Účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Ako účtovať na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti?

Účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane MD.

Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia. Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie.

Na tomto účte účtujeme výnosy neuvedené na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k hospodárskej činnosti. Účtujú sa tu napr. nároky na náhradu škody alebo manka voči zodpovednej osobe a voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí (nie v dôsledku živelnej pohromy). Na tomto účte sa účtujú aj inventarizačné rozdiely.

648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Predkontácia. Náhrada škody

Príklad 1: Poistné plnenia voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí

Osobný automobil, ktorý spoločnosť evidovala vo svojom majetku bol ukradnutý. Ako účtovať vzniknutú škodu a vyradenie auta z majetku nájdete v článku Účet 549 – Manká a škody.

Spoločnosť však mala tento automobil poistený voči krádeži a poisťovňa rozhodla o poistnom plnení vo výške 8500 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto: 378 / 648     suma: 8500 Eur

378 - Iné pohľadávky. Predkontácie. Poistné plnenie. Ako účtovať?

Keď poisťovňa rozhodla, že spoločnosti vyplatí sumu 8500 Eur ako poistné plnenie vyplývajúce z poistenia ukradnutého osobného auta, vznikol poisťovni záväzok túto sumu vyplatiť. Na druhej strane vznikla spoločnosti pohľadávka, keďže očakáva, že poisťovňa poistné plnenie vyplatí.

Preto účtujeme sumu 8500 Eur na stranu MD na účte 378 – Iné pohľadávky ako vznik pohľadávky (prírastok na účet). Účet 378 – Iné pohľadávky je účet aktív a prírastky na takýto účet evidujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Poistné plnenie predstavuje pre spoločnosť zároveň aj výnos, keďže krádežou spoločnosť “zarobí” 8500 Eur, ktoré im vyplatí poisťovňa. A teda musíme zaúčtovať sumu 8500 Eur aj na stranu D na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ako vznik výnosu. Vznik výnosu evidujeme vždy na stranu D na príslušnom výnosovom účte (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Inventarizáciu zistený prebytok na sklade

Spoločnosť zistila pri inventarizácii, že na sklade má reálne viac materiálu, ako je evidované v účtovných knihách. Vznikol jej teda prebytok na sklade materiálu v hodnote 450 Eur, ktorý musí zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:    112 / 648    suma: 450 Eur

Spoločnosť zistila pri inventarizácii, že na sklade má reálne viac materiálu, ako je evidované v účtovných knihách. Preto musím upraviť sumu v účtovných knihách a zaúčtovať prírastok na stranu MD  na účet 112 – Materiál na sklade vo výške 450 Eur. Účet 112 – Materiál na sklade je účet aktív a prírastky na takýto účet evidujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Prebytok na sklade predstavuje pre spoločnosť výnos, keďže spoločnosť  má na sklade viac materiáluu akoby mala mať a teda “akokeby zarobila” 450 Eur, keďže materiál ešte môže spotrebovať alebo predať. A teda musíme zaúčtovať sumu 450Eur aj na stranu D na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ako vznik výnosu. Vznik výnosu evidujeme vždy na stranu D na príslušnom výnosovom účte (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 648 710

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
Príjemka Prebytok materiálu na sklade
účtovanie spôsobom A
112 648
Príjemka Prebytok materiálu na sklade
účtovanie spôsobom B
501 648
Príjemka Prebytok tovaru na sklade
účtovanie spôsobom A
132 648
Príjemka Prebytok tovaru na sklade
účtovanie spôsobom B
504 648
Príjemka Prebytok nedokončenej výroby
účtovanie spôsobom A
121 648
Príjemka Prebytok nedokončenej výroby
účtovanie spôsobom B
611 648
Príjemka Prebytok polotovarov vlastnej výroby
účtovanie spôsobom A
122 648
Príjemka Prebytok polotovarov vlastnej výroby
účtovanie spôsobom B
612 648
Príjemka Prebytok výrobkov
účtovanie spôsobom A
123 648
Príjemka Prebytok výrobkov
účtovanie spôsobom B
613 648
Príjemka Prebytok zvierat
účtovanie spôsobom A
124 648
Príjemka Prebytok zvierat
účtovanie spôsobom B
614 648
IÚD Predpis náhrady manka, škody zodpovednému zamestnancovi 335 648
IÚD Predpis náhrady manka, škody zodpovednému spoločníkovi 355 648
IÚD Nárok na dotáciu zo štátneho rozpočtu na náhradu nákladov na hospodársku činnosť 346 648
IÚD Nárok na inú dotáciu, než zo štátneho rozpočtu na náhradu nákladov na hospodársku činnosť 347 648
IÚD Predpis náhrady manka, škody zodpovednej osobe inej, ako zamestnanec 378 648
IÚD Pohľadávka voči poisťovni v dôsledku poistnej udalosti 378 648
IÚD Zaúčtovanie príslušnej časti výnosov budúcich období, ktoré boli účtované pri prijatej dotácii, do výnosov bežného účtovného obdobia 384 648
IÚD Zaúčtovanie príslušnej časti rozdielu medzi vyššou predajnou cenou majetku a jeho účtovnou hodnotou, súčasne nadobudnutého formou finančného prenájmu (spätný leasing), do výnosov bežného účtovného obdobia 384 648
IÚD Odpis premlčaných záväzkov voči dodávateľom 321 648
IÚD Odpis premlčaných ostatných záväzkov z obchodného styku 325 648
IÚD Odpis premlčaných záväzkov voči spoločníkom a členom 365 648
IÚD Odpis premlčaných záväzkov v rámci podielovej účasti 361 648
IÚD Odpis premlčaných iných záväzkov 379 648


Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment