Účet 614 – Zmena stavu zvierat

Ako účtovať na účte 614 – Zmena stavu zvierat?

Účet 614 – Zmena stavu zvierat je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav na výnosovom účte predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Dal a sumy všetkých pohybov na strane Má dať. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie. Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme prírastky a príchovky (teda čo si spoločnosť sama dochová) a úbytky zásob zvierat.

614 - Zmena stavu zvierat

Príklad 1: Prírastok zvierat – spôsob A

V spoločnosti, ktorá sa venuje chovu sliepok na vyliahli kuriatka v hodnote 300 Eur a túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácie  bude vyzerať takto:       124 / 614    suma 300 Eur

124 - Zvieratá

Vytvorenie zásob vlastnej výroby (vyliahnutie kuriatok) vo forme zvierat účtujeme vo výške 300 Eur na stranu MD na účet 124 – Zvieratá ako prírastok na účet aktív. Účet 124 – Zvieratá je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). Logicky sa nám teda navýšila hodnota zásob na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby.

Keďže v podvojnom účtovníctve musíme účtovať na obe strany, zmeny stavu vnútroorganizačných zásob v tomto prípade účtujeme na stranu D na účte 614 – Zmena stavu zvierat.

Príklad 2: Úbytok zvierat – spôsob A

Spoločnosť predala časť kuriatok predala a teda musí zaúčtovať aj úbytok zvierat na sklade v hodnote 200 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:          614 124    suma: 200 Eur

Na základe výdajky zo skladu spoločnosť zaúčtuje sumu 200 Eur na stranu D na účet 124 – Zvieratá, keďže zvieratá (kuriatka) boli predané a tým pádom musíme účtovať ich úbytok. Účet 124 – Zvieratá je účet aktív a úbytky na takomto účte účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Keďže v podvojnom účtovníctve musíme účtovať na obe strany, zmeny stavu vnútroorganizačných zásob v tomto prípade účtujeme na stranu MD na účte 614 – Zmena stavu zvierat, teda na opačnú stranu ako sme účtovali na účte 124 – Zvieratá.

Príklad 3: Zaúčtovanie konečného stavu zvierat pri účtovaní spôsobom B

V prípade, že účtujeme zásoby spôsobom B, spoločnosť nepoužíva počas roka účet 124 – Zvieratá. Na konci účtovného obdobia však preúčtuje Začiatočný zostatok účtu 124 – Zvieratá na stranu MD na účte 612– Zmena stavu polotovarov a na stranu D na účte 124 – Zvieratá. Tým vlastne “vynuluje” stav polotovarov na tomto účte.

Poďme ale od začiatku roka. Na začiatku účtovného obdobia to teda vyzeralo takto:

124 - Zvieratá

Vidíme, že Začiatočný zostatok na účte 124 – Zvieratá je 150 Eur. V prípade účtu 614 – Zmena stavu zvierat žiaden Začiatočný stav nie je, keďže ide o účet výnosov (viď základné pravidlá účtovania).

Počas roka na tieto dva účty nič neúčtujeme.

Na konci roka (na konci účtovného obdobia) však preúčtujeme Začiatočný zostatok zo strany MD na účte 124 – Zvieratá na stranu D na tomto istom účte, čím vlastne dosiahneme to, ako že konečný zostatok na tomto účte po preúčtovaní bude nula. Keďže v podvojnom účtovníctve účtujeme vždy na dve strany, v tomto prípade účtujeme na stranu MD na účet 614 – Zmena stavu zvierat (teda predkontácia tohto kroku bude 614/124).

Pohyby na účtoch v prípade preúčtovania začiatočného zostatku vyzerajú takto:

124 - Zvieratá

Vidíme, že predkontáciou 614/124 by sme dosiahli, že konečný zostatok na účte 124 – Zvieratá by bol nula, keďže na stranu D na účte aktív (účet 124 je účet aktív) sme zaúčtovali úbytok na stranu D. My však ešte tento účet neuzatvoríme (teda nebude konečný zostatok nula), ale zaúčtujeme naň reálny stav zvierat na sklade, ktorý zistíme pri inventúre).

