Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Ako účtovať na účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku?

Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).
Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia. Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal.

Na tomto účte účtujeme výšku odpisov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku podľa odpisového plánu.

Spoločnosti, ktoré majú zaradené do užívania majetok, ktorý sú povinní odpisovať, si musia viesť odpisový plán. V odpisovom pláne sledujú, aká časť účtovnej hodnoty sa už odpísala (vidíme to práve na účte 082 – Oprávky k samostatne hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí), teda o akú sumu sa znížila účtovná hodnota tohto majetku.

Príklad: Zúčtovanie odpisov automobilu

Na konci mesiaca chceme zúčtovať mesačné odpisy automobilu, ktoré podľa odpisového plánu predstavujú 200 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:                     551 / 082      …     suma 200 Eur

Schéma: Zúčtovanie odpisov nového automobilu

Na základe interného dokladu zaúčtujeme odpis majetku vo výške 200 Eur na stranu D účtu 082 – Oprávky k samostatne hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí. Účet 082 – Oprávky k samostatne hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí je pasívny účet a preto sa prírastok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Odpis predstavuje pre spoločnosť zároveň aj náklad (môžeme si to predstaviť ako keby sme časť majetku spotrebovali, pričom ide “len” o vyjadrenie zníženia jeho účtovnej hodnoty a samotný majetok sa nijako nezmenšuje ani nemíňa, automobil je stále vcelku). Preto je nevyhnutné sumu 200 Eur zaúčtovať aj na nákladový účet a to 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je nákladový účet účet a vznik nákladov na takomto účte zaznamenávame na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Odpis aktivovaných nákladov na vývoj 551 072
IÚD Odpis softvéru 551 073
IÚD Odpis oceniteľných práv 551 074
IÚD Odpis kladného goodwillu 551 075
IÚD Odpis ostatného DNM 551 079
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny softvéru vyradeného z dôvodu nepoužívania (likvidácie) 551 073
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny oceniteľných práv vyradených z dôvodu nepoužívania (likvidácie) 551 074
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny ostatného DNM vyradeného z dôvodu nepoužívania (likvidácie) 551 079
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny stavby vyradenej z dôvodu likvidácie 551 081
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny SHV a SHV vyradených z dôvodu likvidácie 551 082
IÚD Odpis stavieb 551 081
IÚD Odpis SHV a SHV 551 082
IÚD Odpis pestovateľských celkov trvalých porastov 551 085
IÚD Odpis základného stáda a ťažných zvierat 551 086
IÚD Odpis ostatného DHM 551 089

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Odpis záporného goodwillu 075 551
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 710 551

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment