Účet 081 – Oprávky k stavbám

Ako účtovať na účte 081 – Oprávky k stavbám?

Účet 081 – Oprávky k stavbám je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme o akumulovaných odpisoch týkajúcich sa stavieb (odpisy tvoríme podľa odpisového plánu).

Ako účtovať na účte 081 - Oprávky k stavbám?

Príklad 1: Vyradenie stavby z majetku spoločnosti

Spoločnosť sa rozhodla budovu po rokoch predať (budova je už odpísaná do 100% obstarávacej ceny). Po predaji musí spoločnosť budovy z majetku samozrejme vyradiť.
Predkontácia bude vyzerať takto:    081/021    suma:   200 000 Eur

Ako účtovať na účte 081 - Oprávky k stavbám?

Na základe protokolu o vyradení majetku spoločnosť zaúčtuje na stranu D účtu 021 – Stavby úbytok vo výške 200 000 Eur. Účet 021 – Stavby je účet aktív všetky úbytky na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Vyradenie majetku z užívania sa nám prejaví aj na účte 081 – Oprávky k stavbám a to na strane MD. Na stranu MD tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 200 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže už nás v podstate naakumulované odpisy tohto majetku ani nezaujímajú, keďže sme ho z užívania vyradili. Účet 081 – Oprávky k stavbám je účet pasív a preto všetky úbytky na tomto účte účtujeme na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania).

Obstarávacia suma budovy musia “zmiznúť” z týchto účtov, keďže už ho v majetku spoločnosť nebude evidovať. Nebudeme teda obstarávaciu cenu budovy na účte dlhodobého majetku a ani na účte oprávok.

Príklad 2: Zaúčtovanie zostatkovej ceny darovanej stavby

Spoločnosť sa rozhodla poskytnúť dar vo stavby občianskemu združeniu zostatkovej cene 10 000 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:   543 / 081    suma: 10 000 Eur

Darovanie stavby. Ako účtovať na účte 081 - Oprávky k stavbám?

Poskytnutie daru znamená pre spoločnosť náklad. Preto účtujeme na stranu MD na účte 543 – Dary sumu 10 000 Eur ako vznik nákladu. Účet 543 – Dary je nákladový účet a vznik nákladu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Spoločnosť poskytla tento dar zo svojho majetku. Keď spoločnosť stavbu daruje, bude ju musieť aj vyradiť zo svojho majetku. Aby ju mohla vyradiť, musí zaúčtovať oprávky v 100%-nej hodnote obstarávacej ceny. Ak teda ešte tieto oprávky neboli vytvorené na základe odpisovania (pozri účet 551), tak ich musíme dotvoriť a “odpísať” použitím účtu 543.

Pri vyradení majetku musí spoločnosť dotvoriť oprávky až do výšky obstarávacej ceny. V tomto prípade bola obstarávacia cena 120 000 Eur a až do doby darovania spoločnosť vytvorila oprávky na základe odpisov vo výške 110 000 Eur. Zostatková účtovná hodnota teda predstavovala 10 000 Eur.

Zároveň však účtujeme sumu 10 000 Eur aj na stranu D na účte 081 – Oprávky k stavbám ako vznik oprávky, teda pasíva. Účet 081 – Oprávky k stavbám je účet pasív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Vyradenie odpísaných stavieb z používania 081 021
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 081 – Oprávky k stavbám 081 702

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny darovanej stavby 543 081
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny predanej stavby 541 081
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny stavby vyradenej z dôvodu likvidácie 551 081
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny stavby vyradenej z dôvodu manka a škody 549 081
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny stavby vyradenej z dôvodu úhrady upísaného vkladu 367 081
IÚD Odpis stavieb 551 081
IÚD Zrušenie opravnej položky k stavbám pri ich vyradení z majetku 092 081
IÚD Splatenie upísaného vkladu v obchodnej spoločnosti formou nehnuteľnosti 367 081
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 081 – Oprávky k stavbám 701 081

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment