Účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

Ako účtovať na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku?

Účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok je na strane D.

Na tomto účte účtujeme o obstarávacích cenách dlhodobého finančného majetku  (cenné papiere a podiely) ako aj o nákladoch súvisiacich s jeho obstaraním. Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním sú aj poplatky a provízie maklérom, burzám a poradcom.

Príklad: Nadobudnutie finančného majetku kúpou na verejnom trhu

Obstaranie finančného majetku

Spoločnosť si nakúpila na burze cenných papierov akcie inej spoločnosti v hodnote 2000 Eur, pričom získala v tejto spoločnosti väčšinový podiel na hlasovacích právach. Burzové poplatky predstavovali 180 Eur.
Predkontácia budú vyzerať takto: 043/379     suma: 2 180 Eur

Účet 061. Ako účtovať obstaranie akcií. Predkkontácia

Spoločnosť nakúpila na burze akcie a preto musíme zaúčtovať obstaranie dlhodobého finančného majetku na stranu MD  na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku vo výške 2180 Eur. Účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu MD.

Obstarávacia cena sa rovná celkovým nákladom, ktoré súvisia s obstaraním. V prípade finančného majetku je to nákupná cena vrátanie poplatkov na burze či provízií maklérom alebo poradcom. Teda v našom prípade je obstarávacia cena rovná cene za akcie (2000 Eur) plus burzové poplatky (180 Eur).

Nákupom akcií vzniká spoločnosti aj záväzok za tieto akcie a burzové poplatky aj zaplatiť. Preto účtujeme sumu 2180 Eur aj na stranu D na účte 379 – Iné záväzky ako vznik záväzku. Účet 379 – Iné záväzky je je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D.

Zaradenie akcií do majetku spoločnosti

Po obstaraní cenných papierov musíme zaúčtovať aj ich zaradenie do majetku spoločnosti (hovoríme “do užívania”).
Predkontácia bude vyzerať takto:            061 / 043    suma: 2 180 Eur

Na základe protokolu o zaradení do užívania spoločnosť zaúčtuje zaradenie akcií do užívania na účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke vo výške 2180 Eur. Účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Zaradenie majetku do užívania sa nám prejaví aj na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 2180 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže cenu obstaraných akcií už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže sme ich už zaradili do majetku (do užívania). Účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení “obstaranej veci” do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VBÚ Obstaranie DFM uhradené priamo z BÚ 043 221
IÚD Obstaranie DFM účtované na základe zmluvy, vyúčtovania predávajúceho 043 325

alebo

379

IÚD Zinkasovanie upísaného vkladu do základného imania formou DFM 043 353
IÚD Vklad DFM do majetku účtovnej jednotky fyzickou osobou z osobného používania 043 491
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku 043 701

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaradenie obstaraného podielu v dcérskej spoločnosti do majetku 061 043
IÚD Zaradenie obstaraného podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom do majetku 062 043
IÚD Zaradenie obstaraných realizovateľných cenných papierov a podielov do majetku 063 043
IÚD Zaradenie obstaraného ostatného DFM do majetku 069 043
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku 702 043

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment