Účet 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

Ako účtovať na účte 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj?

Účet 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane D.

Tento účet zároveň patrí aj do skupiny kontraaktívnych účtov. Viac o kontraaktívnych účtoch nájdete tu!

Na tomto účte účtujeme o akumulovaných odpisoch týkajúcich sa aktivovaných nákladov na vývoj (odpisy tvoríme podľa odpisového plánu).

072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

Dlhodobý nehmotný majetok sa počas používania “opotrebováva” a tak je potrebné postupne znižovať jeho hodnotu, čím vlastne vyjadríme dané opotrebovanie resp. zníženie hodnoty tohto majetku. Aj keď sa reálne tento druh majetku “nemíňa”, časom a s nástupom novších technológií sa stáva zastaraným a preto treba jeho hodnotu postupne znižovať. Toto opotrebovanie sa v účtovníctve označuje pojmom účtovné odpisovanie majetku. Existuje aj pojem daňové odpisovanie, ktorému sa budeme venovať neskôr.

Odpisy nehmotného investičného majetku ako sú aktivovane náklady na vývoj zaznamenávame na tzv. opravných účtoch skupiny 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj, kde sa odpisy zaznamenávajú od zaradenia majetku do užívania až do jeho úplného odpísania a vyradenia z majetku (teda hovoríme, že sa zaznamenávajú kumulatívne). Oprávky sú teda kumulované odpisy.

Spoločnosti, ktoré majú zaradené do užívania majetok, ktorý sú povinní odpisovať, si musia viesť odpisový plán. V odpisovom pláne sledujú, aká časť účtovnej hodnoty sa už odpísala (vidíme to práve na účte 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj), teda o akú sumu sa znížila účtovná hodnota tohto majetku.

Príklad 1: Odpisovanie aktivovaných nákladov na vývoj

Spoločnosť na základe odpisového plánu účtuje odpis aktivovaných nákladov na vývoj vo výške 30 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:      551 / 072    suma: 30 Eur

072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

Na základe interného dokladu zaúčtujeme odpis majetku vo výške 30 Eur na stranu D účtu 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj. Účet 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj je pasívny účet a preto sa prírastok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Odpis predstavuje pre spoločnosť zároveň aj náklad (môžeme si to predstaviť ako keby sme časť majetku spotrebovali, pričom ide “len” o vyjadrenie zníženia jeho účtovnej hodnoty a samotný majetok sa nijako nezmenšuje ani nemíňa, avšak “starne”). Preto je nevyhnutné sumu 30 Eur zaúčtovať aj na nákladový účet a to 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je nákladový účet účet a vznik nákladov na takomto účte zaznamenávame na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Spoločnosť odpisuje aktivované náklady na vývoj od marca roka 2020. Pohyby na účte 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj v roku 2020 vyzerali takto:

072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

Na konci roka 2020 bol teda konečný zostatok na účte 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj vo výške 300 Eur. Znamená to, že spoločnosť dovtedy odpísala aktivované náklady na vývoj v hodnote 300 Eur. Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde bude tvoriť Začiatočný zostatok na tomto účte.

Pohyby na účte 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj v roku 2021 vyzerali takto (odpisy za marec 2021 ešte zaúčtované neboli):

072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj 

Na v priebehu marca (ešte sme nezaúčtovali odpis za marec) bol teda konečný zostatok na účte 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj vo výške 360 Eur. Znamená to, že spoločnosť dovtedy odpísala aktivované náklady na vývoj v hodnote 360 Eur, teda 300 Eur v roku 2020 a 60 Eur v roku 2021. Oprávky predstavujú totiž akumulované odpisy, keďže vyjadrujú hodnotu odpisov od zaradenia majetku do užívania až do jeho úplného odpísania (teda hovoríme, že sa zaznamenávajú kumulatívne).

Príklad 2: Vyradenie aktivovaných nákladov na vývoj z používania

Ak spoločnosť už zaúčtuje odpisy aktivovaných nákladov na vývoj až do výšky obstarávacej ceny a naďalej majetok používa, naďalej aj vedie tento majetok v evidencii majetku spoločnosti. Teda v súvahe vidíme v položke Aktivované náklady na vývoj výšku obstarávacej ceny a aj výšku oprávok (akumulovaných odpisov) v položke korekcia k položke Aktivované náklady na vývoj. Ak obstarávacia cena týchto aktivovaných nákladov bola 1800 Eur, v súvahe po úplnom odpísaní tohto majetku vidíme toto:

072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

Vidíme teda, že obstarávacia cena aktivovaných nákladov na vývoj bola 1800 Eur a už celá bola odpísaná, pretože oprávky tvoria 100% obstarávacej ceny.

Spoločnosť však teraz už chce aktivované náklady na vývoj z majetku vyradiť.
Predkontácia bude vyzerať takto:     072 / 012     suma: 1 800 Eur

072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

Pri vyradení majetku spoločnosti (z užívania) účtujeme na stranu D na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj celú obstarávaciu cenu 1800 Eur ako úbytok na tomto účte. Je to aktívny účet a úbytky na takomto účte evidujeme práve na stranu D. Konečný zostatok na tomto účte bude teda nula. Tieto aktivované náklady na vývoj teda už nebudeme evidovať v majetku spoločnosti (a neuvidíme ho logicky už ani v súvahe na konci roka).

Keďže už nebude evidovať tento majetok, nepotrebujeme evidovať ani jeho opotrebenie. A preto účtujeme sumu 1800 Eur aj na stranu MD na účte 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj. Je to pasívny účet a úbytok na takomto účte účtujeme práve na stranu MD. Aj tu vidíme, že konečný zostatok na tomto účte je nula (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

IÚD Vyradenie odpísaných aktivovaných nákladov na vývoj z používania 072 012
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj 072 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Odpis aktivovaných nákladov na vývoj 551 072
IÚD Zrušenie opravnej položky k aktivovaným nákladom na vývoj pri ich vyradení z majetku 091 072
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj 701 072

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment