Výnosové účty

Ktoré účty patria medzi výnosové účty?

Účty účtovej osnovy sa rozdeľujú na:

Ako účtovať na výnosových účtoch sa dozviete v článku Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve. Príklady predkontácií v praxi nájdete tu!

Medzi výnosové účty patria:

601         Tržby za vlastné výrobky

602         Tržby z predaja služieb

604         Tržby za tovar

606         Výnosy za zákazky

607         Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

611         Zmena stavu nedokončenej výroby

612         Zmena stavu polotovarov

613         Zmena stavu výrobkov

614         Zmena stavu zvierat

621         Aktivácia materiálu a tovaru

622         Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623         Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

624         Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641         Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

642         Tržby z predaja materiálu

644         Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

645         Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

646         Výnosy z odpísaných pohľadávok

648         Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

655         Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

657         Zúčtovanie oprávky opravnej položke k nadobudnutému majetku

660         Finančné výnosy

661         Tržby z predaja cenných papierov a podielov

662         Úroky

663         Kurzové zisky

664         Výnosy z precenenia cenných papierov

665         Výnosy z dlhodobého finančného majetku

666         Výnosy z krátkodobého finančného majetku

667         Výnosy z derivátových operácií

668         Ostatné finančné výnosy

680         Mimoriadne výnosy

682         Náhrady škôd

Leave a Comment