Skutočný stav zvierat zaúčtuje na stranu MD na účte 124 – Zvieratá a na stranu D na účte 614 – Zmena stavu zvierat. Údaj o zvieratách v účtovníctve  sme v prvom kroku “vynulovali”, aby sme si tam teraz mohli zaevidovať skutočný stav zistení pri inventúre, ktorý bude predstavovať konečný zostatok na sklade a teda v tomto prípade na účte 124 – Zvieratá.

Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

124 - Zvieratá

Pri inventúre sa zistilo, že na sklade sú zvieratá v hodnote 300 Eur. Preto účtujeme na stranu MD na účte 124 – Zvieratá sumu 300 Eur ako prírastok na tento účet. Konečný zostatok tohto účtu teda bude 300 Eur, čo znamená, že teda spoločnosť má na sklade zvieratá v hodnote 300 Eur. To sa zistilo inventúrou a týmto zápisom sme to upravili aj v účtovníctve, aby sedelo účtovníctvo so skutočnosťou.

Keďže v podvojnom účtovníctve musíme účtovať na obe strany, zmeny stavu vnútroorganizačných zásob v tomto prípade účtujeme na stranu D na účte 614 – Zmena stavu zvierat, teda na opačnú stranu ako sme účtovali na účte 124 – Zvieratá.

Cely rok nás teda účet 124 – Zvieratá a účet 614 – Zmena stavu zvierat nezaujímal. Až na konci účtovného obdobia sme na ne zaúčtovali skutočný stav na sklade.

Pokiaľ ide o polotovary, v účtovnej závierke a teda konkrétne v súvahe by sme videli toto:

124 - Zvieratá

V položke Zvieratá v riadku 38 teda vykazujeme konečný zostatok na účte 124 – Zvieratá.

Pokiaľ ide o zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, v účtovnej závierke a teda konkrétne vo výkaze ziskov a strát by sme videli toto:

124 - Zvieratá

V položke Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob v riadku 06 vykazujeme konečný stav na účte 614 – Zmena stavu zvierat (v našom príklade sme na ostatných účtoch skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob neúčtovali):

124 - Zvieratá

Riadok 06 (Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob) sa vo výkaze ziskov a strát nachádza v časti výnosov a to konkrétne v časti Výnosy z hospodárskej činnosti. Keďže konečný stav na účte 614 – Zmena stavu zvierat sme vyčíslili na strane MD (teda na tej strane ako by sme vyčíslili konečný stav bežných výnosov), vo výkaze ziskov a strát uvádzame kladnú hodnotu konečného stavu (akokeby tam bolo znamienko plus).

Ak by sme vyčísľovali konečný stav na účte 614 – Zmena stavu zvierat na strane D (teda tak ako ho vyčísľujeme v prípade nákladov), hodnota by sa v súvahe uvádzala záporná (teda so znamienkom mínus). Napríklad takto:

61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát

Na účte by to teda vyzeralo takto:

614 - Zmena stavu zvierat

Znamenalo by to teda, že Začiatočný zostatok z účtu 124 – Zvieratá by bol preúčtovaný na účet 614 – Zmena stavu zvierat v hodnote 750 Eur, avšak inventúrou sa zistil skutočný stav len 300 Eur a teda konečný stav by sme vyčíslili na strane D vo výške 450 Eur, aby sme zachovali, že strana MD sa rovná strane D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu zvierat pri účtovaní spôsobom B 614 124
Výdajka Úbytok zvierat
účtovanie spôsobom A
614 124
Príjemka Prebytok zvierat
účtovanie spôsobom B
614 648
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k zvieratám 614 195
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 614 – Zmena stavu zvierat (kladný stav) 614 710

Účtovanie na strane D:

IÚD Zaúčtovanie konečného stavu zvierat pri účtovaní spôsobom B 124 614
Príjemka Prírastok zvierat
účtovanie spôsobom A
124 614
Výdajka Manko, alebo škoda na zvieratách
účtovanie spôsobom B
549 614
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k zvieratám z dôvodu neadekvátnosti 195 614
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 614 – Zmena stavu zvierat (záporný stav) 710 614

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment