Účet 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

Ako účtovať na účte 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku?

Účet 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D.

Na tomto účte účtujeme tvorbu a zúčtovanie opravnej položky k dlhodobému hmotnému majetku, ktorý evidujeme na účtoch skupiny 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a skupiny 03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný. Tvorbu opravnej položke účtujeme v prípade dočasného zníženia ocenenia takéhoto majetku.

092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

Príklad 1: Zníženie ocenenia dlhodobého hmotného majetku v účtovníctve

Spoločnosť ku koncu roka zaznamenala zníženie ocenenia samostatne hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o 1500 Eur, ktoré eviduje na účte 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí.

Zníženie znamená, že ich obstarávacia cena je väčšia ako reálna hodnota podľa § 27 zákona o účtovníctve. Pokles ocenenia tohto dlhodobého hmotného majetku musíme zaznamenať v účtovníctve.

Predkontácia bude vyzerať takto:    553 / 092    suma: 1500 Eur

092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

Tvorba opravnej položky sa účtuje Na ťarchu účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku,  teda sumu 1500 Eur zaúčtujeme na stranu MD na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ako vznik nákladu. Ide o nákladový účet a prírastok na takýto účet evidujeme vždy na stranu MD.

Tvorbu opravnej položky vo výške 1500 Eur zaúčtujeme na stranu D na účte 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku. Účet 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D.

Príklad 2: Zrušenie opravnej položky k dlhodobému hmotnému majetku

Neskôr však spoločnosť zistila, že zníženie ocenenia dlhodobého hmotného majetku majetku už nie je opodstatnené a preto musí zaúčtovať zrušenie predtým vytvorenej opravnej položky.
Predkontácia bude vyzerať takto:     092/ 553       suma: 1500 Eur

092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

Zrušenie opravnej položky teda účtujeme opačným zápisom ako jej tvorbu. Sumu 1500 Eur zaevidujeme na stranu D na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ako zníženie nákladu a na stranu MD na účte 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku.

V prípade účtu 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku vidíme, že konečný zostatok v minulom príklade na tomto účte predstavoval 1500 Eur. V tomto príklade sme na stranu MD zaúčtovali sumu 1500 Eur ako zrušenie opravnej položky a tak bude konečný zostatok na tomto účte nula. Ako vyčísľovať konečný stav a konečný zostatok nájdete tu.

Na nákladovom účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku sme zaúčtovali zníženie nákladu a tak teda konečný stav na tomto účte po zrušení opravnej položky bude nula.

Účtovanie na strane MD:

IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k DHM z dôvodu neadekvátnosti 092 553
IÚD Zrušenie opravnej položky k stavbám pri ich vyradení z majetku 092 081
IÚD Zrušenie opravnej položky k SHV a SHV pri ich vyradení z majetku 092 082
IÚD Zrušenie opravnej položky k pestovateľským celkov trvalých porastov pri ich vyradení z majetku 092 085
IÚD Zrušenie opravnej položky k základnému stádu a ťažným zvieratám pri ich vyradení z majetku 092 086
IÚD Zrušenie opravnej položky k ostatnému DHM pri jeho vyradení z majetku 092 089
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku 092 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k DHM 553 092
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku 701 092

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment