Účet 067 – Ostatné pôžičky

Ako účtovať na účte 067 – Ostatné pôžičky?

Účet 067 – Ostatné pôžičky je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou iným právnickým alebo fyzickým osobám.

067 – Ostatné pôžičky

Príklad: Poskytnutie dlhodobej pôžičky inej spoločnosti

Spoločnosť poskytla inej spoločnosti dlhodobú pôžičku (splatnosť viac ako jeden rok) vo výške 10 000 Eur zo svojho bankového účtu. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto: 067 / 221   suma: 10 000 Eur

067 – Ostatné pôžičky

Poskytnutie dlhodobej pôžičky inej spoločnosti vo výške 10 000 Eur účtujeme na stranu MD na účte 067 – Ostatné pôžičky ako prírastok na tento účet. Účet 067 – Ostatné pôžičky je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Keďže spoločnosť poskytla pôžičku zo svojho bankového účtu, musíme účtovať sumu 10 000 Eur aj na stranu D na účte 221 – Bankové účty ako úbytok na tomto účte. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a preto sa úbytok na tento účet zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Vidíme teda, že jeden druha majetku (peňažné prostriedky na bankovom účte) sa zmenil na iný druh majetku (poskytnuté pôžičky). V súvahe účtovnej závierky sa teda bude vykazovať na inom mieste.

Úroky prijaté z tejto pôžičky účtujeme na účet 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku.

Vykazovanie prostriedkov na bankovom účte:

Prostriedky na bankovom účte v súvahe

Vykazovanie poskytnutých dlhodobých pôžičiek vzťahujúcich sa k účtu 067 – Ostatné pôžičky:

067 – Ostatné pôžičky

066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Účtovanie na strane MD:

VBÚ Dlhodobá pôžička poskytnutá účtovnej jednotke inej, než v rámci podielovej účasti 067 221
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 067 – Ostatné pôžičky 067 701

Účtovanie na strane D:

VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky poskytnutej účtovnej jednotke inej, než v rámci podielovej účasti 221 067
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 067 – Ostatné pôžičky 702 067

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment