Účet 075 – Oprávky ku goodwillu

Ako účtovať na účte 075 – Oprávky ku goodwillu?

Účet 075 – Oprávky ku goodwillu je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.

Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom zostatku nájdete tu).

Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok daného účtu (viď základné pravidlá účtovania).

Tento účet zároveň patrí aj do skupiny kontraaktívnych účtov. Viac o kontraaktívnych účtoch nájdete tu!

Na tomto účte účtujeme o akumulovaných odpisoch týkajúcich sa goodwillu (odpisy tvoríme podľa odpisového plánu).

075 – Oprávky ku goodwillu

Odpisy nehmotného investičného majetku vo forme goodwillu zaznamenávame na tzv. opravných účtoch skupiny 075 – Oprávky ku goodwillu, kde sa odpisy zaznamenávajú od zaradenia majetku do užívania až do jeho úplného odpísania a vyradenia z majetku (teda hovoríme, že sa zaznamenávajú kumulatívne). Oprávky sú teda kumulované odpisy.

Spoločnosti, ktoré majú zaradené do užívania majetok, ktorý sú povinní odpisovať, si musia viesť odpisový plán. V odpisovom pláne sledujú, aká časť účtovnej hodnoty sa už odpísala (vidíme to práve na účte 075 – Oprávky ku goodwillu).

Goodwill sa odpisuje rovnomerne od nadobudnutia podniku alebo jedho časti a to tak, že kladný rozdiel sa odpisuje do nákladov, záporný prostredníctvom totho účtu do výnosov (viď predkontácie na konci článku).

Príklad 1: Odpisovanie kladného goodwillu

Spoločnosť na základe odpisového plánu účtuje odpis kladného goodwillu vo výške 30 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:      551 / 075    suma: 30 Eur

075 – Oprávky ku goodwillu

Kladný goodwill sa odpisuje do nákladov, teda na účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtujeme na stranu MD (tak ako bežne účtujeme náklady).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Na základe interného dokladu zaúčtujeme odpis majetku vo výške 30 Eur na stranu D účtu 075 – Oprávky ku goodwillu.

Spoločnosť odpisuje kladný goodwill od marca roka 2020. Pohyby na účte 075 – Oprávky ku goodwillu v roku 2020 vyzerali takto:

075 – Oprávky ku goodwillu

Na konci roka 2020 bol teda konečný zostatok na účte 075 – Oprávky ku goodwillu vo výške 300 Eur. Znamená to, že spoločnosť dovtedy odpísala goodwill v hodnote 300 Eur. Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde bude tvoriť Začiatočný zostatok na tomto účte.

Pohyby na účte 075 – Oprávky ku goodwillu v roku 2021 vyzerali takto (odpisy za marec 2021 ešte zaúčtované neboli):

075 – Oprávky ku goodwillu

Na v priebehu marca (ešte sme nezaúčtovali odpis za marec) bol teda konečný zostatok na účte 075 – Oprávky ku goodwillu vo výške 360 Eur. Znamená to, že spoločnosť dovtedy odpísala goodwill v hodnote 360 Eur, teda 300 Eur v roku 2020 a 60 Eur v roku 2021. Oprávky predstavujú totiž akumulované odpisy, keďže vyjadrujú hodnotu odpisov od zaradenia majetku do užívania až do jeho úplného odpísania (teda hovoríme, že sa zaznamenávajú kumulatívne).

Príklad 2: Vyradenie goodwillu

Ak spoločnosť už zaúčtuje odpisy goodwillu až do výšky obstarávacej ceny a naďalej majetok používa, naďalej aj vedie tento majetok v evidencii majetku spoločnosti. Teda v súvahe vidíme v položke Goodwill výšku obstarávacej ceny a výšku oprávok (akumulovaných odpisov) v položke korekcia k položke Goodwill. Ak obstarávacia cena týchto goodwillu bola 1800 Eur, v súvahe po úplnom odpísaní tohto majetku vidíme toto:

075 – Oprávky ku goodwillu

Vidíme teda, že obstarávacia cena goodwillu bola 1800 Eur a už celá bola odpísaná, pretože oprávky tvoria 100% obstarávacej ceny.

Spoločnosť však teraz už chce goodwill z majetku vyradiť.
Predkontácia bude vyzerať takto:     075 / 015     suma: 1 800 Eur

075 – Oprávky ku goodwillu

Pri vyradení majetku spoločnosti (z užívania) účtujeme na stranu D na účte 015 – Goodwill celú obstarávaciu cenu 1800 Eur ako úbytok na tomto účte. Je to aktívny účet a úbytky na takomto účte evidujeme práve na stranu D. Konečný zostatok na tomto účte bude teda nula. Tento goodwill teda už nebudeme evidovať v majetku spoločnosti (a neuvidíme ho logicky už ani v súvahe na konci roka).

Keďže už nebude evidovať tento majetok, nepotrebujeme evidovať ani jeho opotrebenie. A preto účtujeme sumu 1800 Eur aj na stranu MD na účte 075 – Oprávky ku goodwillu. Je to pasívny účet a úbytok na takomto účte účtujeme práve na stranu MD. Aj tu vidíme, že konečný zostatok na tomto účte je nula (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

IÚD Vyradenie odpísaného kladného goodwillu z majetku 075 015
IÚD Odpis záporného goodwillu 075 551
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 075– Oprávky ku goodwillu (zápornému) 075 701
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 075– Oprávky ku goodwillu (kladnému) 075 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Vyradenie odpísaného záporného goodwillu z majetku 015 075
IÚD Odpis kladného goodwillu 551 075
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 075– Oprávky ku goodwillu (kladnému) 701 075
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 075– Oprávky ku goodwillu (zápornému) 702 075

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment