Účet 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Ako účtovať na účte 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku?

Účet 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav na výnosovom účte predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Dal a sumy všetkých pohybov na strane Má dať. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie. Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme dividendy, podiely na zisku a úroky z majetku účtovaného na účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok.

65 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Príklad: Úrok z poskytnutej dlhodobej pôžičky

Spoločnosť poskytla svojej dcérskej spoločnosti dlhodobú pôžičku za vopred dohodnutý úrok, pričom k úročeniu dochádza raz ročne. V našom príklade predstavuje úrok, ktorý spoločnosť prijala od svojej dcérskej spoločnosti, 300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:  221 / 665     suma: 300 Eur

665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme pripísanie výšky úroku na bankový účet. Sumu 300 Eur teda účtujeme na stranu MD na účte 221 – Bankové účty. Účet 221 – Bankové účty je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Úrok z dlhodobej pôžičky predstavuje pre spoločnosť, ktorá ju poskytla, výnos. Preto účtujeme sumu 300 Eur aj na stranu D na účte 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku. Účet665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku je výnosový účet a vznik výnosu účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku 665 710

Účtovanie na strane D:

VBÚ Úrok z dlhodobej pôžičky poskytnutej dcérskej spoločnosti 221 665
VBÚ Úrok z dlhodobej pôžičky poskytnutej materskej spoločnosti 221 665
VBÚ Úrok z dlhodobej pôžičky poskytnutej spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 221 665
IÚD Nárok na dividendy, podiely na zisku od dcérskej spoločnosti 351 665
IÚD Nárok na dividendy, podiely na zisku od spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 351 665
IÚD Nárok na dividendy, podiely na zisku od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 351 665

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment