Účet 602 – Tržby z predaja služieb

Ako účtovať na účte 602 – Tržby z predaja služieb?

Účet 602 – Tržby z predaja služieb je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav na výnosovom účte predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Dal a sumy všetkých pohybov na strane Má dať. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie.

Na tomto účte účtujeme tržbách z predaja služieb odberateľom (teda zákazníkom), ktoré predstavujú pre spoločnosť výnosy.

Príklad: Tržby za poskytnuté služby

Spoločnosť vystavila odberateľovi faktúru vo výške 1500 Eur za poskytnutú službu a to marketingové poradenstvo, čo predstavuje pre spoločnosť výnos z predaja služby.
V našom príklade neriešime problematiku DPH.
Predkontácia bude vyzerať  podobne takto:   311 / 602 … suma 1500 Eur (akurát sa nám mení výnosový účet)

Na základe vystavenej odberateľskej faktúry, spoločnosť zaúčtuje na účet 602 – Tržby z predaja služieb výnos z predaja služieb vo výške 1500 Eur. Účet 602 – Tržby z predaja služieb je výnosový účet a všetky prírastky na výnosovom účte účtujeme na stranu D toho účtu (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Vystavením faktúry za predaj služieb vznikla spoločnosti aj pohľadávka voči odberateľovi, ktorý je povinný túto pohľadávku zaplatiť. Preto v tomto prípade účtujeme aj na účet 311 – Odberatelia sumu 1500 Eur, ktorá predstavuje práve túto pohľadávku . Účet 311 – Odberatelia je aktívny účet a preto sa prírastok (teda vznik pohľadávky) na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Ako sa účtuje úhrada faktúr, ktoré sú vystavené pri predaji služby môžete nájsť v článku Účet 311 – Odberatelia.

Účtovanie na strane MD:

VFA Vystavený dobropis na faktúru za poskytnuté služby, ktorá nebola zinkasovaná bez DPH DPH 20% Spolu 602 343 x x x 311
VFA Vystavený dobropis na faktúru za poskytnuté služby, ktorá bola zinkasovaná bez DPH DPH 20% Spolu 602 343 x x x 325
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 602 – Tržby z predaja služieb 602 710

Účtovanie na strane D:

IÚD Zaúčtovanie nájomného zinkasovaného v predchádzajúcom účtovnom období do výnosov bežného účtovného obdobia 384 602
IÚD Zaúčtovanie predplatného zinkasovaného v predchádzajúcom účtovnom období do výnosov bežného účtovného obdobia 384 602
IÚD Zaúčtovanie služieb zinkasovaných v predchádzajúcom účtovnom období do výnosov bežného účtovného obdobia 384 602
IÚD Zaúčtovanie nájomného za bežné účtovné obdobie, ktoré bude zinkasované v nasledujúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia 385 602
IÚD Zaúčtovanie služieb poskytnutých v bežnom účtovnom období, ktoré budú vyfakturované v nasledujúcom účtovnom období, do výnosov bežného účtovného obdobia 385 602
IÚD Vnútorné zúčtovanie výnosov za poskytnuté služby, ktoré zinkasoval iný organizačný útvar účtovnej jednotky 395 602
VFA Vystavená faktúra za poskytnuté služby bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 602 343 x
PPD Tržba v hotovosti za poskytnuté služby bez DPH DPH 20% Spolu x x 211 602 343 x

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment