Účet 014 – Oceniteľné práva

Ako účtovať na účte 014 – Oceniteľné práva?

Účet 014 – Oceniteľné práva je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme výrobno-technické poznatky (tzv. know-how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok vydavateľské práva a tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali odplatne (za úhradu), napr. výmenou, kúpou, nepeňažným vkladom.

014 – Oceniteľné práva

Príklad: Zaradenie know-how do užívania

Ako účtovať obstaranie majetku, nájdete tu!

Po obstaraní však potrebujeme majetok aj zaradiť do užívania. V našom prípade ideme zaradiť do užívania oceniteľné práva v podobne know-how, ktoré boli ocenené na 50 000 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto: 014 / 041   suma: 50 000 Eur

014 – Oceniteľné práva

Na základe protokolu o zaradení do užívania spoločnosť zaúčtuje zaradenie know-how do užívania na účet 014 – Oceniteľné práva vo výške 50 000 Eur. Účet 014 – Oceniteľné práva je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Zaradenie majetku do užívania sa nám prejaví aj na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 50 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže cenu obstaraného know-how už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže sme ho už zaradili do majetku. Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení “obstaranej veci” do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”.

Ako účtovať vyradenie majetku, nájdete tu!

Účtovanie na strane MD:

IÚD Zaradenie oceniteľných práv do používania 014 041
IÚD Precenenie oceniteľných práv pri zániku účtovnej jednotky bez likvidácie (zlúčením, splynutím, či rozdelením 014 416
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 014 – Oceniteľné práva 014 701

Účtovanie na strane D:

IÚD Vyradenie odpísaných oceniteľných práv z používania 073 014
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 014 – Oceniteľné práva 702 014

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment