Účet 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Ako účtovať na účte 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období? Účet 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane D. Konečný stav … Read more

Účet 557 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Účet 557 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný … Read more

Účet 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku?

Ako účtovať na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku? Účet 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto … Read more

Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Ako účtovať na účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku? Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný … Read more