Účet 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

Ako účtovať na účte 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku?

Účet 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D.

Na tomto účte účtujeme tvorbu a zúčtovanie opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku, ktorý evidujeme na účtoch skupiny 01 – Dlhodobý nehmotný majetok. Tvorbu opravnej položke účtujeme v prípade dočasného zníženia ocenenia takéhoto majetku.

091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

Príklad 1: Zníženie ocenenia dlhodobého nehmotného majetku v účtovníctve

Spoločnosť ku koncu roka zaznamenala zníženie ocenenia softvéru o 1500 Eur, ktoré eviduje na účte 013 – Softvér.

Zníženie znamená, že ich obstarávacia cena je väčšia ako reálna hodnota podľa § 27 zákona o účtovníctve. Pokles ocenenia tohto dlhodobého nehmotného majetku musíme zaznamenať v účtovníctve.

Predkontácia bude vyzerať takto:    553 / 091    suma: 1500 Eur

091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

Tvorba opravnej položky sa účtuje Na ťarchu účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku,  teda sumu 1500Eur zaúčtujeme na stranu MD na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ako vznik nákladu. Ide o nákladový účet a prírastok na takýto účet evidujeme vždy na stranu MD.

Tvorbu opravnej položky vo výške 1500 Eur zaúčtujeme na stranu D na účte 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku. Účet 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D.

Príklad 2: Zrušenie opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku

Neskôr však spoločnosť zistila, že zníženie ocenenia dlhodobého nehmotného majetku už nie je opodstatnené a preto musí zaúčtovať zrušenie predtým vytvorenej opravnej položky.
Predkontácia bude vyzerať takto:     091/ 553       suma: 1500 Eur

091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

Zrušenie opravnej položky teda účtujeme opačným zápisom ako jej tvorbu. Sumu 1500 Eur zaevidujeme na stranu D na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ako zníženie nákladu a na stranu MD na účte 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku.

V prípade účtu 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku vidíme, že konečný zostatok v minulom príklade na tomto účte predstavoval 1500 Eur. V tomto príklade sme na stranu MD zaúčtovali sumu 1500 Eur ako zrušenie opravnej položky a tak bude konečný zostatok na tomto účte nula. Ako vyčísľovať konečný stav a konečný zostatok nájdete tu.

Na nákladovom účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku sme zaúčtovali zníženie nákladu a tak teda konečný stav na tomto účte po zrušení opravnej položky bude nula.

Účtovanie na strane MD:

IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k DNM z dôvodu neadekvátnosti 091 553
IÚD Zrušenie opravnej položky k aktivovaným nákladom na vývoj pri ich vyradení z majetku 091 072
IÚD Zrušenie opravnej položky k softvéru pri jeho vyradení z majetku 091 073
IÚD Zrušenie opravnej položky k oceniteľným právam pri ich vyradení z majetku 091 074
IÚD Zrušenie opravnej položky k ostatnému DNM pri jeho vyradení z majetku 091 079
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku 091 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k DNM 553 091
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku 701 091

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment