Účet 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

Ako účtovať na účte 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku?

Účet 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav na výnosovom účte predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Dal a sumy všetkých pohybov na strane Má dať. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie. Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme hodnotu dlhodobého hmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom Na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Príklad: Obstaranie výrobnej linky vlastnou činnosťou

Spoločnosť sa rozhodla vyrobiť si potrebnú výrobnú linku sama, čo nám napovedá, že budeme účtovať na účtoch skupiny 62 – Aktivácia. Samotnej aktivácii však predchádza niekoľko krokov.

Krok 1: Nákup dokumentácie k výrobnej linke

Ako prvý krok, ktorý spoločnosť spravila bolo, že si dala vypracovať od dodávateľa dokumentáciu k výrobnej linke, ktorá obsahuje technickú dokumentáciu, užívateľský a servisný manuál atď. Spoločnosť obdržala od dodávateľa za túto dokumentáciu faktúru s čiastkou 12 000 Eur (základ dane 10 000 Eur, DPH 2 000 Eur).
Predkontácia bude vyzerať takto: 042343 / 321    suma: 12 000 Eur

Účtovanie obstarania obežného a neobežného majetku spoločnosti. Praktické príklady a predkontácie.

Spoločnosť si objednala u dodávateľa dokumentáciu k výrobnej linke, ktorú sa chystá vyrobiť vlastnou činnosťou. Náklady na túto dokumentáciu priamo súvisia s výrobnou linkou a preto budú súčasťou obstarávacej ceny výrobnej linky. Na základe faktúry od dodávateľa teda účtujeme na stranu MD na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sumu 10 000 Eur (základ dane z faktúry). Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Obdržaním faktúry od dodávateľa vzniká spoločnosti aj povinnosť túto faktúru zaplatiť, teda spoločnosti vznikne záväzok voči tomuto dodávateľovi. Preto musíme sumu 12 000 Eur (celú fakturovanú sumu vrátane DPH) zaúčtovať aj V prospech účtu 321 – Dodávatelia. Účet 321 – Dodávatelia je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Ostáva nám ešte zaúčtovať sumu DPH vo výške 2 000 Eur na stranu MD na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty. Keď sa pozrieme na pohyby na účtoch zistíme, že pohyby na strane MD (10 000 + 2 000) sa rovnajú pohybom na strane D (12 000 Eur). Dodržali sme teda základné pravidlo, že ľavá strana sa rovná pravej.

Krok 2: Nákup materiálu na výrobu výrobnej linky

Spoločnosť nakúpila od dodávateľa materiál na výrobu výrobnej linky, pričom fakturovaná suma bola 60 000 Eur, z čoho DPH predstavovala 10 000 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto: 111343 / 321

Účtovanie obstarania obežného a neobežného majetku spoločnosti. Praktické príklady a predkontácie.

Na základe dodávateľskej faktúry teda zaúčtujeme obstaranie materiálu vo výške základu dane, teda 50 000 Eur na stranu MD na účte 111 – Obstaranie materiálu. Je to účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD.

Výšku DPH (2000 Eur) zaúčtujeme takisto na stranu MD na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Nákupom vzniká spoločnosti záväzok túto faktúru za materiál aj zaplatiť. Preto musíme zaúčtovať vznik záväzku a teda prírastok vo výške 60  000 Eur na stranu D na účte 321 – Dodávatelia. Je to pasívny účet a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu D.

Krok 3: Prevzatie obstaraného materiálu na sklad

Na účet 111 – Obstaranie materiálu sme zaúčtovali obstarávaciu cenu materiálu a na základe príjemky na sklad môžeme materiál prevziať na sklad.

Predkontácia bude vyzerať takto:     112 / 111    suma : 50 000 Eur

Účtovanie obstarania obežného a neobežného majetku spoločnosti. Praktické príklady a predkontácie.

Prevzatie materiálu na sklad účtujeme ako prírastok na strane MD na účte 112 – Materiál na sklade. Je to aktívny účet a prírastok na takomto účte účtujeme práve na stranu MD. Zároveň však musíme obstarávaciu cenu zaúčtovať aj na stranu D na účte 111 – Obstaranie materiálu. Na účte 111 – Obstaranie materiálu na konci účtovného obdobia musí byť nulový zostatok.

Keďže sme obstaranie materiálu účtovali na strane MD na tomto účte, po prevzatí materiálu na sklad musíme obstarávaciu cenu zaúčtovať na opačnú stranu, teda D, aby sme účet „vynulovali“. V našom prípade spoločnosť obstarala ešte iný materiál, ktorý nesúvisí s výrobnou linkou (ten vysporiada neskôr).

Krok 4: Spotreba materiálu na výrobu výrobnej linky

Spoločnosť pri výrobe výrobnej linky spotrebovala všetok nakúpený materiál. Na základe výdajky zo skladu teda účtujeme takto:   501 / 112   suma: 50 000 Eur

Účtovanie obstarania obežného a neobežného majetku spoločnosti. Praktické príklady a predkontácie.

Na základe výdajky zo skladu spoločnosť zaúčtuje na účet 501 – Spotreba materiálu náklad na spotrebovaný materiál na výrobu výrobnej linky vo výške hodnoty na výdajke a to 50 000 Eur. Účet 501 – Spotreba materiálu je nákladový účet a všetky prírastky na nákladovom účte účtujeme na stranu MD toho účtu (viď základné pravidlá účtovania).

Výdajom materiálu zo skladu nám logicky ubudne daný materiál aj na sklade. Musíme teda účtovať úbytok na strane D na účte 112 – Materiál na sklade vo výške 50 000 Eur. Účet 112 – Materiál na sklade je aktívny účet a preto úbytok na tomto účet zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Krok 5: Zaúčtovanie miezd pracovníkov pri výrobe výrobnej linky

Na výrobe výrobnej linky pracovalo niekoľko pracovníkov.
Spoločnosť zaúčtovala ich hrubé mzdy sa účtovali takto: 521 / 331     suma: 20 000 Eur

Účtovanie obstarania obežného a neobežného majetku spoločnosti. Praktické príklady a predkontácie.

Mzda zamestnancov predstavuje pre podnikateľa náklad vo výške 20 000 Eur. Preto vznik tohto nákladu účtujeme na stranu MD na účet 521 – Mzdové náklady. Vznik nákladu účtujeme vždy na stranu MD na príslušnom nákladovom účte.

Zároveň však vzniká zamestnancovi aj záväzok túto mzdu zamestnancom vyplatiť. Preto účtujeme sumu 20 000 Eur aj na stranu D na účte 331 – Zamestnanci, kde sa účtujú práve záväzky voči zamestnancom. Účet 331 –Zamestnanci je teda účet pasív a prírastok (vznik pasíva) účtujeme na stranu D.

Krok 6:Aktivovanie nákladov – aktivácia dlhodobého hmotného majetku

Keď už vieme, že v súvislosti s výrobnou linkou nebude mať spoločnosť žiadne iné náklady, môžeme zaúčtovať aktivovanie nákladov resp. aktiváciu dlhodobého hmotného majetku (v podstate obstaranie majetku vlastnou činnosťou).
Predkontácia bude vyzerať takto: 042 / 624    suma: 70 000 Eur

Účtovanie obstarania obežného a neobežného majetku spoločnosti. Praktické príklady a predkontácie.

Aktivácia v zásade predstavuje účtovanie obstarania majetku voči výnosom, čím sa vynulujú prvotné vlastné náklady (neutrálny výsledkový dopad).

Na strane MD na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku teda účtujeme obstaranie majetku vo výške 70 000 Eur (náklad na materiál a mzdové náklady).

Na účte 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku účtujeme samotné aktivovanie dlhodobého hmotného majetku takisto vo výške 70 000 Eur.

Ako zaradiť výrobnú linku do užívania nájdete tu.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 624 710

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Aktivácia nákladov na DHM obstaraný vlastnou činnosťou 042 624


Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment