Účet 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Ako účtovať na účte 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti?

Účet 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tento účet účtujeme pôžičky, dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti atď. a to:

  • medzi prepojenými účtovnými jednotkami,
  • voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv,
  • voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv,
  • voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť,
  • voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť.

 

351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Na tomto účte neúčtujeme pohľadávky z obchodného styku!

Príklad 1: Krátkodobá pôžička poskytnutá dcérskej spoločnosti

Spoločnosť poskytla svojej dcérskej spoločnosti krátkodobú pôžičku vo výške 5 000 Eur. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:  351 / 221    suma: 5 000 Eur

351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Poskytnutie krátkodobej pôžičky dcérskej spoločnosti vo výške 5 000 Eur účtujeme na stranu MD na účte 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti ako prírastok na tento účet. Účet 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Keďže spoločnosť poskytla pôžičku zo svojho bankového účtu, na základe výpisu z bankového účtu musíme účtovať sumu 5 000 Eur aj na stranu D na účte 221 – Bankové účty ako úbytok na tomto účte. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a preto sa úbytok na tento účet zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Vidíme teda, že jeden druh majetku (peňažné prostriedky na bankovom účte) sa zmenil na iný druh majetku (poskytnuté pôžičky).

Príklad 2: Splátka krátkodobej pôžičky poskytnutej dcérskej spoločnosti

Dcérska spoločnosť v čase splatnosti vrátila celú sumu istiny, teda 5 000 Eur. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:  221 / 351   suma: 5 000 Eur

351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Vo výpise z bankového účtu spoločnosť vidí, že dcérska spoločnosť krátkodobú pôžicku vo výške 5 000 Eur vrátila a teda prostriedky zaslala na bankový účet. Preto musíme účtovať sumu 5 000 Eur na stranu MD na účte 221 – Bankové účty ako prírastok na tomto účte. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Splatením krátkodobej pôžičky zo strany dcérskej spoločnosti vo výške 5 000 Eur v podstate zanikla pohľadávka spoločnosti voči dcére. Preto účtujeme sumu 5 000 Eur aj na stranu D na účte 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti ako úbytok na tomto účte. Účet 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je aktívny účet a preto sa úbytok na tento účet zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VBÚ Krátkodobá pôžička poskytnutá dcérskej spoločnosti 351 221
IÚD Úrok z krátkodobej pôžičky poskytnutej dcérskej spoločnosti 351 662
VBÚ Krátkodobá pôžička poskytnutá materskej spoločnosti 351 221
IÚD Úrok z krátkodobej pôžičky poskytnutej materskej spoločnosti 351 662
VBÚ Krátkodobá pôžička poskytnutá spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 351 221
IÚD Úrok z krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 351 662
VBÚ Krátkodobá pôžička poskytnutá spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 351 221
IÚD Úrok z krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 351 662
IÚD Nárok na dividendy, podiely na zisku od dcérskej spoločnosti 351 665
IÚD Nárok na dividendy, podiely na zisku od spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 351 665
IÚD Nárok na dividendy, podiely na zisku od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 351 665
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti 351 701

Účtovanie na strane D:

VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky poskytnutej dcérskej spoločnosti 221 351
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky poskytnutej materskej spoločnosti 221 351
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 221 351
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 221 351
IÚD Splatenie upísaného vkladu v obchodnej spoločnosti formou kapitalizácie pohľadávky 367 351
IÚD Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam v rámci podielovej účasti pri ich vyradení z majetku 391 351
IÚD Odpis premlčanej pohľadávky v rámci podielovej účasti, ku ktorej nebola vytvorená opravná položka 546 351
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti 702 351

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment