Účet 331 – Zamestnanci

Ako účtovať na účte 331 – Zamestnanci?

Účet 331 – Zamestnanci je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania).

Na tomto účte účtujeme záväzky voči zamestnancom v súvislosti s hrubou mzdou, odmenami a prémiami.

Účet 331. Účtovanie hrubej mzdy zamestnanca

Príklad 1: Hrubá mzda zamestnanca

Mzdové oddelenie spracovalo mzdy zamestnancov, ktorým vyšla hrubá mesačná mzda vo výške 1300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:        521 / 331      suma: 1300 Eur

Mzda zamestnancov predstavuje pre podnikateľa náklad. Preto vznik tohto nákladu účtujeme na stranu MD na účet 521 – Mzdové náklady. Vznik nákladu účtujeme vždy na stranu MD na príslušnom nákladovom účte. Zároveň však vzniká zamestnancovi aj záväzok túto mzdu zamestnancom vyplatiť. Preto účtujeme sumu 1 300 Eur aj na stranu D na účte 331 – Zamestnanci, kde sa účtujú práve záväzky voči zamestnancom. Účet 331 – Zamestnanci je teda účet pasív a prírastok (vznik pasíva) účtujeme na stranu D.

Príklad 2: Zúčtovanie odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne

V súvislosti s vyplatením mzdy zamestnancom musí podnikateľ účtovať aj o odvodoch do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Rozlišujeme však odvody, ktoré musí odviesť zamestnanec a ktoré musím odviesť zamestnávateľ.

Samotné platby odvodov uskutočňuje aj za zamestnanca zamestnávateľ (teda výšku odvodov zaplatí poisťovni priamo zamestnávateľ).

Ak chceme zaúčtovať odvody za zamestnanca, predkontácia bude vyzerať takto:      331 / 336      suma: 175 Eur

Odvody za zamestnanca sú súčasťou hrubej mzdy zamestnanca, ktorú sme už účtovali na účte 521 – Mzdové náklady (takže do nákladov sa už dostali) a na účet 331 – Zamestnanci, kde vznikol záväzok podnikateľa mzdu vyplatiť. Avšak samotnú platbu odvodov vykonáva zamestnávateľ a preto suma odvodov, ktoré zamestnávateľ zaplatí za zamestnanca predstavuje zníženie záväzku voči zamestnancovi. Zamestnancovi sa totiž nevypláca hrubá mzda, ale čistá mzda, ktorá sa rovná sume hrubej mzdy mínus odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne a mínus preddavky na daň z príjmu.

Keďže pôvodne sme na účet 331 – Zamestnanci účtovali na stranu D sumu hrubej mzdy, teraz musíme túto sumu znížiť o sumu odvodov za zamestnanca a teda zaúčtovať na účte 331 – Zamestnanci sumu 175 Eur na stranu MD tohto účtu. Je to totiž pasívny účet a úbytky na takomto účte evidujeme na strane MD.

Keďže zamestnávateľ odvody za zamestnanca zaplatí priamo sociálnej aj zdravotnej poisťovni, vzniká mu teda záväzok voči poisťovniam výšku odvodov uhradiť. Preto účtujeme na stranu D účte 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sumu 175 Eur. Je to totiž pasívny účet a prírastky na takomto účte evidujeme na strane D.

Odvody za zamestnávateľa sa účtujú predkontáciou 526/336 ak ide o SZČO.

Príklad 3: Zúčtovanie preddavkov na daň

Pri účtovaní v súvislosti so mzdami nesmieme zabúdať ani na preddavky na daň. V našom prípade predstavovali preddavky na daň 142 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:     331 / 342     suma: 142 Eur

Účet 331. Účet 342. Preddavky na daň z príjmu.

Podobne ako v prípade odvodov do poisťovní aj preddavky na daň odvádza zamestnávateľ (on reálne peniaze pošle Finančnej správe).

Preddavky na daň z príjmu je súčasťou hrubej mzdy zamestnanca, ktorú sme už účtovali na účte 521 – Mzdové náklady (takže do nákladov sa už dostali) a na účet 331 – Zamestnanci, kde vznikol záväzok podnikateľa mzdu vyplatiť. Avšak samotnú platbu preddavkov na daň z príjmu vykonáva zamestnávateľ a preto suma preddavkov, ktoré zamestnávateľ odvedie za zamestnanca predstavuje zníženie záväzku voči zamestnancovi. Zamestnancovi sa totiž nevypláca hrubá mzda, ale čistá mzda, ktorá sa rovná sume hrubej mzdy mínus odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne a mínus preddavky na daň z príjmu.

Keďže pôvodne sme na účet 331 – Zamestnanci účtovali na stranu D sumu hrubej mzdy, teraz musíme túto sumu znížiť o sumu preddavkov a teda zaúčtovať na účte 331 – Zamestnanci sumu 142 Eur na stranu MD tohto účtu. Je to totiž pasívny účet a úbytky na takomto účte evidujeme na strane MD.

Keďže zamestnávateľ preddavky zaplatí priamo Finančnej správe, vzniká mu teda záväzok voči Finančnej správe výšku preddavkov uhradiť. Preto účtujeme na stranu D účte 342 – Ostatné priame dane sumu 142 Eur. Je to totiž pasívny účet a prírastky na takomto účte evidujeme na strane D.

Príklad 4: Vyplatenie čistej mzdy zamestnancom

Keď už vieme výšku odvodov do sociálnej aj zdravotnej poisťovne a aj výšku preddavkov na daň, vieme vyrátať aj čistú mzdu zamestnanca. V našom prípade to bude 983 Eur (1300-175-142=983). Je teda čas vyplatiť zamestnancovi jeho čistú mzdu.
Predkontácia bude vyzerať takto:       331 / 221      suma: 983 Eur

Účet 331. Čistá mzda zamestnanca. Účtovanie vyplatenia mzdy.

Na základe výpisu z bankového účtu teda zaúčtujeme sumu 983 Eur na stranu MD na účte 331 – Zamestnanci. Vyplatením mzdy sa nám totiž znižuje resp. ruší záväzok voči zamestnancovi mzdu vyplatiť, keďže sme ju už vyplatili. Účet 331 – Zamestnanci je pasívny účet a úbytky na takomto účte evidujeme práve na stranu MD.

Vyplatením mzdy zamestnancom sa prejaví aj na účte 221 -Bankové účty a to na strane D. Účet 221 – Bankové účty je totiž aktívny účet a úbytky na takomto účte evidujeme práve na stranu D.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zdravotné a sociálne poistenie hradené zamestnancami zrážkou zo mzdy 331 336
IÚD Daň z príjmov zo závislej činnosti zrazená zamestnancom z miezd 331 342
IÚD Iné zrážky z miezd zamestnancov (súdne obstávky, výživné, exekúcie…) 331 379
VBÚ Vyplatený preddavok zamestnancovi na mzdu 331 221
VPD Vyplatený preddavok zamestnancovi na mzdu 331 211
VBÚ Výplata vyúčtovania mzdy zamestnancom 331 221
VPD Výplata vyúčtovania mzdy zamestnancom 331 211
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 331 – Zamestnanci 331 702

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Mzdy za nevyčerpané dovolenky predchádzajúceho účtovného obdobia 323 331
IÚD Hrubé mzdy priznané zamestnancom 521 331
IÚD Nárok zamestnancov na daňový bonus 342 331
IÚD Nárok zamestnancov na náhradu príjmu pri dočasnej PN od sociálnej poisťovne 336 331
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 331 – Zamestnanci 701 331

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment