Účet 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku?

Ako účtovať na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku?

Účet 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane D.

Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia. Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie.

Na tento účet účtujeme tvorbu opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku. Na ťarchu tohto účtu účtujeme aj tvorbu opravnej položky k obstarávanému dlhodobému nehmotnému majetku, k obstarávanému dlhodobému hmotnému majetku a k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok.

Na tento účet teda účtujeme opravné položky k majetku, ktorý spoločnosť eviduje na týchto účtoch:

091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku
094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

Zúčtovanie opravných položiek z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku, obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku, obstarávaného dlhodobého hmotného majetku a poskytnutých preddavkov na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, sa účtuje v zaniknutej sume V prospech účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku, čo znamená, že pri zúčtovaní opravných položiek budeme na tento účet účtovať na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku

Príklad 1: Zníženie ocenenia dlhodobého nehmotného majetku v účtovníctve

Spoločnosť ku koncu roka zaznamenala zníženie ocenenia softvéru o 1500 Eur, ktoré eviduje na účte 013 – Softvér.

Zníženie znamená, že ich obstarávacia cena je väčšia ako reálna hodnota podľa § 27 zákona o účtovníctve. Pokles ocenenia tohto dlhodobého nehmotného majetku musíme zaznamenať v účtovníctve.

Predkontácia bude vyzerať takto:    553091    suma: 1500 Eur

091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

Tvorba opravnej položky sa účtuje Na ťarchu účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku,  teda sumu 1500Eur zaúčtujeme na stranu MD na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ako vznik nákladu. Ide o nákladový účet a prírastok na takýto účet evidujeme vždy na stranu MD.

Tvorbu opravnej položky vo výške 1500 Eur zaúčtujeme na stranu D na účte 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku. Účet 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D.

Príklad 2: Zrušenie opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku

Neskôr však spoločnosť zistila, že zníženie ocenenia dlhodobého nehmotného majetku už nie je opodstatnené a preto musí zaúčtovať zrušenie predtým vytvorenej opravnej položky.
Predkontácia bude vyzerať takto:     091/ 553       suma: 1500 Eur

091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

Zrušenie opravnej položky teda účtujeme opačným zápisom ako jej tvorbu. Sumu 1500 Eur zaevidujeme na stranu D na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ako zníženie nákladu a na stranu MD na účte 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku.

V prípade účtu 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku vidíme, že konečný zostatok v minulom príklade na tomto účte predstavoval 1500 Eur. V tomto príklade sme na stranu MD zaúčtovali sumu 1500 Eur ako zrušenie opravnej položky a tak bude konečný zostatok na tomto účte nula. Ako vyčísľovať konečný stav a konečný zostatok nájdete tu.

Na nákladovom účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku sme zaúčtovali zníženie nákladu a tak teda konečný stav na tomto účte po zrušení opravnej položky bude nula.

Príklad 3: Zníženie ocenenia dlhodobého hmotného majetku v účtovníctve

Spoločnosť ku koncu roka zaznamenala zníženie ocenenia samostatne hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o 1500 Eur, ktoré eviduje na účte 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí.

Zníženie znamená, že ich obstarávacia cena je väčšia ako reálna hodnota podľa § 27 zákona o účtovníctve. Pokles ocenenia tohto dlhodobého hmotného majetku musíme zaznamenať v účtovníctve.

Predkontácia bude vyzerať takto:    553092    suma: 1500 Eur

092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

Tvorba opravnej položky sa účtuje Na ťarchu účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku,  teda sumu 1500 Eur zaúčtujeme na stranu MD na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ako vznik nákladu. Ide o nákladový účet a prírastok na takýto účet evidujeme vždy na stranu MD.

Tvorbu opravnej položky vo výške 1500 Eur zaúčtujeme na stranu D na účte 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku. Účet 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D.

Príklad 4: Zrušenie opravnej položky k dlhodobému hmotnému majetku

Neskôr však spoločnosť zistila, že zníženie ocenenia dlhodobého hmotného majetku majetku už nie je opodstatnené a preto musí zaúčtovať zrušenie predtým vytvorenej opravnej položky.
Predkontácia bude vyzerať takto:     092/ 553       suma: 1500 Eur

092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

Zrušenie opravnej položky teda účtujeme opačným zápisom ako jej tvorbu. Sumu 1500 Eur zaevidujeme na stranu D na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ako zníženie nákladu a na stranu MD na účte 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku.

V prípade účtu 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku vidíme, že konečný zostatok v minulom príklade na tomto účte predstavoval 1500 Eur. V tomto príklade sme na stranu MD zaúčtovali sumu 1500 Eur ako zrušenie opravnej položky a tak bude konečný zostatok na tomto účte nula. Ako vyčísľovať konečný stav a konečný zostatok nájdete tu.

Na nákladovom účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku sme zaúčtovali zníženie nákladu a tak teda konečný stav na tomto účte po zrušení opravnej položky bude nula.

Príklad 5: Zníženie ocenenia nedokončeného dlhodobého nehmotného majetku v účtovníctve

Spoločnosť ku koncu roka zaznamenala zníženie ocenenia obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku o 1500 Eur, ktorý eviduje na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku.

Zníženie znamená, že ich obstarávacia cena je väčšia ako reálna hodnota podľa § 27 zákona o účtovníctve. Pokles ocenenia tohto obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku musíme zaznamenať v účtovníctve.

Predkontácia bude vyzerať takto:    553093    suma: 1500 Eur

093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

Tvorba opravnej položky sa účtuje Na ťarchu účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku,  teda sumu 1500 Eur zaúčtujeme na stranu MD na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ako vznik nákladu. Ide o nákladový účet a prírastok na takýto účet evidujeme vždy na stranu MD.

Tvorbu opravnej položky vo výške 1500 Eur zaúčtujeme na stranu D na účte 093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku. Účet 093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D.

Príklad 6: Zrušenie opravnej položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

Neskôr však spoločnosť zistila, že zníženie ocenenia obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku už nie je opodstatnené a preto musí zaúčtovať zrušenie predtým vytvorenej opravnej položky.
Predkontácia bude vyzerať takto:     093/ 553       suma: 1500 Eur

093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

Zrušenie opravnej položky teda účtujeme opačným zápisom ako jej tvorbu. Sumu 1500 Eur zaevidujeme na stranu D na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ako zníženie nákladu a na stranu MD na účte 093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku.

V prípade účtu 093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku vidíme, že konečný zostatok v minulom príklade na tomto účte predstavoval 1500 Eur. V tomto príklade sme na stranu MD zaúčtovali sumu 1500 Eur ako zrušenie opravnej položky a tak bude konečný zostatok na tomto účte nula. Ako vyčísľovať konečný stav a konečný zostatok nájdete tu.

Na nákladovom účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku sme zaúčtovali zníženie nákladu a tak teda konečný stav na tomto účte po zrušení opravnej položky bude nula.

Príklad 7: Zníženie ocenenia nedokončeného dlhodobého hmotného majetku v účtovníctve

Spoločnosť ku koncu roka zaznamenala zníženie ocenenia obstarávaného dlhodobého hmotného majetku o 1500 Eur, ktorý eviduje na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Zníženie znamená, že ich obstarávacia cena je väčšia ako reálna hodnota podľa § 27 zákona o účtovníctve. Pokles ocenenia tohto obstarávaného dlhodobého hmotného majetku musíme zaznamenať v účtovníctve.

Predkontácia bude vyzerať takto:    553094    suma: 1500 Eur

094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

Tvorba opravnej položky sa účtuje Na ťarchu účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku,  teda sumu 1500 Eur zaúčtujeme na stranu MD na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ako vznik nákladu. Ide o nákladový účet a prírastok na takýto účet evidujeme vždy na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Tvorbu opravnej položky vo výške 1500 Eur zaúčtujeme na stranu D na účte 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku. Účet 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 8: Zrušenie opravnej položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

Neskôr však spoločnosť zistila, že zníženie ocenenia poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok už nie je opodstatnené a preto musí zaúčtovať zrušenie predtým vytvorenej opravnej položky.
Predkontácia bude vyzerať takto:     095/ 553       suma: 1500 Eur

095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

Zrušenie opravnej položky teda účtujeme opačným zápisom ako jej tvorbu. Sumu 1500 Eur zaevidujeme na stranu D na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ako zníženie nákladu a na stranu MD na účte 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok.

V prípade účtu 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok vidíme, že konečný zostatok v minulom príklade na tomto účte predstavoval 1500 Eur. V tomto príklade sme na stranu MD zaúčtovali sumu 1500 Eur ako zrušenie opravnej položky a tak bude konečný zostatok na tomto účte nula. Ako vyčísľovať konečný stav a konečný zostatok nájdete tu.

Na nákladovom účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku sme zaúčtovali zníženie nákladu a tak teda konečný stav na tomto účte po zrušení opravnej položky bude nula.

Účtovanie na strane MD:

IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k DNM 553 091
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k nedokončenému DNM 553 093
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k DHM 553 092
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k nedokončenému DHM 553 094
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k preddavkom na dlhodobý majetok 553 095
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (záporný stav) 553 710

Účtovanie na strane D:

IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k DNM z dôvodu neadekvátnosti 091 553
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k nedokončenému DNM z dôvodu neadekvátnosti 093 553
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k DHM z dôvodu neadekvátnosti 092 553
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k nedokončenému DHM z dôvodu neadekvátnosti 094 553
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k preddavkom na dlhodobý majetok z dôvodu neadekvátnosti 095 553
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (kladný stav) 710 553


Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment