Účet 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Ako účtovať 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku?

Účet 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane D.

Na tomto účte účtujeme o odpisoch ostatného dlhodobého hmotného majetku, ktoré evidujeme na účte 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok,  podľa odpisového plánu.

089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Dlhodobý hmotný majetok sa počas používania opotrebováva a tak je potrebné postupne znižovať jeho hodnotu, čím vlastne vyjadríme dané opotrebovanie. Toto opotrebovanie sa v účtovníctve označuje pojmom účtovné odpisovanie majetku. Existuje aj pojem daňové odpisovanie, ktorému sa budeme venovať neskôr.

Odpisy investičného majetku ako ostatný dlhodobý hmotný majetok zaznamenávame na tzv. opravných účtoch skupiny 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku, kde sa odpisy zaznamenávajú od zaradenia majetku do užívania až do jeho úplného odpísania a vyradenia z majetku (teda hovoríme, že sa zaznamenávajú kumulatívne). Oprávky sú teda kumulované odpisy.

Spoločnosti, ktoré majú zaradené do užívania majetok, ktorý sú povinní odpisovať, si musia viesť odpisový plán. V odpisovom pláne sledujú, aká časť účtovnej hodnoty sa už odpísala (vidíme to práve na účte 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku), teda o akú sumu sa znížila účtovná hodnota tohto majetku.

Príklad: Zúčtovanie odpisov ostatného dlhodobého hmotného majetku

Na konci mesiaca chceme zúčtovať mesačné odpisy ostatného dlhodobého hmotného, ktoré podľa odpisového plánu predstavujú 200 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:                     551 / 089      …     suma 200 Eur

Schéma: Zúčtovanie odpisov ostatného dlhodobého hmotného majetku

089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Na základe interného dokladu zaúčtujeme odpis majetku vo výške 200 Eur na stranu D účtu 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku. Účet 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku je pasívny účet a preto sa prírastok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Odpis predstavuje pre spoločnosť zároveň aj náklad (môžeme si to predstaviť ako keby sme časť majetku spotrebovali, pričom ide “len” o vyjadrenie zníženia jeho účtovnej hodnoty a samotný majetok sa nijako nezmenšuje ani nemíňa). Preto je nevyhnutné sumu 200 Eur zaúčtovať aj na nákladový účet a to 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je nákladový účet účet a vznik nákladov na takomto účte zaznamenávame na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Schéma: Zúčtovanie odpisov základného ostatného dlhodobého hmotného majetku druhý mesiac

Na konci ďalšieho mesiaca musíme zúčtovať ďalší odpis ostatného dlhodobého hmotného majetku vo výške 200 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takisto:                     551 / 089      …     suma 200 Eur

089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Na základe interného dokladu zaúčtujeme zase odpis majetku vo výške 200 Eur tak ako aj v prvom prípade. Vidíme, že konečný zostatok na účte 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku je už 400 Eur a teda už sa nám na tento účet nakumulovali odpisy vo výške 400 Eur (200 Eur za prvý mesiac a 200 Eur za druhý mesiac). Zároveň nám aj do nákladov vošli odpisy vo výške ďalších 200 Eur a teda ak by sme v tomto momente museli zostaviť účet 710 –  Účet ziskov a strát, konečný stav účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vo výške 400 Eur by sme “prehodili” na stranu MD účtu 710 – Účet ziskov a strát.

Predstavme si, že to bol naozaj koniec účtovného obdobia. Na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia to bude na týchto dvoch účtoch vyzerať  takto:

089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Vidíme, teda, že naakumulované odpisy od začiatku užívania majetku sú v celkovej hodnote 400 Eur. Na účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku nemáme žiadnu hodnotu, keďže nákladové účty žiaden Začiatočný stav nemajú (viď základné pravidlá účtovania).

V priebehu roka však zaúčtujeme odpisy vo výške 200 Eur každý mesiac, teda 12 krát. Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Na účet 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku pribudlo 2400 Eur, čo predstavuje výšku ročného odpisu. Konečný zostatok v tomto druhom roku je teda 2800 Eur, čo znamená, že odpisy sa už nakumulovali vo výške 2800 Eur (teda 400 Eur v minulom období a 2400 Eur v tomto účtovnom období). Na nákladovom účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sme takisto zaznamenali odpisy za tento rok a to vo výške 2400 Eur. Odpisy, ktoré boli zaúčtované v minulom období neovplyvňujú výsledok hospodárenia tohto obdobia, keďže ide konečné stavy nákladových účtov sa neprenášajú do nasledujúcich účtovných období (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie v ďalších rokoch bude vyzerať podobne. Ak si dobre pamätáme, spoločnosť obstarala tento majetok za sumu 10 000 Eur. A teda logicky ho budeme odpisovať až do výšky 10 000 Eur (zjednodušene povedané “kým bude čo odpisovať”). V našom ilustratívnom príklade to bude až do 5 účtovného obdobia.

Na konci piateho účtovného obdobia to teda na účtoch bude vyzerať takto:

089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Na účte 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku vidíme, že odpisy sa už nakumulovali až do výšky obstarávacej ceny, teda do sumy 10 000 Eur. Už ďalej nemáme čo odpisovať. Spoločnosť preto v prípade tohto majetku už o odpisoch nebude v ďalšom období odpisovať.

Ak však sa rozhodne, že majetok si v užívaní stále ponechá aj napriek tomu, že už nemá žiadnu účtovnú hodnotu (tá sa už celá odpísala), konečný zostatok na účte 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku sa bude prenášať aj do ďalších období.

Takisto aj hodnota majetku na účte 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok ostane 10 000 Eur, tak ako sme ju zaúčtovali pri zaradení tohto majetku do užívania predkontáciou 029/042.

029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Ak sa však spoločnosť rozhodne, že tento majetok z majetku vyradí a teda už ho používať nebude, musí o tejto skutočnosti aj účtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:        089 / 029 …   suma 10 000 Eur

089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Na základe protokolu o vyradení majetku spoločnosť zaúčtuje na stranu D účtu 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok úbytok vo výške 10 000 Eur. Účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok je účet aktív všetky úbytky na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Vyradenie majetku z užívania sa nám prejaví aj na účte 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku a to na strane MD. Na stranu MD tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 10 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže už nás v podstate naakumulované odpisy tohto majetku ani nezaujímajú, keďže sme ho z užívania vyradili. Účet 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku je účet pasív a preto všetky úbytky na tomto účte účtujeme na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania).

Po vyradení majetku z užívania ho už nebudeme evidovať v ďalšom účtovnom období účte 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok (videli sme, že konečný zostatok na účte bol na poslednom obrázku nula). Nebudeme logicky už ani nevidovať naakumulované odpisy k tomuto majetku, keďže tie takisto vyradením “zmizli” z účtu 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (konečný zostatok na tomto účte bol takisto na poslednom obrázku nula).

Účtovanie na strane MD:

IÚD Vyradenie odpísaného ostatného DHM z používania 089 029

Účtovanie na strane D:

IÚD Odpis ostatného DHM 551 089
IÚD Zrušenie opravnej položky k ostatnému DHM pri jeho vyradení z majetku 092 089

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment