Účet 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov

Ako účtovať na účte 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov?

Účet 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme ovocné stromy vysádzané na súvislom pozemku s výmerom nad 0,25 ha v hustote najmenej 90 stromov na 1 ha, ovocné kríky vysádzané na súvislom pozemku s výmerom nad 0,25 ha v hustote najmenej 1000 stromov na 1 ha či chmeľnice a vinice. Ide o pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky.

025 – Pestovateľské celky trvalých porastov

Príklad: Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do užívania

Ako účtovať obstaranie majetku, nájdete tu!

Po obstaraní však potrebujeme majetok aj zaradiť do užívania. V našom prípade ideme zaradiť do užívania pestovateľské celky trvalých porastov, ktoré boli ocenené na 50 000 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto: 025 / 042   suma: 50 000 Eur

025 – Pestovateľské celky trvalých porastov

Na základe protokolu o zaradení do užívania spoločnosť zaúčtuje zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do užívania na stranu MD účet 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov vo výške 50 000 Eur. Účet 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Zaradenie majetku do užívania sa nám prejaví aj na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 50 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže cenu obstaraných pestovateľských celkov trvalých porastov už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže sme ho už zaradili do majetku. Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení “obstaranej veci” do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”.

Ako účtovať vyradenie majetku, nájdete tu!

Účtovanie na strane MD:

IÚD Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do používania 025 042
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov 025 701

Účtovanie na strane D:

IÚD Vyradenie odpísaných pestovateľských celkov trvalých porastov z používania 085 025
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov 702 025

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment