Účtovanie úhrady straty

Ako účtovať  výsledoko hospodárenia v prípade, že spoločnosť dosiahla stratu? Ako účtovať úhradu straty?

Podrobné informácie o tom, ako účtovať stratu z bežného účtovného obdobia a z minulého účtovného obdobia, nájdete v článku Zaúčtovanie straty z bežného účtovného obdobia a Zaúčtovanie straty bežného obdobia a straty z minulého účtovného obdobia.

Ako účtovať rozdelenie výsledku hospodárenia v prípade dosiahnutia zisku, nájdete tu!

Zaúčtovaie straty na začiatku nasledujúceho obdobia

Stratu z minulého obdobia zaúčtujeme na začiatku aktuálneho (bežného) účtovného obdobia zápisom 431/701, čo znamená že “účet 710” sa na začiatku účtovného obdobia otvára práve cez tento zápis 431/701. To znamená, že účet 431 (Výsledok hospodárenia v schvaľovaní) bude mať na začiatku účtovného obdobia “hneď” Začiatočný zostatok vo výške straty z minulého obdobia.

V hlavnej knihe to bude na začiatku účtovného obdobia zaúčtované zápisom 431/701 tak ako je vyznačené červenou šípkou:

Strata minulého obdobia na začiatku roka. Otvorenie účtu 710.

Spoločnosť však nemože mať na konci účtovného obdobia konečný zostatok na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, pretože spoločníci sú povinní rozhodnúť o úhrade straty do konca účtovného obdobia.

Úhrada straty

Spoločnosť môže uhradiť stratu z minulého účtovného obdobia z viacero zdrojov:

  1. zo zákonného rezervného fondu/zo zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov
  2. z nerozdelených ziskov minulých rokov
  3. z ostatných fondov (napríklad z eminého ážia)
  4. prostredníctvom pohľadávky voči spoločníkom
  5. znížením základného imania (tu nejde priamo o úhradu straty)
  6. prevodom do budúcich účtovných období (tu nejde priamo o úhradu straty)

Príklad 1: Úhrada straty zo zákonného rezervného fondu

V prípade, ak spoločnosť použije časť rezervného fondu na úhradu straty z minulého roka, predkontácia bude vyzerať takto:   421 / 431      suma: 228 Eur

Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

Úhrada straty

Kedže stratu z minulého roka sme na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia zaúčtovali na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na stranu MD, jej úhradu musíme účtovať na tomto účte na opačnej strane a teda na strane D. Preto úhradu straty zo zákonného rezervného fondu vo výške 228 Eur účtujeme práve na stranu D na účte 431.

Zákonný rezervný fond evidujeme na účte 421 – Zákonný rezervný fond. Použitie prostriedkov na účte 421 – Zákonný rezervný fond na úhradu straty z minulého obdobia predstavuje úbytok na tomto účte (akumulované prostriedky použijeme na úhradu straty). Ide o účet pasív a na účte pasív účtujeme úbytok vždy na stranu MD. Preto úhradu straty zo zákonného rezervného fondu účtujeme ako úbytok na účet 421 – Zákonný rezervný fond a to na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Konečný zostatok na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní je teda nula.

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Ak by sme stratu uhrádzali z prostredkov kumulovaných na účte 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov, účtovali by sme rovnako ako v tomto príklade, akurát miesto účtu 421 – Zákonný rezervný fond by sme použili účet 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov.

Príklad 2: Úhrada straty z nerozdelených ziskov minulých rokov

V prípade, ak spoločnosť použije časť zisku minulých rokov na úhradu straty, predkontácia bude vyzerať takto:
428 / 431     suma: 228 Eur

Povedzme, že v tomto prípade spoločnosť použije časť zisku minulých období evidovaných na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov na úhradu straty vo výške 228 Eur.

Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Kedže stratu z minulého roka sme na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia zaúčtovali na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na stranu MD, jej úhradu musíme účtovať na tomto účte na opačnej strane a teda na strane D. Preto úhradu straty z nerozdelených ziskov minulých rokov vo výške 228 Eur účtujeme práve na stranu D na účte 431.

Nerozdelený zisk evidujeme na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov. Použitie nerozdeleného zisku teda účtujeme ako úbytok na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov. Účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov je účet pasív a preto všetkyúbytky na tento účet účtujeme na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). Preto účtujeme úhradu straty zo zisku minulých rokov na stranu MD na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

Konečný zostatok na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní je teda nula.

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovan

Príklad 3: Úhrada straty z ostatných kapitálových fondov

V prípade, ak spoločnosť použije časť kapitálových fondov na úhradu straty z minulého roka, predkontácia bude vyzerať takto:   413 / 431      suma: 228 Eur

Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Kedže stratu z minulého roka sme na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia zaúčtovali na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na stranu MD, jej úhradu musíme účtovať na tomto účte na opačnej strane a teda na strane D. Preto úhradu straty zo zákonného rezervného fondu vo výške 228 Eur účtujeme práve na stranu D na účte 431.

Ostatné kapitálové fondy evidujeme na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy. Použitie prostriedkov na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy na úhradu straty z minulého obdobia predstavuje úbytok na tomto účte (akumulované prostriedky použijeme na úhradu straty). Ide o účet pasív a na účte pasív účtujeme úbytok vždy na stranu MD. Preto úhradu straty z ostatných kapitálových fondov účtujeme ako úbytok na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy a to na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Konečný zostatok na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní je teda nula.

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Ak by sme stratu uhrádzali z prostredkov kumulovaných na účte 412 – Emisné ážio, účtovali by sme rovnako ako v tomto príklade, akurát miesto účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy by sme použili účet 412 – Emisné ážio.

Príklad 4 : Úhrada straty vlastníkmi spoločnosti

V prípade, ak sa vlastník spoločnosti rozhodne uhradiť stratu sám, predkontácia bude vyzerať takto:

345 / 431   suma: 228 Eur

Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

Kedže stratu z minulého roka sme na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia zaúčtovali na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na stranu MD, jej úhradu musíme účtovať na tomto účte na opačnej strane a teda na strane D. Preto úhradu straty zo strany spoločníka vo výške 228 Eur účtujeme práve na stranu D na účte 431.

V tomto prípade však neuhrádzame stratu z prostriedkov akumulovaných v nejakom fonde (teda na nejakom účte), avšak uhradí ju sám vlastník spoločnosti. Preto vzniká spoločnosti pohľadávka voči spoločníkovi vo výške straty (teda 228 Eur). Vznik takejto pohľadávky účtujeme na účet 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty ako prírastok na tento účet (teda vznik pohľadávky na účte aktív). Účet 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty je účet aktív a prírastok či vznik pohľadávky účtujeme vždy na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). V budúcnosti samozrejme očakávame, že spoločník pohľadávku uhradí a na účte 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty bude po úhrade konečný zostatok nula (zatiaľ tam však evidujeme stratu vo výške 228 Eur).

Konečný zostatok na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní je teda nula.

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Príklad 5: Vysporiadanie straty znížením základného imania

Spoločnosť sa môže rozhodnúť, že stratu z minulého roka vysporiada znížením základného imania. Rozhodnutie o znížení základného imania musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:   419 / 431    suma: 228 Eur

Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Kedže stratu z minulého roka sme na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia zaúčtovali na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na stranu MD, jej vysporiadanie musíme účtovať na tomto účte na opačnej strane a teda na strane D. Preto vysporiadanie straty zníženim základného imania vo výške 228 Eur účtujeme práve na stranu D na účte 431.

V tomto prípade sme sa rozhodli, že stratu vysporiadame znížením základného imania (nejde teda priamo o úhradu straty z nejakého fondu či zo strany spoločníkov, avšak využijeme na to len časť základného imania). Základné imanie evidujeme na účte 411 – Základné imanie. Zmeny na tomto účte však účtujeme až po zápise do obchodného registra. Zmena zápisu v obchodnom registri sa však neúčtuje hneď po rozhodnutí, keďže administratíva okolo zápisu v registri si vyžaduje niekoľko pracovných dní.

Preto na evidovanie plánovanej zmeny na základnom imaní používame na to určený účet a to účet 419 – Zmeny základného imania. V tomto prípade riešime vysporiadanie straty, ktorú sme ako vidíme na obrázku príkladu 5, účtovali na stranu D na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Keďže v podvojnom účtovníctve účtujeme vždy na dve strany, v tomto prípade budeme na účet 419 – Zmeny základného imania účtovať na opačnú stranu ako sme účtovali na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtujeme teda na stranu MD na účte 419 – Zmeny základného imania.

Ako sa ďalej účtuje v prípade zmeny základného imania, nájdete tu!

Konečný zostatok na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní je teda nula.

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Príklad 6: Prevod straty do budúcich účtovných období

Ďalšou možnosťou vysporiadania straty je prevod do budúcich účtovných období. Nejde tu teda o priamu úhradu straty z prostriedkov akumulovaných na nejakom fonde, či zo strany spoločníka. Výška straty sa v podstate len prevedie z účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.
Predkontácia bude vyzerať takto:    429 / 431    suma: 228 Eur

V prípade, že valné zhromaždenie rozhodne, že celá strata sa prevedie do neuhradenej straty minulých rokov, musíme celú výšku straty z minulého obdobia prehodiť z účtu 431 na účet 429 (Neuhradená strata minulých rokov) zápisom 429/431. Po rozhodnutí valného zhromaždenia sa teda účet 431 (Výsledok hospodárenia v schvaľovaní) vynuluje (bude mať konečný  nulový zostatok-KZ).

V hlavnej knihe teda vykonáme zápis 429/431 takto:

429 – Neuhradená strata minulých rokov

Kedže stratu z minulého roka sme na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia zaúčtovali na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na stranu MD, jej vysporiadanie musíme účtovať na tomto účte na opačnej strane a teda na strane D. Preto vysporiadanie straty vo výške 228 Eur prevodom do neuhradenej straty minulých rokov účtujeme práve na stranu D na účte 431.

Obrat na strane MD na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov spôsobil, že tento účet má mínusový konečný zostatok (KZ) na strane MD. Účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov je totiž účet pasív a konečný zostatok na účte pasív vyčísľujeme práve na strane MD. Keďže v tomto prípade na účte 429 evidujeme iba úbytok (a to na strane MD), konečný zostatok musí byť mínusový. Viac o začiatočných a konečných zostatkoch nájdete tu!

Mínusový konečný zostatok na strane MD na účte 429 je na konci účtovného obdobia potrebné prehodiť na stranu D na účet 702 – Konečný účet súvahový. Konečný účet súvahový zostavujeme podľa pokynov v článku Zaúčtovanie straty z bežného účtovného obdobia.

Konečný zostatok na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní je teda nula.

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Účtovanie na strane D:

IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – z nerozdeleného zisku minulých období 428 431
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – znížením základného imania 419 431
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – úhrada straty vlastníkmi 354 431
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – použitím ostatných kapitálových fondov 413 431
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – použitím emisného ážia 412 431
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – použitím zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov 417 431
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – použitím zákonného rezervného fondu 421 431
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – použitím ostatných fondov 427 431
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – použitím štatutárnych fondov 423 431
IÚD Vysporiadanie straty za predchádzajúce účtovné obdobie na účet fyzickej osoby – podnikateľa 491 431
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (zisk) 701 431

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – tvorba zákonného rezervného fondu 431 421
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – dividendy, podiely spoločníkov na zisku 431 364
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – zvýšenie základného imania 431 419
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – tvorba štatutárnych fondov 431 423
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – tvorba ostatných fondov 431 427
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – úhrada strát minulých období 431 429
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – tvorba sociálneho fondu 431 472
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – nerozdelený zisk 431 428
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – odmeny členov orgánov spoločnosti (tantiémy) 431 379
IÚD Vysporiadanie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie na účet fyzickej osoby – podnikateľa 431 491
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (strata) 431 701

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment