Účet 031 – Pozemky

Ako účtovať na účte 031 – Pozemky?

Účet 031 – Pozemky je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD.

Na tomto účte účtujeme  pozemky, lesné pozemky a ostatné pozemky, ku ktorým má podnik vlastnícke právo alebo právo správy majetku.

Pozor ! Pri umeleckých dielach, zbierkach, predmetov z drahých kovov ako aj pri pozemkoch je treba brať do úvahy skutočnosť, či spoločnosť má v záujme tento majetok nejakým spôsobom užívať, alebo si ho zadovážila len z dôvodu, že má voľné peňažné prostriedky a chce si ich uložiť vo forme takéhoto majetku.

Vtedy totiž neúčtujeme na účet 031 – Pozemky, ale na účet 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok. Teda investícia do kúpy pozemku bude účtovaná ako vznik dlhodobého finančného majetku na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok na strane MD (predkontácia 069/221).

031 - Pozemky. Predkontácie. Ako účtovať pozemky?

Príklad: Zaradenie pozemku do užívania

Spoločnosť už zaúčtovala obstaranie pozemku predkontáciou 042/321 v obstarávacej cene 200 000 Eur. Teraz však chce pozemok aj zaradiť do užívania.
Predkontácia zaradenia pozemku do užívania bude vyzerať takto:        031 / 042     suma:  200 000 Eur

Účet 031. Predkontácia. Zaradenie pozemku do užívania

Na základe protokolu o zaradení do užívania spoločnosť zaúčtuje zaradenie pozemku do užívania na účet 031 – Pozemky vo výške 200 000 Eur. Účet 031 – Pozemky je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Zaradenie majetku do užívania sa nám prejaví aj na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 200 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže cenu obstarávaného pozemku už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže sme ho už zaradili do majetku a budeme  ho sledovať na účte 031 – Pozemky. Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení “obstaranej veci” do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaradenie pozemkov do používania 031 042
IÚD Precenenie pozemku pri zániku účtovnej jednotky bez likvidácie (zlúčením, splynutím, či rozdelením 031 416
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 031 – Pozemky 031 701

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Splatenie upísaného vkladu v obchodnej spoločnosti formou pozemku 367 031
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 031 – Pozemky 702 031

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment