Účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu

Ako účtovať na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu?

Účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme tvorbu a použitie sociálneho fondu.

472 - Záväzky zo sociálneho fondu

Príklad: Prídel do sociálneho fondu nad rámec zákona

Spoločnosť rozhodla o prídele do sociálneho fondu nad rámec zákona o dani z príjmov vo výške 300 Eur. Túto skutočnosť musí zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:   528 / 472    suma: 300 Eur

528 – Ostatné sociálne náklady

Tvorba sociálneho fondu nad rámec zákona vo výške 300 Eur predstavuje pre spoločnosť náklad. Preto účtujeme sumu 300 Eur na stranu MD na účte 528 – Ostatné sociálne náklady ako vznik nákladu. Účet 528 – Ostatné sociálne náklady je účet nákladov a vznik nákladu účtujeme vždy na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Tvorba sociálne fondu predstavuje pre spoločnosť zároveň aj záväzok. Sociálny fond predsa tvoria finančné prostriedky, ktoré sa používajú na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Teda tvorba sociálneho fondu znamená, že zamestnávateľ sa zaviazal peňažné prostriedky z tohto fondu použiť V prospech zamestnancov (teda určitým spôsobom im ich “vyplatiť”). Preto účtujeme sumu 300 Eur ako vznik záväzku na stranu D na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu. Účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu je účet pasív a prírastok na takomto účte účtujeme vždy na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

IÚD Výdaj stravných lístkov zamestnancom (časť hradená zo sociálneho fondu) 472 213
IÚD Príspevok zamestnancom na sociálne, kultúrne účely a pod. zo sociálneho fondu 472 333
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu 472 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – tvorba sociálneho fondu 431 472
IÚD Tvorba sociálneho fondu z objemu miezd v zákonom stanovenej výške 527 472
IÚD Tvorba sociálneho fondu nad rámec zákonom stanovenej výšky 528 472
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu 701 472

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie

Leave a Comment