vlastne “vynuluje” stav polotovarov na tomto účte.

Poďme ale od začiatku roka. Na začiatku účtovného obdobia to teda vyzeralo takto:

122 – Polotovary vlastnej výroby

Vidíme, že Začiatočný zostatok na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby je 100 Eur. V prípade účtu 612 – Zmena stavu polotovarov žiaden Začiatočný stav nie je, keďže ide o účet výnosov (viď základné pravidlá účtovania).

Počas roka na tieto dva účty nič neúčtujeme.

Na konci roka (na konci účtovného obdobia) však preúčtujeme Začiatočný zostatok zo strany MD na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby na stranu D na tomto istom účte, čím vlastne dosiahneme to, ako že konečný zostatok na tomto účte po preúčtovaní bude nula. Keďže v podvojnom účtovníctve účtujeme vždy na dve strany, v tomto prípade účtujeme na stranu MD na účet 612 – Zmena stavu polotovarov (teda predkontácia tohto kroku bude 612/122).

Pohyby na účtoch v prípade preúčtovania začiatočného zostatku vyzerajú takto:

122 – Polotovary vlastnej výroby 

Vidíme, že predkontáciou 612/122 by sme dosiahli, že konečný zostatok na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby by bol nula, keďže na stranu D na účte aktív (účet 122 je účet aktív) sme zaúčtovali úbytok na stranu D. My však ešte tento účet neuzatvoríme (teda nebude konečný zostatok nula), ale zaúčtujeme naň reálny stav polotovarov na sklade, ktorý zistíme pri inventúre).

Skutočný stav polotovarov zaúčtuje na stranu MD na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby  a na stranu D na účte 612 – Zmena stavu polotovarov. Údaj o polotovaroch v účtovníctve  sme v prvom kroku “vynulovali”, aby sme si tam teraz mohli zaevidovať skutočný stav zistení pri inventúre, ktorý bude predstavovať konečný zostatok na sklade a teda v tomto prípade na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby.

Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

122 – Polotovary vlastnej výroby

Pri inventúre sa zistilo, že na sklade sú polotovary v hodnote 350 Eur. Preto účtujeme na stranu MD na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby sumu 350 Eur ako prírastok na tento účet. Konečný zostatok tohto účtu teda bude 350 Eur, čo znamená, že teda spoločnosť má na sklade polotovary v hodnote 350 Eur. To sa zistilo inventúrou a týmto zápisom sme to upravili aj v účtovníctve, aby sedelo účtovníctvo so skutočnosťou.

Keďže v podvojnom účtovníctve musíme účtovať na obe strany, zmeny stavu vnútroorganizačných zásob v tomto prípade účtujeme na stranu D na účte 612 – Zmena stavu polotovarov, teda na opačnú stranu ako sme účtovali na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby.

Cely rok nás teda účet 122 – Polotovary vlastnej výroby a účet 612 – Zmena stavu polotovarov nezaujímal. Až na konci účtovného obdobia sme na ne zaúčtovali skutočný stav na sklade.

Pokiaľ ide o polotovary, v účtovnej závierke a teda konkrétne v súvahe by sme videli toto:

Účtovná závierka

V položke Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby v riadku 36 teda vykazujeme konečný zostatok na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby (v našom príklade zostatky na účtoch 121, 192, 193 nemáme).

Pokiaľ ide o zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, v účtovnej závierke a teda konkrétne vo výkaze ziskov a strát by sme videli toto:

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob v súvahe

V položke Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob v riadku 06 vykazujeme konečný stav na účte 612 – Zmena stavu polotovarov (v našom príklade sme na ostatných účtoch skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob neúčtovali):

122 - Polotovary vlastnej výroby

Riadok 06 (Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob) sa vo výkaze ziskov a strát nachádza v časti výnosov a to konkrétne v časti Výnosy z hospodárskej činnosti. Keďže konečný stav na účte 612 – Zmena stavu polotovarov sme vyčíslili na strane MD (teda na tej strane ako by sme vyčíslili konečný stav bežných výnosov), vo výkaze ziskov a strát uvádzame kladnú hodnotu konečného stavu (akokeby tam bolo znamienko plus).

Ak by sme vyčísľovali konečný stav na účte 612 – Zmena stavu polotovarov na strane D (teda tak ako ho vyčísľujeme v prípade nákladov), hodnota by sa v súvahe uvádzala záporná (teda so znamienkom mínus). Napríklad takto:

61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát

Na účte by to teda vyzeralo takto:

612 – Zmena stavu polotovarov

Znamenalo by to teda, že Začiatočný zostatok z účtu 122 – Polotovary vlastnej výroby by bol preúčtovaný na účet 612 – Zmena stavu polotovarov v hodnote 500 Eur, avšak inventúrou sa zistil skutočný stav len 50 Eur a teda konečný stav by sme vyčíslili na strane D vo výške 450 Eur, aby sme zachovali, že strana MD sa rovná strane D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu polotovarov vlastnej výroby pri účtovaní spôsobom B 122 612
Príjemka Prírastok polotovarov vlastnej výroby
účtovanie spôsobom A
122 612
Príjemka Prebytok polotovarov vlastnej výroby
účtovanie spôsobom A
122 648
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 122 – Polotovary vlastnej výroby 122 701

Účtovanie na strane D:

IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu polotovarov vlastnej výroby pri účtovaní spôsobom B 612 122
Výdajka Úbytok polotovarov vlastnej výroby
účtovanie spôsobom A
612 122
Výdajka Prirodzený úbytok polotovarov vlastnej výroby
účtovanie spôsobom A
612 122
Výdajka Manko, alebo škoda na polotovaroch vlastnej výroby
účtovanie spôsobom A
549 122
IÚD Zrušenie opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby pri ich vyradení z majetku 193 122
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 122 – Polotovary vlastnej výroby 702 122

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment