Účet 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov

Ako účtovať na účte 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov?

Účet 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav na výnosovom účte predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Dal a sumy všetkých pohybov na strane Má dať. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie. Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme tržby z predaja cenných papierov dlhodbého a to dlhodobých a aj krátkodobých (teda tržby z predaja dlhodobého finančného majetku a aj krátkodobého finančného majetku).

Je to párový účet k nákladovému účtu 561 – Predané cenné papiere a podiely.

661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov

Príklad: Predaj realizovateľných cenných papierov v obstarávacej cene

V prípade predaja realizovateľných cenných papierov je potrebné zaúčtovať dve skutočnosti. Prvou sú tržby z predaja týchto cenných papierov a druhou je úbytok cenných papierov.

Tržby z predaja

Spoločnosti sa podarilo predať tieto cenné papiere za sumu 12 000 Eur, ktoré pri predaji obdržala. Táto suma predstavuje pre spoločnosť tržby a predkontácia bude vyzerať takto:   221 / 661  suma: 12 000 Eur

661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov

Spoločnosť obdržala finančné prostriedky z predaja týchto cenných papierov priamo na bankový účet. Preto účtujeme sumu 12 000 Eur na stranu MD na účte 221 – Bankové účty ako prírastok na tento účet. Účet 221 – Bankové účty je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Suma, ktorú spoločnosť obdržala, predstavuje pre spoločnosť výnos a preto účtujeme 12 000 Eur aj na stranu D na účte 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov. Účet 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov je výnosový účet a vznik výnosu účtujeme vždy na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Vidíme teda, že v tomto prvom kroku sme ani účet 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere nepoužili. Riešili sme totiž len prijaté finančné prostriedky a tržby, pričom sme pri účtovaní použili predajnu cenu (teda tržby inkasované na bankový účet spoločnosti).

Úbytok cenných papierov

Keďže spoločnosť cenné papiere predala, teda už ich nebude evidovať na svojom majetkovom účte, musíme zaúčtovať aj ich úbytok resp. spotrebu, pričom použijeme obstarávaciu cenu týchto cenných papierov.
Predkontácia bude vyzerať takto: 561 / 257   suma: 10 000 Eur

257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere

Keďže spoločnosť cenné papiere predala, už ich nemôže evidovať na svojom majetkovom účte. Preto účtujeme sumu 10 000 Eur (čo bola ich obstarávacia cena), na stranu D na účte 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere. Účet 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Predajom cenných papierov ich spoločnosť “ako keby spotrebovala”. Na takúto “spotrebu” máme nákladový účet 561 – Predané cenné papiere a podiely. Preto účtujeme sumu 10 000 Eur aj na stranu MD na tomto účte. Účet 561 – Predané cenné papiere a podiely je nákladový účet a vznik nákladu účtujeme vždy na stranu MD na príslušnom nákladovom účte (viď základné pravidlá účtovania).

Vidíme, že účet 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere použijeme pri predaji až na účtovanie úbytku týchto cenných papierov.

Zároveň vidíme, že po predaji je konečný zostatok na účte 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere nula. Logicky, po predaji ho už nebudeme evidovať v majetku spoločnosti.

v257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov 661 710

Účtovanie na strane D:

IÚD Tržba z predaja DFM účtovaná na základe zmluvy, vyúčtovania 315, 378 661
VBÚ Tržba z predaja DFM zinkasovaná priamo na bankový účet 221 661
IÚD Tržba z predaja krátkodobého finančného majetku účtovaná na základe zmluvy, vyúčtovania 315,378 661
VBÚ Tržba z predaja krátkodobého finančného majetku zinkasovaná priamo na bankový účet 221 661

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

 

Leave a Comment