Účet 427 – Ostatné fondy

Ako účtovať na účte 427 – Ostatné fondy?

Účet 427 – Ostatné fondy je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme tvorbu a použitie fondu, ktorý je tvorený zo zisku napr. sociálny fond tvorený nad rámec zákona o sociálnom fonde, investičný fond na obstaranie dlhodobého majetku a pod.

Účet 427 – Ostatné fondy sa nachádza v skupine 42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia, takže logicky sa bude tvoriť zo zisku. Ak by sa nachádzal v skupine 41 – Základné imanie a kapitálové fondy musel by sa tvoriť z kapitálových vkladov.

Súčasťou fondov, ktoré tvorí spoločnosť sú aj ostatné fondy tvorené zo zisku. Ide o fondy vytvárané na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, teda o tie, ktoré nie sú tvorené v zmysle štatútu firmy. Ide o účelovo viazané fondy. Prídel do týchto fondov je možný po schválení ročnej účtovnej závierky a rozhodnutí o rozdelení čistého zisku.

427 - Ostatné fondy

Príklad 1: Tvorba ostatného fondu

Povedzme, že v tomto prípade spoločnosť použije 500 Eur zisku na tvorbu ostatného fondu. V prípade, ak spoločnosť použije časť zisku na tvorbu ostatného fondu, predkontácia bude vyzerať takto:
431 / 427  suma: 500 Eur

Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

427 – Ostatné fondy

Kedže zisk z minulého roka sme na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia zaúčtovali na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na stranu D, jeho použitie musíme účtovať na tomto účte na opačnej strane a teda na strane MD. Preto použitie zisku na tvorbu ostatného fondu vo výške 500Eur účtujeme práve na stranu MD.

Ostatný fond evidujeme na účte 427 – Ostatné fondy. Tvorbu ostatného fondu účtujeme ako prírastok na účet 427 – Ostatné fondy. Účet 427 – Ostatné fondy je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Úhrada straty z minulých rokov z ostatného fondu

V prípade, ak spoločnosť použije časť ostatného fondu na úhradu straty z minulých rokov (nie z bezprostredne predchádzajúceho roka), predkontácia bude vyzerať takto:   427/ 429      suma: 228 Eur

Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

427 – Ostatné fondy

Ostatný fond evidujeme na účte 427 – Ostatné fondy . Použitie prostriedkov na účte 427 – Ostatné fondy na úhradu straty z minulých rokov predstavuje úbytok na tomto účte (akumulované prostriedky použijeme na úhradu straty). Účet 427 – Ostatné fondy je účet pasív a na účte pasív účtujeme úbytok vždy na stranu MD. Preto úhradu straty z ostatného fondu účtujeme ako úbytok na účet 427 – Ostatné fondy a to na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Ak by sme v roku 2019 dosiahli zisk a v nasledujúcom roku 2020 by sme časť zisku použili na tvorbu ostatného fondu, účtovali by sme 431/427. Ak by sme v roku 2020 dosiahli stratu, v roku 2021 by sme mohli túto stratu vysporiadať (“uhradiť) z ostatného fondu a to predkontáciou 427/431. Ak by sme však v roku 2021 stratu nevysporiadali ale preúčtovali na účet 429, mohli by sme sa až v roku 2022 rozhodnuť, že stratu z 2020 vysporiadame z ostatného fondu, avšak predkontácia by bola 427/429. V nasledujúcom príklade vidíte rozdiel.

Príklad 3: Vysporiadanie straty z minulého roka z prostredkov kumulovaných v ostatnom fonde

V prípade, ak spoločnosť použije časť ostatného fondu na úhradu straty z bezprostredne predchádzajúceho roka, predkontácia bude vyzerať takto:   427 / 431      suma: 300 Eur

Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

427 – Ostatné fondy

Kedže stratu z minulého roka sme na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia zaúčtovali na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na stranu MD, jej úhradu musíme účtovať na tomto účte na opačnej strane a teda na strane D. Preto úhradu straty z ostatného fondu vo výške 300 Eur účtujeme práve na stranu D na účte 431.

Ostatný fond evidujeme na samostatnom účte 427 – Ostatné fondy . Použitie prostriedkov na účte 427 – Ostatné fondy na úhradu straty z minulého obdobia predstavuje úbytok na tomto účte (akumulované prostriedky použijeme na úhradu straty). Ide o účet pasív a na účte pasív účtujeme úbytok vždy na stranu MD. Preto úhradu straty z minulého obdobia z ostatného fondu účtujeme ako úbytok na účet 427 – Ostatné fondy a to na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Konečný zostatok na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní je teda nula.

427 – Ostatné fondy

Vidíme, že na účte  427 – Ostatné fondy stále zostalo 200 Eur, ktoré môže spoločnosť využiť v budúcnosti.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – použitím ostatných fondov 427 431
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 427 – Ostatné fondy 427 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – tvorba ostatných fondov 431 427
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 427 – Ostatné fondy 701 427

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment