Účet 073 – Oprávky k softvéru

Ako účtovať na účte 073 – Oprávky k softvéru?

Účet 073 – Oprávky k softvéru je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane D.

Na tomto účte účtujeme o akumulovaných odpisoch týkajúcich sa softvéru (odpisy tvoríme podľa odpisového plánu).

Účet 073 - Oprávky k softvéru. Odpisovanie softvéru. Predkontácie

Dlhodobý nehmotný majetok sa počas používania “opotrebováva” a tak je potrebné postupne znižovať jeho hodnotu, čím vlastne vyjadríme dané opotrebovanie resp. zníženie hodnoty tohto majetku. Aj keď sa reálne tento druh majetku “nemíňa”, časom a s nástupom novších technológií sa stáva zastaraným a preto treba jeho hodnotu postupne znižovať. Toto opotrebovanie sa v účtovníctve označuje pojmom účtovné odpisovanie majetku. Existuje aj pojem daňové odpisovanie, ktorému sa budeme venovať neskôr.

Odpisy nehmotného investičného majetku ako je softvér zaznamenávame na tzv. opravných účtoch skupiny 073 – Oprávky k softvéru, kde sa odpisy zaznamenávajú od zaradenia majetku do užívania až do jeho úplného odpísania a vyradenia z majetku (teda hovoríme, že sa zaznamenávajú kumulatívne). Oprávky sú teda kumulované odpisy.

Spoločnosti, ktoré majú zaradené do užívania majetok, ktorý sú povinní odpisovať, si musia viesť odpisový plán. V odpisovom pláne sledujú, aká časť účtovnej hodnoty sa už odpísala (vidíme to práve na účte 073 – Oprávky k softvéru), teda o akú sumu sa znížila účtovná hodnota tohto majetku.

Príklad 1: Odpisovanie softvéru

Spoločnosť na základe odpisového plánu účtuje odpis softvéru vo výške 30 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:      551 / 073    suma: 30 Eur

Účet 073. Odpis softvéru

Na základe interného dokladu zaúčtujeme odpis majetku vo výške 30 Eur na stranu D účtu 073 – Oprávky k softvéru. Účet 073 – Oprávky k softvéru je pasívny účet a preto sa prírastok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Odpis predstavuje pre spoločnosť zároveň aj náklad (môžeme si to predstaviť ako keby sme časť majetku spotrebovali, pričom ide “len” o vyjadrenie zníženia jeho účtovnej hodnoty a samotný majetok sa nijako nezmenšuje ani nemíňa, avšak “starne”). Preto je nevyhnutné sumu 30 Eur zaúčtovať aj na nákladový účet a to 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je nákladový účet účet a vznik nákladov na takomto účte zaznamenávame na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Spoločnosť odpisuje softvér od marca roka 2020. Pohyby na účte 073 – Oprávky k softvéru v roku 2020 vyzerali takto:

Odpis softvéru. Účet 073

Na konci roka 2020 bol teda konečný zostatok na účte 073 – Oprávky k softvéru vo výške 300 Eur. Znamená to, že spoločnosť dovtedy odpísala softvér v hodnote 300 Eur. Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde bude tvoriť Začiatočný zostatok na tomto účte.

Pohyby na účte 073 – Oprávky k softvéru v roku 2021 vyzerali takto (odpisy za marec 2021 ešte zaúčtované neboli):

Účet 073. Odpis softvéru

Na v priebehu marca (ešte sme nezaúčtovali odpis za marec) bol teda konečný zostatok na účte 073 – Oprávky k softvéru vo výške 360 Eur. Znamená to, že spoločnosť dovtedy odpísala softvér v hodnote 360 Eur, teda 300 Eur v roku 2020 a 60 Eur v roku 2021. Oprávky predstavujú totiž akumulované odpisy, keďže vyjadrujú hodnotu odpisov od zaradenia majetku do užívania až do jeho úplného odpísania (teda hovoríme, že sa zaznamenávajú kumulatívne).

Príklad 2: Vyradenie softvéru z používania

Ak spoločnosť už zaúčtuje odpisy softvéru až do výšky obstarávacej ceny a naďalej softvér používa, naďalej aj vedie tento softvér vo svojom majetku. Teda v súvahe vidíme v položke Softvér výšku obstarávacej ceny a aj výšku oprávok (akumulovaných odpisov) v položke korekcia k položke Softvér. Ak obstarávacia cena softvéru bola 1800 Eur, v súvahe po úplnom odpísaní tohto majetku vidíme toto:

073 – Oprávky k softvéru

Vidíme teda, že obstarávacia cena softvéru bola 1800 Eur a už celá bola odpísaná, pretože oprávky tvoria 100% obstarávacej ceny.

Spoločnosť sa však rozhodla kúpiť a používať nový softvér a preto musí  starý softvér z užívania majetku vyradiť.
Predkontácia bude vyzerať takto:     073 / 013     suma: 1 800 Eur

Účet 013. Účet 073. Vyradenie softvéru. Predkontácia

Pri vyradení softvéru z majetku spoločnosti (z užívania) účtujeme na stranu D na účte 013 – Softvér celú obstarávaciu cenu 1800 Eur ako úbytok na tomto účte. Je to aktívny účet a úbytky na takomto účte evidujeme práve na stranu D. Konečný zostatok na tomto účte bude teda nula. Tento softvér teda už nebudeme evidovať v majetku spoločnosti (a neuvidíme ho logicky už ani v súvahe na konci roka).

Keďže už nebude evidovať tento majetok, nepotrebujeme evidovať ani jeho opotrebenie. A preto účtujeme sumu 1800 Eur aj na stranu MD na účte 073 – Oprávky k softvéru. Je to pasívny účet a úbytok na takomto účte účtujeme práve na stranu MD. Aj tu vidíme, že konečný zostatok na tomto účte je nula.

Softvér. Predkontácie

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Vyradenie odpísaného softvéru z používania 073 013
IÚD Vyradenie odpísaných oceniteľných práv z používania 073 014
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 073 – Oprávky k softvéru 073 702

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Odpis softvéru 551 073
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny darovaného softvéru 543 073
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny predaného softvéru 541 073
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny softvéru vyradeného z dôvodu nepoužívania (likvidácie) 551 073
IÚD Zrušenie opravnej položky k softvéru pri jeho vyradení z majetku 091 073
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 073 – Oprávky k softvéru 701 073

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment