Účet 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

Ako účtovať na účte 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov?

Účet 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane D.

Na tomto účte účtujeme o odpisoch pestovateľských celkov trvalých porastov, ktoré evidujeme na účte 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov,  podľa odpisového plánu.

085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

Dlhodobý hmotný majetok sa počas používania opotrebováva a tak je potrebné postupne znižovať jeho hodnotu, čím vlastne vyjadríme dané opotrebovanie. Toto opotrebovanie sa v účtovníctve označuje pojmom účtovné odpisovanie majetku. Existuje aj pojem daňové odpisovanie, ktorému sa budeme venovať neskôr.

Odpisy investičného majetku ako sú pestovateľské celky trvalých porastov zaznamenávame na tzv. opravných účtoch skupiny 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov, kde sa odpisy zaznamenávajú od zaradenia majetku do užívania až do jeho úplného odpísania a vyradenia z majetku (teda hovoríme, že sa zaznamenávajú kumulatívne). Oprávky sú teda kumulované odpisy.

Spoločnosti, ktoré majú zaradené do užívania majetok, ktorý sú povinní odpisovať, si musia viesť odpisový plán. V odpisovom pláne sledujú, aká časť účtovnej hodnoty sa už odpísala (vidíme to práve na účte 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov), teda o akú sumu sa znížila účtovná hodnota tohto majetku.

Príklad: Zúčtovanie odpisov pestovateľských celkov trvalých porastov

Na konci mesiaca chceme zúčtovať mesačné odpisy pestovateľských celkov trvalých porastov, ktoré podľa odpisového plánu predstavujú 200 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:                     551 / 085      …     suma 200 Eur

Schéma: Zúčtovanie odpisov pestovateľských celkov trvalých porastov prvý mesiac

085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

Na základe interného dokladu zaúčtujeme odpis majetku vo výške 200 Eur na stranu D účtu 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov. Účet 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov je pasívny účet a preto sa prírastok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Odpis predstavuje pre spoločnosť zároveň aj náklad (môžeme si to predstaviť ako keby sme časť majetku spotrebovali, pričom ide “len” o vyjadrenie zníženia jeho účtovnej hodnoty a samotný majetok sa nijako nezmenšuje ani nemíňa). Preto je nevyhnutné sumu 200 Eur zaúčtovať aj na nákladový účet a to 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je nákladový účet účet a vznik nákladov na takomto účte zaznamenávame na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Schéma: Zúčtovanie odpisov pestovateľských celkov trvalých porastov druhý mesiac

Na konci ďalšieho mesiaca musíme zúčtovať ďalší odpis pestovateľských celkov trvalých porastov vo výške 200 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takisto:                     551 / 085      …     suma 200 Eur

551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Na základe interného dokladu zaúčtujeme zase odpis majetku vo výške 200 Eur tak ako aj v prvom prípade. Vidíme, že konečný zostatok na účte 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov je už 400 Eur a teda už sa nám na tento účet nakumulovali odpisy vo výške 400 Eur (200 Eur za prvý mesiac a 200 Eur za druhý mesiac). Zároveň nám aj do nákladov vošli odpisy vo výške ďalších 200 Eur a teda ak by sme v tomto momente museli zostaviť účet 710 –  Účet ziskov a strát, konečný stav účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vo výške 400 Eur by sme “prehodili” na stranu MD účtu 710 – Účet ziskov a strát.

Predstavme si, že to bol naozaj koniec účtovného obdobia. Na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia to bude na týchto dvoch účtoch vyzerať  takto:

085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

Vidíme, teda, že naakumulované odpisy od začiatku užívania majetku sú v celkovej hodnote 400 Eur. Na účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku nemáme žiadnu hodnotu, keďže nákladové účty žiaden Začiatočný stav nemajú (viď základné pravidlá účtovania).

V priebehu roka však zaúčtujeme odpisy vo výške 200 Eur každý mesiac, teda 12 krát. Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

Na účet 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov pribudlo 2400 Eur, čo predstavuje výšku ročného odpisu. Konečný zostatok v tomto druhom roku je teda 2800 Eur, čo znamená, že odpisy sa už nakumulovali vo výške 2800 Eur (teda 400 Eur v minulom období a 2400 Eur v tomto účtovnom období). Na nákladovom účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sme takisto zaznamenali odpisy za tento rok a to vo výške 2400 Eur. Odpisy, ktoré boli zaúčtované v minulom období neovplyvňujú výsledok hospodárenia tohto obdobia, keďže ide konečné stavy nákladových účtov sa neprenášajú do nasledujúcich účtovných období (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie v ďalších rokoch bude vyzerať podobne. Ak si dobre pamätáme, spoločnosť obstarala tento majetok za sumu 10 000 Eur. A teda logicky ho budeme odpisovať až do výšky 10 000 Eur (zjednodušene povedané “kým bude čo odpisovať”). V našom ilustratívnom príklade to bude až do 5 účtovného obdobia.

Na konci piateho účtovného obdobia to teda na účtoch bude vyzerať takto:

085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

Na účte 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov vidíme, že odpisy sa už nakumulovali až do výšky obstarávacej ceny, teda do sumy 10 000 Eur. Už ďalej nemáme čo odpisovať. Spoločnosť preto v prípade tohto majetku už o odpisoch nebude v ďalšom období odpisovať.

Ak však sa rozhodne, že majetok si v užívaní stále ponechá aj napriek tomu, že už nemá žiadnu účtovnú hodnotu (tá sa už celá odpísala), konečný zostatok na účte 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov sa bude prenášať aj do ďalších období.

Takisto aj hodnota majetku na účte 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov ostane 10 000 Eur, tak ako sme ju zaúčtovali pri zaradení tohto majetku do užívania predkontáciou 025/042.

025 – Pestovateľské celky trvalých porastov

Ak sa však spoločnosť rozhodne, že tento majetok z majetku vyradí a teda už ho používať nebude, musí o tejto skutočnosti aj účtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:        085 / 025 …   suma 10 000 Eur

085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

Na základe protokolu o vyradení majetku spoločnosť zaúčtuje na stranu D účtu 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov úbytok vo výške 10 000 Eur. Účet 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov je účet aktív všetky úbytky na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Vyradenie majetku z užívania sa nám prejaví aj na účte 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov a to na strane MD. Na stranu MD tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 10 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže už nás v podstate naakumulované odpisy tohto majetku ani nezaujímajú, keďže sme ho z užívania vyradili. Účet 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov je účet pasív a preto všetky úbytky na tomto účte účtujeme na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania).

Po vyradení majetku z užívania ho už nebudeme evidovať v ďalšom účtovnom období účte 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov (videli sme, že konečný zostatok na účte bol na poslednom obrázku nula). Nebudeme logicky už ani nevidovať naakumulované odpisy k tomuto majetku, keďže tie takisto vyradením “zmizli” z účtu 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov (konečný zostatok na tomto účte bol takisto na poslednom obrázku nula).

Účtovanie na strane MD:

IÚD Vyradenie odpísaných pestovateľských celkov trvalých porastov z používania 085 025
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov 085 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Odpis pestovateľských celkov trvalých porastov 551 085
IÚD Zrušenie opravnej položky k pestovateľským celkov trvalých porastov pri ich vyradení z majetku 092 085
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov 701 085

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment